Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Học thuyết về thay thế hình phạt là gì?


In the simplest possible terms, the biblical doctrine of penal substitution holds that Jesus’ sacrifice on the cross takes the place of the punishment we ought to suffer for our sins. As a result, God’s justice is satisfied, and those who accept Christ can be forgiven and reconciled to God.
Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh.
I Phi-e-rơ 2:24
The word penal means “related to punishment for offenses,” and substitution means “the act of a person taking the place of another.” So, penal substitution is the act of a person taking the punishment for someone else’s offenses. In Christian theology, Jesus Christ is the Substitute, and the punishment He took (at the cross) was ours, based on our sin (1 Peter 2:24).
Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình,
Ê-phê-sô 2:1
According to the doctrine of penal substitution, God’s perfect justice demands some form of atonement for sin. Humanity is depraved, to such an extent that we are spiritually dead and incapable of atoning for sin in any way (Ephesians 2:1). Penal substitution means Jesus’ death on the cross propitiated, or satisfied, God’s requirement for justice. God’s mercy allows Jesus to take the punishment we deserve for our sins. As a result, Jesus’ sacrifice serves as a substitute for anyone who accepts it. In a very direct sense, Jesus is exchanged for us as the recipient of sin’s penalty.
Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ.
Ê-sai 53:4
Penal substitution is clearly taught by the Bible. In fact, much of what God did prior to Jesus’ ministry was to foreshadow this concept and present it as the purpose of the Messiah. In Genesis 3:21, God uses animal skins to cover the naked Adam and Eve. This is the first reference to a death (in this case, an animal’s) being used to cover (atone for) sin. In Exodus 12:13, God’s Spirit “passes over” the homes that are covered (atoned) by the blood of the sacrifice. God requires blood for atonement in Exodus 29:41–42. The description of Messiah in Isaiah 53:4–6 says His suffering is meant to heal our wounds. The fact that the Messiah was to be “crushed for our iniquities” (verse 5) is a direct reference to penal substitution.
During and after Jesus’ ministry, penal substitution is further clarified. Jesus claims to be the “good shepherd” who lays down His life for the sheep in John 10:10. Paul, in Romans 3:25–26, explains that we have the righteousness of Christ because of the sacrifice of Christ. In 2 Corinthians 5:21, he says that the sinless Christ took on our sins. Hebrews 9:26 says that our sins were removed by the sacrifice of Christ. First Peter 3:18 plainly teaches that the righteous was substituted for the unrighteous.
There are quite a few different theories about how, exactly, Christ’s sacrifice frees us from the penalty of sin. Penal substitution is the most logically and biblically sound view.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Phi-e-rơ 2:24 - Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh.
Ê-phê-sô 2:1 - Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình,
Ê-sai 53:4 - Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta; mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập, và làm cho khốn khổ.
Hê-bơ-rơ 9:26 - bằng chẳng vậy, thì từ buổi sáng thế đến nay, Ngài đã phải chịu khổ nhiều lần rồi. Nhưng hiện nay đến cuối cùng các thời đại, Ngài đã hiện ra chỉ một lần, dâng mình làm tế lễ để cất tội lỗi đi.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.