Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Câu hỏi về Con Người

Ai là con dân của Đức Chúa Trời?
"Ta đã để lời nói ta trong miệng ngươi, và cho ngươi núp dưới bóng bàn tay ta, đặng dựng các từng trời và lập nên đất, cùng nói với Si-ôn rằng: Ngươi là dân ta! " Ê-sai 51:16
An tử (trợ tử) là gì?
"Oâi! Chớ gì lời sở cầu tôi được thành, Và Đức Chúa Trời ban cho tôi điều tôi ao ước! " Gióp 6:8
Sự khác biệt giữa hồn và linh con người là gì?
"Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. " I Cô-rinh-tô 2:11
Kinh Thánh nói gì về sự lão hóa/trở nên già đi?
"song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. " Gia-cơ 4:14
Mục đích của con người là gì, theo như Kinh Thánh?
"tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ. " Ê-sai 43:7
Nếu Đức Chúa Trời đã biết rằng Adam và Eva sẽ phạm tội, Vậy tại sao Ngài lại tạo ra họ?
"Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài và hướng về Ngài. Vinh hiển cho Ngài đời đời, vô cùng! A-men." Rô-ma 11:36
Phá thai có phải là tội giết người không?
"Vì Đức Giê-hô-va để cho lòng các vua ấy cố chấp mà chinh chiến cùng Y-sơ-ra-ên, hầu cho họ bị diệt đi, không được thương xót, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. " Giô-suê 11:20
Đức Chúa Trời có cần chúng ta không?
"Ngài làm cho cỏ đâm lên cho súc vật, Cây cối để dùng cho loài người, Và khiến thực vật sanh ra từ nơi đất. " Thi-thiên 104:14
Linh hồn con người là gì?
"Kết quả của người công bình giống như cây sự sống; Người khôn ngoan có tài được linh hồn người ta. " Châm-ngôn 11:30
Kinh Thánh nói gì về việc chuyển giới?
"Song, cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục, thì mỗi người đờn ông phải có vợ, mỗi người đờn bà phải có chồng. " I Cô-rinh-tô 7:2
Ai là người thực sự "đóng vai Chúa" — bác sĩ trợ tử cho bệnh nhân sắp chết, hay bác sĩ kéo dài sự sống cho bệnh nhân ở giai đoạn cuối?
"Hỡi Đức Giê-hô-va, xin chỉ dạy tôi con đường Ngài; Nhân vì các kẻ thù nghịch tôi, Xin hãy dẫn tôi vào lối bằng thẳng. " Thi-thiên 27:11
Là một phần trong gia đình của Đức Chúa Trời có ý nghĩa là gì?
"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. " Giăng 1:1
Chết về tâm linh có nghĩa là gì?
"Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. " Rô-ma 5:12
Xác thịt là gì?
"Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. " Rô-ma 5:12
Có điều gì tôi có thể làm để đảm bảo cho mình một cuộc sống lâu dài không?
"hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. " Ê-phê-sô 6:3
Kinh thánh nói gì về sự hoả táng? Cơ đốc nhân có nên hoả táng không?
"Xảy khi Xim-ri thấy thành đã bị hãm, thì đi vào đồn lũy của cung vua mà đốt chính mình luôn với cung vua, rồi chết " I Các Vua 16:18
Chúng ta có hai hay ba phần? Có phải chúng ta có thân thể, linh hồn và tâm linh? Hay thân thể và linh hồn?
"Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. " Châm-ngôn 4:23
Tin vào đời sống nên thánh có nghĩa là gì?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. " Ma-thi-ơ 22:37
Nguyên nhân nào gây ra chủ nghĩa bài Do Thái trên thế giới?
"Song Đức Chúa Jêsus cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn, họ bắt thăm chia nhau áo xống của Ngài. " Lu-ca 23:34
Sự sa ngã đã ảnh hưởng đến nhân loại như thế nào?
"Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. " Rô-ma 5:12
Có giới hạn tuổi tác để biết chúng ta có thể sống bao lâu không?
