Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Những câu hỏi được hỏi thường xuyên nhất

Kinh Thánh nói gì về việc ly hôn và tái hôn?
"Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. " Ma-la-chi 2:16
Kinh Thánh nói gì về tình dục trước hôn nhân?
"Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng. " I Cô-rinh-tô 7:2
Ân tứ nói tiếng lạ là gì? Có phải ân tứ nói tiếng lạ dành cho ngày nay?
"Hỡi anh em, ví bằng tôi đến cùng anh em, nói các thứ tiếng lạ, mà lời nói tôi chẳng tỏ sự kín nhiệm, chẳng có sự thông biết, chẳng có lời tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy, thì ích gì đến anh em? " I Cô-rinh-tô 14:6
Chúa Giê Xu ở đâu giữa ba ngày Chúa chết và sống lại?
"Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. " I Phi-e-rơ 3:18
Kinh Thánh nói gì về việc xăm mình-thân thể bị cắt xẻ?
"vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp, đặng xưng mọi kẻ tin là công bình. " Rô-ma 10:4
Những thú vật nuôi có lên thiên đàng? Những thú vật nuôi có linh hồn không?
"Bấy giờ muông sói sẽ ở với chiên con, beo nằm với dê con; bò con, sư tử con với bò nuôi mập cùng chung một chỗ, một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. " Ê-sai 11:6
Kinh Thánh nói gì về hôn nhân ngoại chủng?
"Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? " II Cô-rinh-tô 6:14
Kinh Thánh dạy gì về Đức Chúa Trời Ba ngôi?
"Vậy, về sự ăn của cúng tế các thần tượng, chúng ta biết thần tượng trong thế gian thật là hư không, chỉ có một Đức Chúa Trời, chớ không có thần nào khác. " I Cô-rinh-tô 8:4
Điều gì xảy ra sau khi chết?
"Vậy, chúng ta hằng đầy lòng tin cậy, và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể nầy thì cách xa Chúa " II Cô-rinh-tô 5:6
Kinh Thánh nói gì về cờ bạc? Cờ bạc có phải là tội?
"Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. " I Ti-mô-thê 6:10
Phụ nữ có nên phục vụ như là Mục sư, Truyền đạo? Kinh Thánh nói gì về phụ nữ làm mục vụ?
"Đàn bà phải yên lặng mà nghe dạy, lại phải vâng phục mọi đàng. " I Ti-mô-thê 2:11
Quan điểm về sự tự tử của Cơ Đốc nhân là gì? Kinh Thánh nói gì về tự tử?
"Sau-lơ nói cùng kẻ vác binh khí mình rằng: Hãy rút gươm ngươi, đâm ta đi, kẻo những kẻ không chịu cắt bì kia đến đâm ta và sỉ nhục ta chăng. Nhưng kẻ vác binh khí người không dám làm, vì sợ hãi lắm. Sau-lơ bèn lấy gươm và sấn mình trên mũi nó. " I Sa-mu-ên 31:4
Kinh Thánh nói gì về đồng tính luyến ái? Đồng tính luyến ái có phải là tội không?
"Aáy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. " Rô-ma 1:26
Kinh Thánh nói gì về việc uống rượu/bia? Cơ Đốc nhân uống rượu bia có tội không?
"Vậy, từ bây giờ hãy cẩn thận, chớ uống rượu hay là vật chi say, và cũng đừng ăn vật gì chẳng sạch; " Các Quan Xét 13:4
Thủ dâm – theo Kinh Thánh có phải là tội không?
"Phàm những sự gian dâm, hoặc sự ô uế, hoặc sự tham lam, cũng chớ nên nói đến giữa anh em, theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. " Ê-phê-sô 5:3
Một lần được cứu luôn luôn được cứu?
"Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. " Giăng 3:3
Tầm quan trọng của lễ báp-têm là gì?
"Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, " Ma-thi-ơ 28:19
Kinh Thánh nói gì về khủng long? Có khủng long trong Kinh Thánh không?
"(040-10) Nầy, con trâu nước mà ta đã dựng nên luôn với ngươi; Nó ăn cỏ như con bò. " Gióp 40:15
Kinh Thánh nói gì về việc dâng phần mười?
"Cứ ngày đầu tuần lễ, mỗi một người trong anh em khá tùy sức mình chắt lót được bao nhiêu thì để dành tại nhà mình, hầu cho khỏi đợi khi tôi đến rồi mới góp. " I Cô-rinh-tô 16:2
Kinh Thánh có bảo đãm về sự sống đời đời?
"Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. " Giăng 10:28