Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Những câu hỏi rất quan trọng

Đức Thánh Linh là ai?
"Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. " I Cô-rinh-tô 2:10
Có phải sự cứu rỗi nhờ đức tin, hay nhờ đức tin và việc lành?
"Aáy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. " Ga-la-ti 3:24
Ý nghĩa của cuộc sống là gì?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi. " Lu-ca 23:43
Kinh Thánh có thật là lời Đức Chúa Trời?
"và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. " II Ti-mô-thê 3:15
Cơ Đốc nhân có phải tuân theo luật pháp Cựu Ước không?
"vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. " Rô-ma 10:4
Chúa Giê-xu Christ là ai?
"Ta với Cha là một. " Giăng 10:30
Đức Chúa Trời có thật không?
"bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, " Rô-ma 1:20
Có phải Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời?
"Ta với Cha là một. " Giăng 10:30
Tại sao tôi không được tự vẫn?
"Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. " Lu-ca 1:37
Làm sao tôi biết được ý muốn của Chúa cho cuộc đời mình? Kinh Thánh nói gì về việc nhận biết ý muốn của Chúa?
"Ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời, nấy là anh em, chị em, và mẹ ta vậy." Mác 3:35
Cơ Đốc giáo là gì? Niềm tin của người Cơ Đốc là gì?
"Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, " I Cô-rinh-tô 15:1
Kinh Thánh có nói Chúa Giê-xu là thần không?
"nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. " Cô-lô-se 3:13
Thuộc tính của Đức Chúa Trời là gì? Đức Chúa Trời như thế nào?
"Xảy sau khi Đức Giê-hô-va đã phán các lời ấy với Gióp, thì Ngài phán cùng Ê-li-pha, người Thê-man, mà rằng: Cơn thạnh nộ ta nổi lên cùng ngươi và hai bạn hữu ngươi; bởi vì các ngươi không có nói về ta cách xứng đáng, y như Gióp, kẻ tôi tớ ta, đã nói. " Gióp 42:7
Làm thế nào tôi có thể thắng hơn tội lỗi trong nếp sống Cơ Đốc của tôi?
"Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. " I Giăng 1:8
Đức Chúa Trời có hiện hữu không? Có bằng chứng nào về sự thực hữu của Đức Chúa Trời?
"Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. " Hê-bơ-rơ 11:6