Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tìm Kiếm về: Xăm Hình

Kinh thánh nói gì về hình phạt tử hình / tử hình?
"Kẻ nào đánh chết một người, sẽ bị xử tử. " Xuất Ê-díp-tô Ký 21:12
Có được xăm hình lên cơ thể nếu chúng (các hình xăm) mang tính chất Cơ Đốc?
"Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào, thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm; vả, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi." Rô-ma 14:23
Việc Chúa Giê-su tạo ra mọi vật hữu hình và vô hình có nghĩa là gì (Cô-lô-se 1:16)?
"Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. " Cô-lô-se 1:16
Hình tượng tôn giáo có được coi là thờ hình tượng không?
"Các ngươi chớ làm những hình tượng; hoặc hình chạm, hoặc hình đúc; chớ dựng trong xứ mình một hòn đá nào có dạng-hình, đặng sấp mình trước mặt hình đó, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. " Lê-vi Ký 26:1
Hình ảnh của con thú là gì?
"Đoạn, tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có mười sừng bảy đầu, trên những sừng có mười cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. " Khải-huyền 13:1
Núi Biến hình là gì?
"Quả thật, ta nói cùng các ngươi, một vài người trong các ngươi đang đứng đây sẽ không chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời. " Lu-ca 9:27
Một hình ảnh graven là gì?
"Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong nước dưới đất. " Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4
Đối số Kỳ lân hồng vô hình là gì?
"Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. " Rô-ma 1:18
Tại sao tất cả Cơ Đốc nhân đều giả hình?
"Vậy, khi ngươi bố thí, đừng thổi kèn trước mặt mình, như bọn giả hình làm trong nhà hội và ngoài đường, để được người ta tôn kính. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, bọn đó đã được phần thưởng của mình rồi. " Ma-thi-ơ 6:2
Kinh thánh nói gì về hình ảnh bản thân?
"Ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương, cách mập mờ: đến bấy giờ chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau; ngày nay tôi biết chưa hết: đến bấy giờ tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. " I Cô-rinh-tô 13:12
Kinh thánh nói gì về án tử hình?
"Qua năm mới, khi các vua thường ra tranh chiến, Đa-vít sai Giô-áp cùng các tôi tớ mình và cả đạo binh Y-sơ-ra-ên đánh giặc; chúng cướp phá xứ dân Am-môn và vây thành Ráp-ba. Nhưng vua Đa-vít ở lại Giê-ru-sa-lem. " II Sa-mu-ên 11:1
Siêu hình học tâm linh là gì?
"vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. " Rô-ma 1:21
Một Cơ đốc nhân nên quan điểm về thể hình / cử tạ như thế nào?
"Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời." I Cô-rinh-tô 6:20
Chủ nghĩa tự nhiên siêu hình là gì?
"Người tiên cáo nghe như phải lẽ; Song bên đàng kia đến, bèn tra xét người. " Châm-ngôn 18:17
Kinh Thánh nói gì về sự hình dung?
"Vả, trong các ngươi có ai là người muốn xây một cái tháp, mà trước không ngồi tính phí tổn cho biết mình có đủ của đặng làm xong việc cùng chăng sao? " Lu-ca 14:28
Hình đại diện trong Ấn Độ giáo là gì?
"Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. " Giăng 14:6
Học thuyết về thay thế hình phạt là gì?
"Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh. " I Phi-e-rơ 2:24
Ý nghĩa và tầm quan trọng của sự Hóa hình là gì?
"và phán thêm rằng: Con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại. " Lu-ca 9:22
Một Cơ đốc nhân có nên đến bác sĩ chỉnh hình không?
"bèn sai mười gã trai trẻ đi mà dặn rằng: Hãy đi lên Cạt-mên, tìm Na-banh, nhân danh ta chào người, " I Sa-mu-ên 25:5
Phong trào Vương quốc hữu hình là gì?
"Sau-lơ vốn ưng thuận về sự Ê-tiên bị giết. Trong lúc đó, Hội thánh ở thành Giê-ru-sa-lem gặp cơn bắt bớ dữ tợn; trừ ra các sứ đồ, còn hết thảy tín đồ đều phải chạy tan lạc trong các miền Giu-đê và xứ Sa-ma-ri. " Công-vụ 8:1
Để tình yêu thương không có sự giả hình (Rô-ma 12: 9) có nghĩa là gì?
"Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. " Rô-ma 12:9
Mô hình cô dâu là gì, và nó có phải là kinh thánh không?
"Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. " Khải-huyền 22:17
Hình bóng học theo Kinh Thánh là gì?
"tức là kẻ bội nghịch thuở trước, về thời kỳ Nô-ê, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi, chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước, là chỉ có tám người. " I Phi-e-rơ 3:20