Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Câu hỏi về Kinh Thánh

Đâu là nơi tốt cho việc bắt đầu đọc Kinh Thánh?
"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. " Gia-cơ 1:5
Các sách Phúc âm được viết ra khi nào?
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, " II Ti-mô-thê 3:16
Đâu là những lý thuyết khác nhau về sự soi dẫn trong Kinh Thánh?
"Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, phán như vầy: Hãy chép mọi lời ta đã phán cùng ngươi vào trong sách. " Giê-rê-mi 30:2
Kinh Thánh là gì?
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, " II Ti-mô-thê 3:16
Sự hài hòa của các sách Phúc Âm là gi?
"Song thiên sứ nói cùng các người đàn bà đó rằng: Các ngươi đừng sợ chi cả; vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Jêsus, là Đấng bị đóng đinh trên thập tự giá. " Ma-thi-ơ 28:5
Hình bóng học theo Kinh Thánh là gì?
"tức là kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi, chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có tám người. " I Phi-e-rơ 3:20
Làm sao chúng ta biết được phần nào trong Kinh Thánh được áp dụng cho chúng ta ngày nay?
"Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi Con. " Giăng 14:13
Bí quyết để áp dụng Kinh Thánh vào trong cuộc sống của tôi là gì?
"Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. " Phi-líp 4:9
Liệu Mác 16:9-20 có trong Kinh Thánh không?
"Vả, Đức Chúa Jêsus đã sống lại buổi sớm mai ngày thứ nhất trong tuần lễ, thì trước hết hiện ra cho Ma-ri Ma-đơ-len, là người mà Ngài đã trừ cho khỏi bảy quỉ dữ. " Mác 16:9
Kinh điển Kinh Thánh được xác định như thế nào và khi nào?
"Vì Kinh Thánh rằng: Ngươi chớ khớp miệng con bò đang đạp lúa; và người làm công thì đáng được tiền công mình. " I Ti-mô-thê 5:18
Kinh Thánh nguyên thủy có vẫn còn tồn tại không?
"Đoạn, Ngài phán rằng: Aáy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm. " Lu-ca 24:44
Kinh Thánh đã đóng lại—Hàm ý điều gì?
"Dầu nhơn bức thơ tôi, đã làm cho anh em buồn rầu, thì tôi chẳng lấy làm phàn nàn; mà nếu trước đã phàn nàn (vì tôi thấy bức thơ ấy ít nữa cũng làm cho anh em buồn rầu trong một lúc), " II Cô-rinh-tô 7:8
Liệu Kinh Thánh có còn thích hợp cho ngày hôm nay?
"Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. " Hê-bơ-rơ 4:12
Cách học Kinh Thánh đúng là gì?
"Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. " II Ti-mô-thê 2:15
Có thể thêm nhiều sách nữa vào Kinh Thánh không?
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, " II Ti-mô-thê 3:16
Làm thế nào tôi biết được Kinh Thánh không chỉ là thần thoại?
"Các từng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, Cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. " Thi-thiên 33:6
Tại sao sự hiểu biết Kinh Thánh là quan trọng?
"Hỡi Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi, bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh, mà các ngươi chẳng khứng! " Ma-thi-ơ 23:37
Con người đã biết đến Chúa thế nào trước khi có Kinh Thánh?
"bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, " Rô-ma 1:20
Thư tín của Sứ đồ Phao lô có được linh cảm không (xem I Cô-rinh-tô 7:12)?
"Đến như những kẻ khác, chẳng phải Chúa, song là chính tôi bảo họ rằng: Nếu người anh em nào có vợ ngoại đạo bằng lòng ở đời với mình, thì không nên để bỏ. " I Cô-rinh-tô 7:12
Kinh điển Thánh Kinh là gì?
"(09-5) Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an. " Ê-sai 9:6
Lời cảnh cáo trong Khải-huyền 22:18-19, được áp dụng cho toàn bộ Kinh Thánh hay chỉ với sách Khải-huyềng?
"Tôi ngỏ cho kẻ nào nghe lời tiên tri trong sách nầy: nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì, thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. " Khải-huyền 22:18
Những ai là trước giả của các sách trong Kinh Thánh?
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, " II Ti-mô-thê 3:16
Những sách bị thất lạc trong Kinh Thánh là gì?
