Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tìm Kiếm về: Khủng Long

Không kinh thánh nói gì về khủng long?
"(040-10) Nầy, con trâu nước mà ta đã dựng nên luôn với ngươi; Nó ăn cỏ như con bò. " Gióp 40:15
Kinh Thánh nói gì về khủng long? Có khủng long trong Kinh Thánh không?
"(040-10) Nầy, con trâu nước mà ta đã dựng nên luôn với ngươi; Nó ăn cỏ như con bò. " Gióp 40:15
Làm thế nào tôi có thể vượt qua cơn khủng hoảng đức tin?
"Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó." Giăng 3:36
Kinh thánh nói gì về chủ nghĩa khủng bố?
"Bấy giờ, các quan trưởng sẽ nói cùng dân sự mà rằng: Ai đã cất một nhà mới, mà chưa khánh thành? Hãy đi trở về nhà mình, e chết nơi chiến trận, rồi một người khác sẽ khánh thành chăng. " Phục-truyền Luật-lệ Ký 20:5
Khủng hoảng tài chính - Cơ đốc nhân phải làm gì?
"Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. " Rô-ma 12:1
Tại sao ngoại tình trong hôn nhân lại có sức tàn phá khủng khiếp?
"và có phán rằng: Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? " Ma-thi-ơ 19:5
Tại sao Đức Chúa Trời lại dung túng cho bạo lực khủng khiếp như vậy trong Cựu Ước?
"Đất vì chúng nó mà bị ô uế; ta sẽ phạt tội ác họ; đất sẽ mửa dân nó ra vậy. " Lê-vi Ký 18:25
Kinh thánh nói gì về một cuộc khủng hoảng giữa đời thường?
"Ta chẳng từ điều gì mắt mình ước ao, cũng chẳng cấm điều gì lòng mình ưa thích; vì lòng ta vui vẻ vì mọi công lao của ta; và đó là phần ta đã được trong mọi công lao ta. " Truyền-đạo 2:10
Tại sao nhiều người phải trải qua những đau khổ khủng khiếp trước khi chết?
"Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, " Hê-bơ-rơ 11:33
Lòng của Áp-ra-ham là gì?
"Có một người giàu mặc áo tía và áo bằng vải gai mịn, hằng ngày ăn ở rất là sung sướng. " Lu-ca 16:19
Tấm lòng là gì?
"Ta sẽ ban các kẻ chăn giữ vừa lòng ta cho các ngươi, các kẻ ấy sẽ lấy sự sáng suốt khôn ngoan mà chăn nuôi các ngươi. " Giê-rê-mi 3:15
Làm thế nào tôi có thể phục hồi sau cơn đau lòng?
"Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng; Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. " I Sa-mu-ên 16:7
Làm thế nào tôi có thể bày tỏ lòng biết ơn đối với mục sư của tôi?
"Hỡi anh em, xin anh em kính trọng kẻ có công khó trong vòng anh em, là kẻ tuân theo Chúa mà chỉ dẫn và dạy bảo anh em. " I Tê-sa-lô-ni-ca 5:12
Gìn giữ tấm lòng của bạn có nghĩa là gì?
"Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng; Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. " I Sa-mu-ên 16:7
Một tín đồ Tin Lành nên xem lòng tự trọng như thế nào?
"nhưng Ngài lại ban cho ta ơn lớn hơn nữa. Vì vậy, Kinh Thánh chép rằng: Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. " Gia-cơ 4:6
Kinh thánh nói gì về lòng bác ái?
"Tại thành Giốp-bê, trong đám môn đồ, có một người đàn bà tên là Ta-bi-tha, nghĩa là Đô-ca; người làm nhiều việc lành và hay bố thí. " Công-vụ 9:36
Kinh thánh nói gì về lòng tự ái?
"Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt, thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến, hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. " Rô-ma 7:5
Làm sao tôi có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời?
"Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. " Rô-ma 8:8
Món quà tinh thần của lòng thương xót là gì?
"Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót! " Ma-thi-ơ 5:7
Kinh thánh nói gì về lòng vị tha?
"Nầy là điều thứ hai: Ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào lớn hơn hai điều đó. " Mác 12:31
Tại sao Chúa lại làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng?
"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." Rô-ma 6:23
Kinh thánh nói gì về lòng đố kỵ?
"Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, " Ga-la-ti 5:19
Kinh thánh nói gì về lòng can đảm?
"vì ai nấy đều thấy Ngài và sợ hoảng. nhưng Ngài liền nói chuyện với môn đồ và phán rằng: Hãy yên lòng, ta đây đừng sợ chi. " Mác 6:50
Kinh thánh nói gì về lòng tham?
"Đoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. " Lu-ca 12:15
Tại sao sứ đồ Phao-lô ở Ả-rập Xê-út khi nào và trong bao lâu?
"Hỡi anh em, tôi nói cho anh em rằng, Tin Lành mà tôi đã truyền, chẳng phải đến từ loài người đâu; " Ga-la-ti 1:11