Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tìm Kiếm về: Xăm Hình

Có ổn không để xăm nếu chúng có tính chất Tình Lành?
"Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là Vua Của Các Vua Và Chúa Của Các Chúa. " Khải-huyền 19:16
Chúa Giê-su có hình xăm không (Khải Huyền 19:16)?
"Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là Vua Của Các Vua Và Chúa Của Các Chúa. " Khải-huyền 19:16
Một Cơ đốc nhân có nên xăm henna?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. " Ma-thi-ơ 22:37
Kinh thánh nói gì về hình phạt tử hình / tử hình?
"Kẻ nào đánh chết một người, sẽ bị xử tử. " Xuất Ê-díp-tô Ký 21:12
Có được xăm hình lên cơ thể nếu chúng (các hình xăm) mang tính chất Cơ Đốc?
"Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào, thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm; vả, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi." Rô-ma 14:23
Hình tượng tôn giáo có được coi là thờ hình tượng không?
"Các ngươi chớ làm những hình tượng; hoặc hình chạm, hoặc hình đúc; chớ dựng trong xứ mình một hòn đá nào có dạng-hình, đặng sấp mình trước mặt hình đó, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. " Lê-vi Ký 26:1
Hình ảnh của con thú là gì?
"Đoạn, tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có mười sừng bảy đầu, trên những sừng có mười cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. " Khải-huyền 13:1
Núi Biến hình là gì?
"Quả thật, ta nói cùng các ngươi, một vài người trong các ngươi đang đứng đây sẽ không chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời. " Lu-ca 9:27
Đối số Kỳ lân hồng vô hình là gì?
"Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. " Rô-ma 1:18
Một hình ảnh graven là gì?
"Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. " Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4
Tại sao tất cả Cơ Đốc nhân đều giả hình?
"Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. " Ma-thi-ơ 6:2
Mô hình lãnh đạo Hội thánh của Môi-se là gì?
"Môi-se bèn thưa rằng: Aáy vì dân sự đến cùng tôi đặng hỏi ý Đức Chúa Trời. " Xuất Ê-díp-tô Ký 18:15
Kinh thánh nói gì về hình ảnh bản thân?
"Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. " I Cô-rinh-tô 13:12
Kinh thánh nói gì về án tử hình?
"Qua năm mới, khi các vua thường ra tranh chiến, Đa-vít sai Giô-áp cùng các tôi tớ mình và cả đạo binh Y-sơ-ra-ên đánh giặc; chúng cướp phá xứ dân Am-môn và vây thành Ráp-ba. Nhưng vua Đa-vít ở lại Giê-ru-sa-lem. " II Sa-mu-ên 11:1
Siêu hình học tâm linh là gì?
"vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. " Rô-ma 1:21
Chủ nghĩa tự nhiên siêu hình là gì?
"Người tiên cáo nghe như phải lẽ; Song bên đàng kia đến, bèn tra xét người. " Châm-ngôn 18:17
Kinh Thánh nói gì về sự hình dung?
"Vả, trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao? " Lu-ca 14:28
Hình đại diện trong Ấn Độ giáo là gì?
"Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. " Giăng 14:6
Ý nghĩa và tầm quan trọng của sự Hóa hình là gì?
"và phán thêm rằng: Con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại. " Lu-ca 9:22
Học thuyết về thay thế hình phạt là gì?
"Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh. " I Phi-e-rơ 2:24
Một Cơ đốc nhân có nên đến bác sĩ chỉnh hình không?
"bèn sai mười gã trai trẻ đi mà dặn rằng: Hãy đi lên Cạt-mên, tìm Na-banh, nhân danh ta chào người, " I Sa-mu-ên 25:5
Một Cơ đốc nhân nên quan điểm về thể hình / cử tạ như thế nào?
"Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời." I Cô-rinh-tô 6:20
Có phải là sai khi có hình ảnh của Chúa Giêsu?
"Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô lệ. " Xuất Ê-díp-tô Ký 20:2
Mô hình cô dâu là gì, và nó có phải là kinh thánh không?
"Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. " Khải-huyền 22:17
Là Cơ đốc nhân, chúng ta có nên xem truyền hình (TV) không?
"Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, " Ma-thi-ơ 28:19
Hình bóng học theo Kinh Thánh là gì?
"tức là kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi, chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có tám người. " I Phi-e-rơ 3:20
Phong trào hình thành tinh thần là gì?
"Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; " Rô-ma 8:29