Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Có phải tất cả chúng ta đều là con của Đức Chúa Trời không?

Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Aáy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài.
I Giăng 3:1
Kinh Thánh nói rõ ràng rằng tất cả mọi người đều là tạo vật của Chúa (Cô-lô-se 1:16), và Chúa yêu thế gian cách trọn vẹn (Giăng 3:16), nhưng chỉ những ai được tái sanh thì mới là con của Chúa (Giăng 1:12, 11:52; Rô-ma8:16; I Giăng 3:1-10).
Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỉ: ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy.
I Giăng 3:10
Trong Kinh Thánh, sự hư mất không bao giờ chỉ về con của Chúa. Ê-phê-sô 2:3 cho chúng ta biết rằng trước khi chúng ta được cứu, chúng ta “tự nhiên làm con của sự thạnh nộ” (Ê-phê-sô 2:1-3). Trong sách Rô-ma 9:8 nói rằng “nghĩa là chẳng phải con cái theo phần xác là con cái Đức Chúa Trời, nhưng con cái của lời hứa mới được kể là dòng dõi của Áp-ra-ham.” Thay vì sinh ra là con của Đức Chúa Trời, chúng ta sinh ra trong tội lỗi, điều đó phân rẽ chúng ta khỏi Đức Chúa Trời, và kéo chúng ta đến gần Satan là kẻ thù của Đức Chúa Trời (Gia-cơ 4:4, I Giăng 3:8). Chúa Giê-xu nói, “Nếu Đức Chúa Trời là Cha các ngươi, thì các ngươi phải yêu thương Ta; vì Ta ra từ Đức Chúa Trời và từ Ngài mà đến, bởi Ta không tự mình đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta.” (Giăng 8:42). Còn một vài câu của phần sau trong sách Giăng 8:44, Chúa Giê-xu nói với người Pha-ri-si rằng họ “ra từ cha mình là ma quỷ, và muốn làm theo dục vọng của cha mình.” Sự thật rằng những người này không được cứu thì không phải con của Chúa, cũng được tìm thấy trong I Giăng 3:10: “Điều nầy cho biết ai là con cái Đức Chúa Trời, và ai là con cái ma quỷ: Ai không làm điều công chính thì không thuộc về Đức Chúa Trời, ai không yêu thương anh em mình cũng vậy.”
Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời.
Ga-la-ti 3:26
Chúng ta trở thành con của Chúa khi chúng ta được cứu bởi vì chúng ta được nhận nuôi vào trong gia đình của Chúa thông qua mối liên hệ với Cứu Chúa Giê-xu (Ga-la-ti 4:5-6; Ê-phê-sô 1:5). Điều này có thể được thấy rõ ràng trong sách Rô-ma 8:14-17: “…Vì tất cả những ai được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Thật vậy, anh em đã không nhận lấy tinh thần làm nô lệ để cứ sống trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy tinh thần làm con nuôi, và nhờ đó, chúng ta gọi rằng: “A-ba! Cha!” Chính Thánh Linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Nếu là con cái thì chúng ta cũng là người thừa kế, vừa là người thừa kế của Đức Chúa Trời vừa là người cùng thừa kế với Đấng Christ; nếu chúng ta thật sự cùng chịu khổ với Ngài thì chúng ta sẽ cùng được vinh quang với Ngài.” Những người được cứu chính là con “của Đức Chúa Trời bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu” (Ga-la-ti 3:26) bởi vì Chúa có “định sẵn cho chúng ta địa vị làm con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jêsus Christ, theo mục đích tốt đẹp của ý muốn Ngài,” (Ê-phê-sô 1:5)
Có phải tất cả chúng ta đều là con của Đức Chúa Trời không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Giăng 3:1 - Hãy xem Đức Chúa Cha đã tỏ cho chúng ta sự yêu thương dường nào, mà cho chúng ta được xưng là con cái Đức Chúa Trời; và chúng ta thật là con cái Ngài. Aáy là vì đó mà thế gian chẳng biết chúng ta, vì họ chẳng từng biết Ngài.
I Giăng 3:10 - Bởi đó, người ta nhận biết con cái Đức Chúa Trời và con cái ma quỉ: ai chẳng làm điều công bình là không thuộc về Đức Chúa Trời, kẻ chẳng yêu anh em mình cũng vậy.
Ga-la-ti 3:26 - Vì chưng anh em bởi tin Đức Chúa Jêsus Christ, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.