"Tuổi tác của chúng tôi đến được bảy mươi, Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi; Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm, Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. " Thi-thiên 90:10
Tam phân pháp chống lại nhị phân pháp của con người — quan điểm nào đúng?
"Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. " Ma-thi-ơ 10:28
Tấm lòng là gì?
"Ta sẽ ban các kẻ chăn giữ vừa lòng ta cho các ngươi, các kẻ ấy sẽ lấy sự sáng suốt khôn ngoan mà chăn nuôi các ngươi. " Giê-rê-mi 3:15
Chủ nghĩa cá nhân với chủ nghĩa tập thể- Kinh Thánh nói gì?
"tức là những kẻ xưng bằng tên ta, ta đã dựng nên họ vì vinh quang ta; ta đã tạo thành và đã làm nên họ. " Ê-sai 43:7
Con người có thể sống mà không có Chúa không?
"Ngài khiến các suối phun ra trong trũng, Nó chảy giữa các núi. " Thi-thiên 104:10
Nhân loại học Cơ Đốc là gì?
"Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. " II Cô-rinh-tô 5:17
Kinh thánh nói gì về an tử/ trợ tử?
"Kẻ thù bị hủy diệt sau cùng, tức là sự chết. - " I Cô-rinh-tô 15:26
Làm thể nào linh hồn con người được tạo dựng?
"Gánh nặng lời Đức Giê-hô-va phán về Y-sơ-ra-ên. Đức Giê-hô-va là Đấng giương các từng trời, lập nền của đất, và tạo thần trong mình người ta, có phán như vầy: " Xa-cha-ri 12:1
Đức Chúa Trời ban cho con người quyền thống trị các loài động vật có ý nghĩa gì?
"Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. " Rô-ma 13:1
Tại sao con người chết?
"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." Rô-ma 6:23
Tại sao Chúa tạo dựng chúng ta?
"Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. " Cô-lô-se 1:16
Lương tâm là gì?
"Phao-lô mắt chăm chỉ trên tòa công luận, nói rằng: Hỡi các anh em, trước mặt Đức Chúa Trời, tôi đã ăn ở trọn lương tâm tử tế cho đến ngày nay. " Công-vụ 23: 1
Con người có thực sự có quyền tự do quyết định không?
"vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, " Rô-ma 3:23
Có phải bên trong mỗi người đều có “khoảng trống do Chúa tạo nên”?
"Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? " Giê-rê-mi 17:9
Con người bề trong là gì?
"Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. " II Cô-rinh-tô 4:16
Linh hồn của con người chết hay bất tử?
"Kẻ hiền từ sẽ ăn và được no nê; Những người tìm Đức Giê-hô-va sẽ ngợi khen Ngài; Nguyện lòng các ngươi được sống đời đời. " Thi-thiên 22:26
Sanh khí là gì?
"Khi Ngài phán điều đó rồi, thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. " Giăng 20:22
Kinh Thánh nói gì về phân biệt chủng tộc, thành kiến và phân biệt đối xử?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Cơ Đốc nhân nên suy nghĩ thế nào về kỹ thuật di truyền?
"Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với Hội thánh, " Ê-phê-sô 5:29
Tinh thần con người là gì?
"Nhưng có thần linh ở trong loài người, Và hơi thở của Đấng Toàn năng cho chúng sự khôn sáng. " Gióp 32:8
Có phải tất cả chúng ta đều là con của Đức Chúa Trời không?
"Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. " Cô-lô-se 1:16
Con người được tạo nên giống hình ảnh và giống như Thiên Chúa có nghĩa gì (Sáng thế ký 1:26-27)?
"Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy. " Giăng 4:24
Kinh Thánh nói gì về việc kiểm soát dân số?
"Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. " I Cô-rinh-tô 4:2
Bản chất con người là gì? Kinh Thánh nói gì về bản chất con người?
"Ai chẳng yêu, thì không biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. " I Giăng 4:8
Cơ Đốc nhân có quan điểm như thế nào về việc nhân bản con người?
"Vì chính Chúa nắn nên tâm thần tôi, Dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. " Thi-thiên 139:13