Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh Thánh có bảo đãm về sự sống đời đời?

Khi con người tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình họ được mang vao trong mối giao thông với Đức Chúa Trời mà Đức Chúa Trời bảo đãm sự an ninh đời đời cho họ. Giu Đe câu 24 có chép: “Vả, nguyền Ðấng có thể gìn giữ anh em khỏi vấp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách rất vui mừng, không chỗ trách được” Quyền năng của Đức Chúa Trời có thể giữ cho con cái Chúa khỏi sa ngã. Ngài nâng đỡ chúng ta trước sự hiện diện vinh hiển của Ngài. Sự an ninh đời đời của chúng ta là kết quả của việc Đức Chúa Trời gìn giữ chúng ta. Không phải do chúng ta cố gắng nắm giữ sự cứu rỗi của chính mình.
Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.
Giăng 10:28
Đức Chúa Giê Xu Christ đã công bố: “Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Ðấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.” (Giăng 10:28-29b) Cả hai Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giê Xu đều nắm chặc chúng ta hoàn toàn trong tay Ngài. Ai có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự nắm chặc của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con.
hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.
Giăng 3:15
Ê-phê-sô 4:30 nói với chúng ta con cái Chúa là những người “được đóng ấn cho đến ngày Cứu chuộc.” Nếu con cái Chúa không có sự an ninh đời đời thì dấu ấn không thật sự dành cho đến ngày Cứu chuộc, nhưng chỉ dành cho ngày tội lỗi, bội đạo hay vô tín. Giăng 3:15-16 nói với chúng ta bất cứ ai tin Chúa Giê Xu Christ đều được “Sự sống đời đời”. Nếu một người được hứa cho sự sống đời đời nhưng sau đó bị lấy mất. Trước hết nó sẽ không còn “Sự sống đời đời”. Nếu sự an ninh đời đời không có thật thì lời hứa về sự sống đời đời trong Kinh Thánh là một sự sai lầm.
Luận cứ mạnh mẽ nhất về sự an ninh đời đời là Rô Ma 8:38-39 “Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Ðức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Ðức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” Sự an ninh đời đời đặt nền tảng trên tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho những người Ngài đã cứu chuộc tội. Sự an ninh đời đời được trả giá bởi huyết của Chúa Giê Xu Christ, lời hứa của Đức Chúa Cha và được đóng ấn bởi Đức Thánh Linh.
Kinh Thánh có bảo đãm về sự sống đời đời?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 10:28 - Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.
Giăng 3:15 - hầu cho hễ ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.