Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Câu hỏi về Thời Kỳ Cuối Cùng

Kỳ tai hại của Gia-cốp là gì?
"Khốn thay! Ngày đó thật lớn, đến nỗi chẳng hề có ngày nào giống như vậy. Aáy là kỳ tai hại của Gia-cốp! Nhưng nó sẽ được cứu thoát khỏi sự ấy. " Giê-rê-mi 30:7
Làm thế nào chúng ta tin chắc rằng lời tiên tri trong Kinh Thánh thật sự báo trước tương lai?
"trông cậy sự sống đời đời, là sự sống mà Đức Chúa Trời không thể nói dối đã hứa từ muôn đời về trước, " Tít 1:2
Bộ ba xấu xa, tội lỗi là gì trong thời kỳ cuối cùng (Khải huyền 16:13)?
"Hỡi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi, các con đã nghe nói rằng Kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ; bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. " I Giăng 2:18
Chúa Giê-xu sẽ trở lại như kẻ trộm đến viếng trong ban đêm có nghĩa là gì?
"Hãy biết rõ, nếu người chủ nhà đã hay canh nào kẻ trộm sẽ đến, thì tỉnh thức, không để cho đào ngạch nhà mình. " Ma-thi-ơ 24:43
Kỳ Đại Khổ Nạn (Cơn Hoạn Nạn Lớn) là gì?
"Có bảy mươi tuần lễ định trên dân ngươi và thành thánh ngươi, đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào, đặng đặt ấn tín nơi sự hiện thấy và lời tiên tri, và xức dầu cho Đấng rất thánh. " Đa-ni-ên 9:24
Tiệc cưới Chiên Con là gì?
"Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. " Ma-thi-ơ 1:18
Liệu hội thánh có thể chỉ cất lên một phần nào đó không?
"Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. " I Cô-rinh-tô 15:50
Ai là hai nhân chứng trong sách Khải Huyền?
"Nầy, có Môi-se và Ê-li hiện đến, nói chuyện cùng Ngài. " Ma-thi-ơ 17:3
Ý nghĩa của số 666 là gì?
"vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, " Rô-ma 3:23
Tại sao Đức Chúa Trời sẽ thả Sa-tan ra sau 1,000 năm trị vì?
"Ngài sẽ làm sự phán xét trong các nước, đoán định về nhiều dân. Bấy giờ họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước nầy chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh. " Ê-sai 2:4
Người theo thuyết ứng nghiệm một phần tin vào điều gì? Thuyết ứng nghiệm một phần có theo Kinh Thánh không?
"Ngài phán rằng: Các ngươi có thấy mọi điều đó chăng? Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đây sẽ không còn một hòn đá nào chồng trên một hòn khác mà không bị đổ xuống. " Ma-thi-ơ 24:2
Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn là gì?
"Đấng từ Ê-đôm đến, từ Bốt-ra tới, mặc áo nhuộm, bận đồ hoa mĩ, cậy sức mạnh cả thể, kéo bộ cách oai nghiêm, là ai? Aáy, chính ta, là Đấng dùng sự công bình mà nói, và có quyền lớn để cứu rỗi! " Ê-sai 63:1
Ai là kẻ chống Đấng Christ?
"Mười cái sừng là mười vua sẽ dấy lên từ nước đó; và có một vua dấy lên sau, khác với các vua trước, và người đánh đổ ba vua. " Đa-ni-ên 7:24
Những dấu hiệu của ngày tận thế là gì?
"Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người. " Ma-thi-ơ 24:5
Người Hồi-giáo có nghịch lại Đấng Christ không? Có phải kẻ nghịch lại Đấng Christ sẽ là một người Hồi-giáo?
"Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, " II Tê-sa-lô-ni-ca 2: 3
Có phải Đức Giáo Hoàng, hay Đức Giáo Hoàng kế nhiệm, là người chống Chúa Giê-su?
"Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữ tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định." Đa-ni-ên 9:27
Liệu chúng ta có thể biết khi nào Chúa Giê-su trở lại không?
"Về ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay là Con cũng vậy, song chỉ một mình Cha biết mà thôi. " Ma-thi-ơ 24:36
Vương Quốc Ngàn Năm là gì, có nên hiểu theo nghĩa đen?
"Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. " Lu-ca 1:32
Có gì khác nhau giữa 2 sự kiện “sự cất Hội thánh lên trời” và “sự tái lâm của Chúa Giê xu”?
"Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. " I Cô-rinh-tô 15:50
Ý nghĩa của một con bò cái màu đỏ trong kinh thánh là gì?
"Aáy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các từng trời: " Hê-bơ-rơ 7:26
Chúng ta đang sống thời kỳ sau rốt?
"sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi, có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. " Lu-ca 21:11
Sự trở lại của Đấng Christ có thể được dự báo là thực sự sắp xảy ra hay không?
"Xin thầy nói cho chúng tôi biết lúc nào các điều đó xảy đến, và có điềm chi cho người ta biết các sự đó sẽ hoàn thành? " Mác 13:4
Điểm mạnh và yếu trong quan điểm cất lên trước đại nạn là gì?
"Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. " Giăng 14:1
Liệu có cơ hội cứu rỗi lần thứ hai sau sự cất lên của Hội Thánh không?
"Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỉ Sa-tan mà hiện đến, làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc k" dối giả; " II Tê-sa-lô-ni-ca 2:9
Một sự lừa dối về người ngoài hành tinh có thể là một phần của những thời kỳ cuối cùng?
"Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. " Ma-thi-ơ 24:24
Làm sao tôi có thể hiểu được sách Khải Huyền?
"Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, " I Cô-rinh-tô 15:51
Sự cất lên của hội thánh là gì?
"Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, " I Tê-sa-lô-ni-ca 5:9
Liệu thế hệ những người đã chứng kiến Y-sơ-ra-ên tái thiết một quốc gia có còn sống cho đến Sự Trở Lại Thứ Hai không?
"Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi điều kia chưa xảy đến. " Ma-thi-ơ 24:34
Sự gớm ghiếc hoang tàn là gì?
"Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý), " Ma-thi-ơ 24:15
Sẽ có một đền thờ ở Jerusalem trong thời kỳ cuối?
"Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữ tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định." Đa-ni-ên 9:27
Ai sẽ chiếm lĩnh Vương Quốc Ngàn Năm?
"Vả, vì chưng bởi một người mà có sự chết, thì cũng bởi một người mà có sự sống lại của những kẻ chết. " I Cô-rinh-tô 15:21
Khải Huyền đoạn 12 có ý nghĩa gì?
"Khi các ngươi sẽ thấy sự gớm ghiếc tàn nát lập ra trong nơi thánh, mà đấng tiên tri Đa-ni-ên đã nói (ai đọc phải để ý), " Ma-thi-ơ 24:15
Ai hay cái gì là kỹ nữ của Ba-by-lôn/ điều bí ẩn của Ba-by-lôn?
"Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, " II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3
Bảy mươi tuần lễ hay bảy mươi tuần lễ của Đa-ni-ên là gì?
"là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia, " Rô-ma 3:25
Sống sót trong thời kỳ cuối cùng – Tôi cần phải biết những điều nào?
"Nàng mặc lấy sức lực và oai phong, Và khi tưởng đến buổi sau, bèn vui cười. " Châm-ngôn 31:25
Tiên tri về năm 2012 của người Maya là gì?
"vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên thế cho Đấng dựng nên, là Đấng đáng khen ngợi đời đời! A-men. " Rô-ma 1:25
Các vị thánh hoạn nạn là gì?
"Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, " I Tê-sa-lô-ni-ca 5:9
Điều gì sắp xảy ra ứng với ngày tận thế tiên tri?
"Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy. " I Tê-sa-lô-ni-ca 4:13
Thế giới một tôn giáo vào những ngày cuối sẽ như thế nào?
"Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy lên, làm những dấu lớn, phép lạ, nếu có thể được thì họ cũng đến dỗ dành chính những người được chọn. " Ma-thi-ơ 24:24
Có phải Kinh Thánh tiên đoán có một chính phủ toàn cầu và một đồng tiền chung thế giới trong thời kỳ cuối cùng?
"Ta bèn lại gần một người trong những người đứng đó, và hỏi người về lẽ thật của mọi sự nầy. Người bèn nói cùng ta và giải nghĩa những sự đó cho ta mà rằng: " Đa-ni-ên 7:16
Chúa cứu thế Giê-xu tái lâm là gì?
"Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên. " Ê-sai 7:14
Ai là hai mươi bốn (24) trưởng lão trong Khải Huyền?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến k" muôn vật đổi mới, là khi Con người sẽ ngự trên ngôi vinh hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi, mà xét đoán mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên. " Ma-thi-ơ 19:28
Làm thế nào tôi có thể sẵn sàng để được cất lên trong Sự cất lên?
"Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. " Giăng 3:3
Kỳ đại nạn là gì? Làm thế nào chúng ta biết được kỳ đại nạn sẽ cuối bảy năm?
"Nầy là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em: Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa, " I Cô-rinh-tô 15:51
Dấu con thú (666) là gì?
"Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, " II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3
A-ba-đôn/ A-bô-ly-ôn là ai hay là gì?
"Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. " Ê-phê-sô 6:12
Mạc Khải là gì? Mạc Khải là một sự kiện cụ thể, hay nó mô tả thời cuối cùng nói chung?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi Phi-líp, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay, mà ngươi chưa biết ta! Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha. Sao ngươi lại nói rằng: Xin chỉ Cha cho chúng tôi? " Giăng 14:9
Chuyện ngụ ngôn về Chiên và Dê có ý nghĩa gì?
"Khi Con người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. " Ma-thi-ơ 25:31
Có bất cứ phương diện nào của lời tiên tri về thời cuối cùng đã và đang được ứng nghiệm chưa?
"Vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng: Ta là Đấng Christ; và sẽ dỗ dành nhiều người. " Ma-thi-ơ 24:5
Những thế mạnh và những điểm yếu theo quan điểm của sự cất lên giữa kỳ hoạn nạn (quan điểm giữa kỳ hoạn nạn)?
"Lòng các ngươi chớ hề bối rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. " Giăng 14:1
Ngày của Chúa là gì?
"Oâi ngày ấy! vì ngày Đức Giê-hô-va đã gần! Nó đến như một tai vạ thả ra bởi Đấng Toàn năng. " Giô-ên 1:15
Làm thế nào tôi có thể vượt qua nỗi sợ hãi của tôi về những ngày sau rốt?
"Người ta nhân trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian, thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. " Lu-ca 21:26
Chúa Giê-xu có ý gì khi Ngài nói, “dòng dõi này sẽ không qua đi”?
"Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi điều kia chưa xảy đến. " Ma-thi-ơ 24:34
Có phải lời tiên tri trong Kinh Thánh dự đoán rằng sẽ có Thế chiến thứ 3 trước khi tận thế?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy giữ, kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi. " Ma-thi-ơ 24:4
Những điểm mạnh và yếu của quan điểm hậu đại nạn về sự cất lên (thuyết hậu đại nạn) là gì?
"vì lúc ấy sẽ có hoạn nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa. " Ma-thi-ơ 24:21
Chúng ta sẽ sống cuộc sống mới thế nào trong ánh sáng của ngày Đấng Christ trở lại?
"đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, " Tít 2:13
Điều gì xảy ra ở sự phán xét cuối cùng?
"Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, " Hê-bơ-rơ 9:27
Kinh Thánh nói gì về tận thế?
"Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chết bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. " II Phi-e-rơ 3:10
Sự cất lên sẽ xảy ra trước hay sau thời kỳ đại nạn?
"Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, và đến giữ tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi. Kẻ hủy phá sẽ đến bởi cánh gớm ghiếc, và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu, cho đến kỳ sau rốt, là kỳ đã định." Đa-ni-ên 9:27
Tại sao tiên tri Ê-li phải trở lại trước ngày cuối (Ma-la-chi 4:5-6)?
"Nầy, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. " Ma-la-chi 4:5
Vai trò của Y-sơ-ra-ên vào thời kỳ cuối cùng là gì?
"Dân Y-sơ-ra-ên làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay dân Ma-đi-an trong bảy năm. " Các Quan Xét 6:1
Gót và Ma-gốc có nghĩa là gì?
"Bấy giờ ngươi sẽ đến từ nơi ngươi, từ phương cực bắc, ngươi và nhiều dân ở với ngươi, hết thảy đều cỡi ngựa, người đông nhiều hiệp nên một đạo binh mạnh. " Ê-xê-chi-ên 38:15