Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Chúa Giê-xu có ý gì khi Ngài nói, “dòng dõi này sẽ không qua đi”?

Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến.
Lu-ca 21:32
Câu nói này của Chúa Giê-xu có liên quan đến thời kỳ cuối cùng được chép trong Ma-thi-ơ 24:34; Mác 13:30 và Lu-ca 21:32. Chúa Giê-xu nói, “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến”. Những điều mà Chúa Giê-xu đang nói đến là – sự dấy lên của những kẻ chống lại Đấng Christ, sự hoang tàn của Nơi Thánh, và sự đen tối của mặt trời – là những điều chưa xảy ra trong suốt quảng đời của những người sống trong thời Chúa Giê-xu. Rõ ràng, Chúa Giê-xu muốn nói đến một điều gì đó khác khi Ngài nói về “dòng dõi này”.
Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó.
Ma-thi-ơ 21:43
Điều then chốt để hiểu điều mà Chúa Giê-xu muốn nói về “dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến” là nằm ở ngữ cảnh, nghĩa là chúng ta phải tìm hiểu thêm những câu Kinh thánh xung quanh Ma-thi-ơ 24:34, đặc biệt là những câu nằm ở trước nó. Trong Ma-thi-ơ 24:4-31, rõ ràng Chúa Giê-xu đang nói tiên tri. Ngài đang nói về những sự kiện tương lai. Chúa Giê-xu nói với những người đang sống trong khoảng thời gian Ngài thực hiện chức vụ trên đất rằng vương quốc sẽ cất khỏi họ (Ma-thi-ơ 21:43). Vì vậy, phải hiểu rằng Ma-thi-ơ 24-25 được xem là đang đề cập đến thời điểm trong tương lai. Dòng dõi mà Chúa Giê-xu nói rằng “chẳng qua” cho đến khi Ngài trở lại là một dòng dõi tương lai, cụ thể là, những người đang sống lúc những sự kiện được tiên đoán xảy ra. Từ dòng dõi ám chỉ đến những người sống trong tương lai khi những sự kiện trong Ma-thi-ơ 24-25 xảy ra.
Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới.
Ma-thi-ơ 24:32
Ý của Chúa Giê-xu trong lời phát biểu của Ngài, “dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi điều kia chưa xảy đến” là những sự kiện của thời kỳ cuối cùng sẽ xảy ra nhanh chóng. Khi những dấu hiệu của sự cuối cùng bắt đầu diễn ra, thì đúng lúc đó sự cuối cùng cũng đang đến – sự trở lại lần thứ hai và sự đoán xét sẽ xảy ra trong dòng dõi cuối cùng này. Chúa Giê-xu củng cố ý này bằng câu chuyện ngụ ngôn trong Ma-thi-ơ 24:32-33: “Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới. Cũng vậy, khi các ngươi thấy mọi điều ấy, khá biết rằng Con người gần đến, Ngài đương ở trước cửa”. Dấu hiệu chắc chắn của mùa hè đó là sự trổ lá của cây vả, dấu hiệu chắc chắn của sự cuối cùng của thế giới là “mọi điều kia” (trong Ma-thi-ơ 24) đang diễn ra. Những ai còn ở trên trái đất này khi đó sẽ chỉ còn lại một khoảng thời gian ngắn.
Một sự giải thích khác là lời tiên tri của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ 24 có “sự ứng nghiệm kép”. Trong quan điểm này, “dòng dõi này” là những người Chúa Giê-xu đang nói đến trong lúc đó – một số điều Ngài đã tiên đoán sắp xảy ra trong suốt quảng đời của những người đó. Vậy, khi người La Mã phá hủy thành Giê-ru-sa-lem năm 70 sau Công Nguyên, thì lời tiên tri của Chúa Giê-xu đã được ứng nghiệm một phần; sự sụp đổ của thành Giê-ru-sa-lem đã dẫn đến sự mường tượng về những điều tồi tệ sắp đến. Tuy nhiên, nhiều khía cạnh trong lời tiên tri của Chúa Giê-xu đã không xảy ra vào năm 70 sau Công Nguyên, ví dụ như những dấu hiệu trên bầu trời trong Ma-thi-ơ 24:29-31. Vấn đề chính của lời giải thích về “sự ứng nghiệm kép” thì không có khớp với lời phát biểu của Chúa Giê-xu rằng “mọi” điều kia sẽ xảy ra trong “dòng dõi này”. Vì vậy, tốt hơn để hiểu “dòng dõi này” là ám chỉ đến dòng dõi sống lúc những sự kiện trong thời kỳ cuối cùng thực sự đang xảy ra.
Về cơ bản, Chúa Giê-xu đang nói rằng khi những sự kiện của thời kỳ cuối cùng bắt đầu, thì chúng sẽ diễn ra nhanh chóng. Thời kỳ ân điển được tiếp diễn trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng khi thời điểm cho sự đoán xét cuối cùng đến, thì mọi điều sẽ hoàn tất cực nhanh. Khái niệm về những điều đang kéo đến của Đức Chúa Trời xảy ra nhanh chóng được lập lại trong nhiều phân đoạn Kinh thánh khác (Ma-thi-ơ 24:22; Mác 13:20; Khải huyền 3:11; 22:7,12,20).
Chúa Giê-xu có ý gì khi Ngài nói, “dòng dõi này sẽ không qua đi”?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Lu-ca 21:32 - Quả thật, ta nói cùng các ngươi, dòng dõi nầy chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến.
Ma-thi-ơ 21:43 - Bởi vậy, ta phán cùng các ngươi, nước Đức Chúa Trời sẽ cất khỏi các ngươi, và cho một dân khác là dân sẽ có kết quả của nước đó.
Ma-thi-ơ 24:32 - Hãy nghe lời ví dụ về cây vả, vừa lúc nhành non, lá mới đâm, thì các ngươi biết mùa hạ gần tới.
Ma-thi-ơ 24:29 - Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua, thì mặt trời liền tối tăm, mặt trăng không sáng, các ngôi sao từ trên trời sa xuống, và thế lực của các từng trời rúng động.
Mác 13:20 - Nếu Chúa chẳng giảm bớt các ngày ấy, thì không có sanh vật nào được cứu; song vì cớ những kẻ Ngài đã chọn, nên Ngài đã giảm bớt các ngày ấy.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.