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, " II Ti-mô-thê 3:16
Tại sao tôi nên tin Kinh Thánh?
"Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, " Hê-bơ-rơ 9:27
Tại sao có quá nhiều sự nhầm lẫn liên quan đến những sự dạy dỗ của Kinh Thánh?
"Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. " I Giăng 2:15
Có phải tính không sai lạc của Kinh Thánh chỉ áp dụng cho các bản gốc?
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, " II Ti-mô-thê 3:16
Giáo lý về sự đầy trọn của Kinh Thánh là gì? Sự đầy trọn của Kinh Thánh được hiểu như thế nào?
"Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. " Giu-đe 1:3
Có bằng chứng nào về sự soi dẫn của Kinh Thánh hay không?
"Aáy là Đấng ngự trên vòng trái đất nầy, các dân cư trên đất như cào cào vậy. Chính Ngài là Đấng giương các từng trời ra như cái màn, và giương ra như trại để ở. " Ê-sai 40:22
Các phước lành gồm những gì?
"Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! " Ma-thi-ơ 5:3
Học thuyết về sự soi sáng trong Kinh Thánh là gì?
"Chúa thắp ngọn đèn tôi: Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, soi sáng nơi sự tối tăm tôi. " Thi-thiên 18:28
Kinh Thánh có thật là lời Đức Chúa Trời?
"và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. " II Ti-mô-thê 3:15
Những tên hay tựa đề khác của Kinh thánh là gì?
"Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin Lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gờ-réc; " Rô-ma 1:16
Có phải Kinh Thánh chứa đựng truyện ngụ ý?
"Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vầy: Có người gieo giống đi ra đặng gieo. " Ma-thi-ơ 13:3
Kinh Thánh được soi dẫn có nghĩa là gì?
"Về phần chúng ta, chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời; " I Cô-rinh-tô 2:12
Làm thế nào mà quá trình dịch thuật có thể chạm đến cảm hứng, trong khi Kinh thánh là không thể có sai sót?
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, " II Ti-mô-thê 3:16
Tại sao gọi Kinh Thánh là sách Thánh?
"Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. " Thi-thiên 19:7
Có phải Kinh Thánh là truyện cổ tích không?
"Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé. " Ma-thi-ơ 7:15
Kinh Thánh được Đức Chúa Trời hà hơi (soi dẫn) có nghĩa là gì?
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, " II Ti-mô-thê 3:16
Kinh Thánh có đáng tin cậy không?
"Vả, thì kiều ngụ của dân Y-sơ-ra-ên tại xứ Ê-díp-tô được bốn trăm ba mươi năm. " Xuất Ê-díp-tô Ký 12: 40
Chú giải Kinh Thánh là gì?
"Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. " II Ti-mô-thê 2:15
Tại sao ghi nhớ (học thuộc) Kinh Thánh lại quan trọng đến vậy?
"Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. " I Phi-e-rơ 5:8
Tại sao chúng ta cần phải nghiên cứu Kinh Thánh Cựu Ư ớc?
"(05-1) Hỡi Bết-lê-hem Eùp-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. " Mi-chê 5:2
Làm sao ta biết Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời, chứ không phải các Kinh khác như Kinh Ngụy Tác, Kinh Qu’ran, Kinh Mormon, v.v.?
"đang năm đầu về triều người, ta, Đa-ni-ên, bởi các sách biết rằng số năm mà lời Đức Giê-hô-va đã phán cùng đấng tiên tri Giê-rê-mi, để cho trọn sự hoang vu thành Giê-ru-sa-lem, là bảy mươi năm. " Đa-ni-ên 9:2
Tại sao phải tin vào tính không sai lạc của Kinh Thánh?
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, " II Ti-mô-thê 3:16
Ngũ Kinh là gì?
"Đoạn, Ngài phán rằng: Aáy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm. " Lu-ca 24:44
Kinh Thánh không thể sai được có nghĩa là gì? Tính không thể sai được của Kinh Thánh là gì?
"Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn, anh em nên chú ý lời đó, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng anh em. " II Phi-e-rơ 1:19
Tại sao việc nghiên cứu bối cảnh Kinh Thánh là quan trọng? Điều gì là sai trật với việc lấy câu Kinh Thánh ra khỏi bối cảnh?
"Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. " I Giăng 4:7
Các sách của Kinh Thánh là gì? Nó có nghĩa gì khi mà Kinh Thánh bao gồm các sách khác nhau?
"Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. " Ma-thi-ơ 28:18
Phân đoạn Giăng 7:53-8:11 có nằm trong Kinh Thánh không?
"Ai nấy đều trở về nhà mình." Giăng 7:53
Những câu hỏi nào quan trọng/nổi tiếng nhất trong Kinh Thánh?
"Bởi Con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. " Lu-ca 19:10
Kinh Điển Muratori là gì?
"Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; " Rô-ma 10:9
Tại sao để hiểu được Kinh Thánh lại khó khăn đến thế?
"vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, " Rô-ma 3:23
Có thể/có nên diễn giải Kinh Thánh theo nghĩa đen không?
"người ta ăn, uống, cưới, gả, cho đến ngày Nô-ê vào tàu, và nước lụt đến hủy diệt thiên hạ hết. " Lu-ca 17:27
Câu chuyện của Cựu Ước là gì?
"Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống đất là thể nào! " Ê-sai 14:12
Làm thế nào để chúng ta quyết định những sách nào thuộc về Kinh Thánh bởi vì Thánh Kinh không nói những sách nào được Kinh Thánh chấp nhận?
"Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. " II Phi-e-rơ 1:20
Phê bình văn bản là gì?
"Kế đó, có một ngày lễ của dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem. " Giăng 5:1
Phúc âm thứ kinh là gì?
"Hỡi kẻ rất yêu dấu, vì tôi đã ân cần viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta, tôi tưởng phải làm điều đó, để khuyên anh em vì đạo mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi. " Giu-đe 1:3
Những sách phúc âm đáng tin cậy không?
"Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã rờ, về lời sự sống; " I Giăng 1:1
Cựu Ước so với Tân Ước – Có sự khác biệt nào?
"Người đàn bà thưa: Tôi biết rằng Đấng Mê-si (nghĩa là Đấng Christ) phải đến; khi Ngài đã đến, sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. " Giăng 4:25
Có phải những phép lạ trong Kinh thánh được diễn ra theo nghĩa đen?
"Cầu Chúa bảo hộ tôi như con ngươi của mắt; Hãy ấp tôi dưới bóng cánh của Chúa. " Thi-thiên 17:8
Có giáo lý về sự bảo tồn Kinh Thánh hay không?
"Trời đất sẽ qua đi, song lời ta không bao giờ qua đâu. " Mác 13:31
Gươm Thánh Linh là gì?
"Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ, và cầm gươm của Đức Thánh Linh, là lời Đức Chúa Trời. " Ê-phê-sô 6:17
Kinh Thánh có chứa những sai sót, mâu thuẫn, hoặc sai lệch hay không? Kinh Thánh có phải là Lời vô ngộ của Chúa hay không?
"Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. " II Ti-mô-thê 2: 15
Tại sao Đức Chúa Trời lại ban cho chúng ta bốn sách Phúc âm?
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, " II Ti-mô-thê 3:16
Sức ảnh hưởng của Kinh Thánh đến xã hội là bao nhiêu?
"Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. " Hê-bơ-rơ 4:12
Câu chuyện của Tân Ước là gì?
"Nầy, ta sai sứ giả ta, người sẽ dọn đường trước mặt ta; và Chúa mà các ngươi tìm kiếm sẽ thình lình vào trong đền thờ Ngài, tức là thiên sứ của sự giao ước mà các ngươi trông mong. Nầy, Ngài đến, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. " Ma-la-chi 3:1
Bạn có thể cho tôi biết dòng thời gian cơ bản của Kinh Thánh không?
"và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế." Ma-thi-ơ 28:20
Phúc âm Q là gì? Có bất cứ bằng chứng nào cho phúc âm Q?
"Hỡi Thê-ô-phi-lơ quí nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta, " Lu-ca 1:1
Tại sao chúng ta nên đọc Kinh Thánh / nghiên cứu Kinh Thánh?
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, " II Ti-mô-thê 3:16
Thánh Kinh số học là gì?
"Môi-se vào giữa đám mây, lên núi, ở tại đó trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm." Xuất Ê-díp-tô Ký 24:18
Liệu tôi phải tin rằng Kinh Thánh là không sai lệch để được cứu?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16