Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Câu hỏi về Tội Lỗi

Có gì khác nhau giữa tội tà dâm và tội ngoại tình?
"Song Ê-đôm dấy nghịch, không phục dưới tay Giu-đa cho đến ngày nay. Cũng trong một lúc ấy, Líp-na phản nghịch, không phục dưới tay Giô-ram nữa, bởi vì người đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ người. " II Sử-ký 21:10
Có phải có một danh sách tội lỗi trong Kinh Thánh?
"Song ta phán cho các ngươi: Hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình rằng: Ra-ca, thì đáng bị tòa công luận xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt. " Ma-thi-ơ 5:22
Bảy trọng tội là gì?
"Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, Và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: " Châm-ngôn 6:16
Các hình thức thờ thần tượng trong thời hiện đại là gì?
"Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chết bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. " II Phi-e-rơ 3:10
Kinh Thánh nói gì về đồng tính luyến ái? Đồng tính luyến ái có phải là tội không?
"Aáy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. " Rô-ma 1:26
Tội lỗi lớn nhất là gì?
"Vậy nên ta bảo bay, đến ngày phán xét, thành Ty-rơ và thành Si-đôn sẽ chịu đoán phạt nhẹ hơn bay. " Ma-thi-ơ 11:22
Làm nô lệ cho tội lỗi có nghĩa là gì?
"Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm sứ đồ, để riêng ra đặng giảng Tin Lành Đức Chúa Trời, - " Rô-ma 1:1
Lương tâm chai đá có nghĩa là gì?
"bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối, là kẻ có lương tâm đã lì, " I Ti-mô-thê 4:2
Làm thế nào sự thật rằng có những động vật đồng tính luyến ái tác động lên quan điểm rằng tình trạng đồng tính luyến ái là một tội?
"Kẻ ngu muội làm lại việc ngu dại mình, Khác nào con chó đã mửa ra, rồi liếm lại. " Châm-ngôn 26:11
Liệu con cái bị trừng phạt do tội lỗi của cha mẹ nó?
"Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không mang sự gian ác của cha và cha không mang sự gian ác của con. Sự công bình của người công bình sẽ được kể cho mình, sự dữ của kẻ dữ sẽ chất trên mình. " Ê-xê-chi-ên 18:20
Có phải quan hệ tình dục ảo (qua mạng) / qua điện thoại là tội?
"Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỉ Sa-tan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng. " I Cô-rinh-tô 7:5
Nguyên tội là gì?
"Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, " Ê-phê-sô 2:1
Kinh thánh nói gì về chủ nghĩa chuyển đổi giới tính / chuyển giới?
"Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. " Rô-ma 1:18
Nếu Chúa Giê-xu đã trả xong tội lỗi của chúng ta, tại sao chúng ta vẫn chịu hậu quả của tội lỗi?
"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." Rô-ma 6:23
Sự ham muốn dục vọng là gì? Kinh Thánh nói gì về sự ham muốn dục vọng?
"Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. " Ma-thi-ơ 5:28
Về vấn đề giới tính, LGBT từ đâu mà ra?
"Nếu một người nam nằm cùng một người nam khác, như nằm cùng người nữ, thì hai người đó đều hẳn phải bị xử tử, vì họ đã làm một sự gớm ghiếc; huyết họ sẽ đổ lại trên mình họ. " Lê-vi Ký 20:13
Lời cầu nguyện của tội nhân là gì?
"như có chép rằng: Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. " Rô-ma 3:10
Quan điểm của một tín hữu Cơ Đốc về nghiện ngập như thế nào?
"Vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, ghiền rượu, hung tàn, tham lợi; " Tít 1:7
Có phải chúng ta đều thừa kế mọi tội lỗi của A-đam và Ê-va không?
"Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp. " I Giăng 3:4
Làm thế nào tôi có thể thắng hơn tội lỗi trong nếp sống Cơ Đốc của tôi?
"Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta. " I Giăng 1:8
Tội đáng chết là gì?
"Vì có kẻ thấy anh em mình phạm tội, mà tội không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho, tức là ban cho những kẻ phạm tội mà chưa đến nỗi chết. Cũng có tội đến nỗi chết; ấy chẳng phải vì tội đó mà ta nói nên cầu xin. " I Giăng 5:16
Chia sẻ, tải xuống hoặc vi phạm tài liệu bản quyền (nhạc, phim, phần mềm) trên mạng (chia sẻ các hồ sơ, tài liệu, dữ kiện) có phải là tội lỗi?
"Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. " Rô-ma 13:1
Có phải tất cả các tội lỗi đều bình đẳng đối với Đức Chúa Trời?
"Các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng: Ngươi chớ giết ai; và rằng: Hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. " Ma-thi-ơ 5:21
Kinh Thánh nói gì về việc uống rượu/bia? Cơ Đốc nhân uống rượu bia có tội không?
"Vậy, từ bây giờ hãy cẩn thận, chớ uống rượu hay là vật chi say, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch; " Các Quan Xét 13:4
Tội thiếu sót là gì?
"Cho nên, kẻ biết làm điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội." Gia-cơ 4:17
Kinh Thánh nói gì về tài liệu khiêu dâm? Xem tài liệu khiêu dâm có phải là một tội lỗi?
"Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. " I Giăng 2:16
Tư tưởng xâm nhập có phải là tội lỗi? Những ý nghĩ bạo lực, tình dục hoặc báng bổ tự phát có phải là tội lỗi?
"Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. " Thi-thiên 139:2
Tham ăn có phải là tội? Kinh thánh nói gì về việc ăn quá nhiều?
"Chớ đồng bọn cùng những bợm rượu, Hoặc với những kẻ láu ăn; " Châm-ngôn 23:20
Quan điểm Cơ Đốc giáo về việc hút thuốc là gì? Hút thuốc lá có phải là tội lỗi?
"Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. " I Cô-rinh-tô 6:12
Tôi đã tiếp nhận Chúa Giê-xu rồi. Vậy những hậu quả tội lỗi trong quá khứ của tôi có được xóa không?
"Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. " Rô-ma 5:12
Làm sao tôi có thể thoát khỏi chúng nghiện phim đen và hậu quả của phim đó?
"Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai. " Lu-ca 15:11
Tội lỗi học là gì?
"vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, " Rô-ma 3:23
Thủ dâm – theo Kinh Thánh có phải là tội không?
"Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. " Ê-phê-sô 5:3
Kinh Thánh nói gì về lưỡng tính? Lưỡng tính có phải là tội không?
"Aáy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. " Rô-ma 1:26
Tự cáo về tội lỗi là gì?
"Vậy, môn đồ nói rằng: Ngài nói: ỗt lâu, là nghĩa gì? Chúng ta không hiểu Ngài nói về việc chi. " Giăng 16:18
Mối nguy hiểm / hậu quả của việc không xưng nhận tội là gì?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Kinh Thánh nói gì về cờ bạc? Cờ bạc có phải là tội?
"Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. " I Ti-mô-thê 6:10
Có phải nghiện caffein là tội không?
"Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi. " I Cô-rinh-tô 6:12
Làm thế nào tôi có thể biết được điều nào đó là tội?
"Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, Và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: " Châm-ngôn 6:16
Kinh Thánh nói gì về mặc quần áo của người khác giới/khuynh hướng mặc quần áo khác giới?
"Tôi cảm tạ Chúa, vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. " Thi-thiên 139:14
Định nghĩa tội lỗi là gì?
"Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp; và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp. " I Giăng 3:4
Có được xăm hình lên cơ thể nếu chúng (các hình xăm) mang tính chất Cơ Đốc?
"Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào, thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm; vả, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi." Rô-ma 14:23
Lời báng bổ là gì? Báng bổ (phạm thượng) có nghĩa là gì?
"Trong những thần của các xứ đó, có thần nào là thần đã cứu xứ mình ra khỏi tay ta? Mà Đức Giê-hô-va có thể cứu Giê-ru-sa-lem khỏi tay ta được! " Ê-sai 36:20
Có phải đồng tính là tội không?
"Bấy giờ, Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ. " Ma-thi-ơ 4:1
Tội lỗi của thành Sô-đôm và thành Gô-mô-rơ là gì?
"Nầy, đây là sự gian ác của em gái mầy là Sô-đôm và các con gái nó: ở kiêu ngạo, ăn bánh no nê, và ở nể cách sung sướng; nó lại không bổ sức cho tay kẻ nghèo nàn và thiếu thốn. " Ê-xê-chi-ên 16:49
Kinh Thánh có đòi hỏi án tử hình cho sự đồng tính luyến ái?
"Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. " Ma-thi-ơ 5:17
Tội lỗi cá nhân, kín giấu của tôi có ảnh hưởng thế nào đến người khác?
"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." Rô-ma 6:23
Có thể là Cơ-đốc-nhân đồng tính hay không?
"Anh em há chẳng biết những kẻ không công bình chẳng bao giờ hưởng được nước Đức Chúa Trời sao? " I Cô-rinh-tô 6:9
Tại sao Đức Chúa Trời ghét tội lỗi?
"Các sê-ra-phin cùng nhau kêu lên rằng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài! " Ê-sai 6:3
Nói dối có bao giờ đúng không?
"Có sáu điều Đức Giê-hô-va ghét, Và bảy điều Ngài lấy làm gớm ghiếc: " Châm-ngôn 6:16
Liên quan đến sự tha thứ, có phải có sự khác biệt giữa tội cố ý phạm và tội phạm do thiếu hiểu biết?
"mà rằng: K" đã trọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần; các ngươi hãy ăn năn và tin đạo Tin Lành. " Mác 1:15
Kinh Thánh nói gì về mại dâm? Chúa có tha thứ người mại dâm không?
"Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi, như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. " Rô-ma 6:13
Cơ đốc nhân phạm tội sẽ tồi tệ như thế nào?
"Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. " II Cô-rinh-tô 5:17
Tại sao tôn thờ thần tượng lại là một cám dỗ mạnh mẽ như vậy?
"Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. " Ê-phê-sô 6:11
Ý nghĩa tiền công của tội lỗi là sự chết là gì?
"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." Rô-ma 6:23
Tội không thể tha thứ / không thể tha thứ tội là gì?
"Có các thầy thông giáo ở thành Giê-ru-sa-lem xuống, nói rằng: Người bị quỉ Bê-ên-xê-bun ám, và nhờờờờờờ chúa quỉ mà ttttttrừ quỉ. " Mác 3:22
Bản chất tội lỗi là gì?
"Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi: Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính Con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, " Rô-ma 8:3
Kinh Thánh nói gì về việc xăm mình-thân thể bị cắt xẻ?
"vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. " Rô-ma 10:4
Nhân Danh Đức Chúa Trời vô cớ (Lấy Danh Chúa ra làm chơi) có nghĩa là gì?
"Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, Danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao; Sự oai nghi Chúa hiện ra trên các từng trời! " Thi-thiên 8:1
Kinh Thánh nói gì về việc sử dụng ma túy?
"Ta khuyên rằng: Vì cớ lời thề cùng Đức Chúa Trời, khá gìn giữ mạng vua. " Truyền-đạo 8:2
Có phải chửi rủa / nói tục tĩu (văng tục) / nguyền rủa là tội lỗi không?
"chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em; nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. " Ê-phê-sô 4:29