Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Câu hỏi về Chúa Giê-xu Christ

Điều gì xảy ra trong suốt thời thơ ấu của Chúa Giê-xu?
"Vả, hằng năm đến ngày lễ Vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Jêsus thường đến thành Giê-ru-sa-lem. " Lu-ca 2:41
Chúa Giê-xu đã có vợ?
"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. " Giăng 1:1
Chúa Giê-xu đã có thể phạm tội được không?
"Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời." II Cô-rinh-tô 5:21
Sự vào thành đầy đắc thắng có ý nghĩa gì?
"Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jêsus đến thành Bê-tha-ni, nơi La-xa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. " Giăng 12:1
Chúa Giê Xu ở đâu giữa ba ngày Chúa chết và sống lại?
"Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống. " I Phi-e-rơ 3:18
Có sai không khi có những bức chân dung của Chúa Giê-xu?
"Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. " Thi-thiên 19:1
Chúa Giê-xu có xuống địa ngục sau khi chết và trước khi phục sinh không?
"Còn mầy, Ca-bê-na-um là thành đã được cao tới trời, sẽ hạ xuống tới âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa mầy, đem làm trong thành Sô-đôm, thì thành ấy còn lại đến ngày nay. " Ma-thi-ơ 11:23
Vì sao sự thật về thân thể phục sinh của Chúa Giê-xu là vô cùng quan trọng?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày ta sẽ dựng lại! " Giăng 2:19
Giê-xu là con người có nghĩa là gì?
"Ta lại nhìn xem trong những sự hiện thấy ban đêm, nầy, có một người giống như con người đến với những đám mây trên trời; người tới đến Đấng Thượng Cổ và bị dẫn đến trước mặt Ngài. " Đa-ni-ên 7:13
Chúa Giê-xu có ý gì khi Ngài nói “TA LÀ”?
"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. " Giăng 1:1
Có phải Chúa Giê-xu ở trong thân xác con người không?
"Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa- rét, xứ Ga-li-lê, " Lu-ca 1:26
Nếu Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, vậy tại sao Ngài lại nói 'Cha tôn trọng hơn ta' trong Giăng 14:28?
"Các ngươi từng nghe ta nói rằng: Ta đi, và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng Cha, bởi vì Cha tôn trọng hơn ta. " Giăng 14:28
Có phải Chúa Giê-xu chịu đóng đinh vào thứ Sáu?
"Vì Giô-na đã bị ở trong bụng cá lớn ba ngày ba đêm, cũng một thể ấy, Con người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. " Ma-thi-ơ 12:40
Tại sao gia phả của Chúa Giê-xu trong Ma-thi-ơ và trong Lu-ca lại quá khác biệt?
"Khi Đức Chúa Jêsus khởi sự làm chức vụ mình thì Ngài có độ ba mươi tuổi. Theo ý người ta tin, thì Ngài là con Giô-sép, Giô-sép con Hê-li, " Lu-ca 3:23
Ý nghĩa và tầm quan trọng của sự thăng thiên của Chúa Giê-xu Christ là gì?
"Nầy, Đức Chúa Jêsus gặp hai người đàn bà đó, thì phán rằng: Mừng các ngươi! Hai người cùng đến gần ôm chân Ngài, và thờ lạy Ngài. " Ma-thi-ơ 28:9
Tình yêu thương của Đấng Christ là gì?
"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. " Giăng 1:1
Khi nói Chúa Giê-xu là Chiên con của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì?
"Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi. " Giăng 1:29
Kinh thánh Hê-bơ-rơ tiên tri về sự chết và sự sống lại của Đấng Mê-si ở đâu?
"Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. " Ma-thi-ơ 1:18
Tại sao Đức Chúa Trời gửi Chúa Giê xu vào thời điểm đó? Sao không sớm hơn? Sao không muộn hơn?
"Nhưng khi k" hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp, " Ga-la-ti 4:4
Bản dịch đúng của Ê-sai 7:14 là “trinh nữ” hay “thiếu nữ”?
"Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên. " Ê-sai 7:14
Kinh thánh có mô tả Chúa Giê xu được thờ phượng không?
"Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Ma-ri, mẹ Ngài, thì sấp mình xuống mà thờ lạy Ngài; rồi bày của quí ra, dâng cho Ngài những lễ vật, là vàng, nhũ hương, và một dược. " Ma-thi-ơ 2:11
Ý nghĩa Chúa Jesus là Con độc sanh của Đức Chúa Trời là gì?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Huyết của Đấng Christ có ý nghĩa gì?
"Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ. " Hê-bơ-rơ 9:22
Có phải lời tiên tri trong Ê-sai 53 về “đầy tớ chịu khổ” nói về Chúa Giê-xu hay không?
"Trong bữa ăn, Bô-ô lại nói cùng nàng rằng: Hãy lại gần, ăn bánh này và nhúng miếng nàng trong giấm. Vậy, nàng ngồi gần bên các con gặt. Người đưa cho nàng hột mạch rang, nàng ăn cho đến no nê, rồi để dành phần dư lại. " Ru-tơ 2:14
Tại sao Chúa Giê-xu đã phải trải qua rất nhiều đau khổ?
"Như nhiều kẻ thấy ngươi mà lấy làm lạ (mặt mày người xài-xể lắm hơn kẻ nào khác, hình dung xài-xể hơn con trai loài người), " Ê-sai 52:14
Tại sao nhân tính của Chúa Giê-su lại quan trọng?
"Nhưng hiện nay, các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi; Aùp-ra-ham chưa hề làm điều đó! " Giăng 8:40
Có phải Đức Chúa Giê-xu là một người Do-thái?
"Ru-tơ thưa rằng: Xin chớ nài tôi phân rẽ mẹ; vì mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân sự của mẹ, tức là dân sự của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi; " Ru-tơ 1:16
Có phải Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời?
"Ta với Cha là một. " Giăng 10:30
Tại sao Chúa Giê-xu ra lệnh cho con người không được nói với người khác về những phép lạ mà Ngài đã làm?
"Đức Chúa Jêsus động lòng thương xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta khứng, hãy sạch đi. " Mác 1:41
Tại sao có thể nói Chúa Giê-xu là duy nhất?
"Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. " Giăng 1:14
Sự liên hiệp bản thể là gì? Làm sao Chúa Giê-xu có thể vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người cùng lúc được?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Aùp-ra-ham, đã có ta. " Giăng 8:58
7 câu nói cuối cùng của Chúa Giê-xu Christ trên thập tự giá là gì, và chúng có ý nghĩa gì?
"Ước chừng giờ thứ chín, Đức Chúa Jêsus kêu tiếng lớn lên rằng: Ê-li, Ê-li, lam-ma sa-bách-ta-ni? nghĩa là: Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! sao Ngài lìa bỏ tôi? " Ma-thi-ơ 27:46
Chiếc mão gai mang ý nghĩa và thầm quan trọng gì?
"Đoạn, họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu, và để một cây sậy trong tay hữu Ngài; rồi quì xuống trước mặt Ngài mà nhạo báng rằng: Lạy Vua của dân Giu-đa. " Ma-thi-ơ 27:29
Chúa Giê-xu con Đức Chúa Trời có nghĩa gì?
"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. " Giăng 1:1
Có phải Đấng Christ có hai bản chất không?
"Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian nầy hầu đến; người chẳng có chi hết nơi ta. " Giăng 14:30
Tại sao sự sinh đồng trinh rất quan trọng?
"Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: nầy một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai, và đặt tên là Em-ma-nu-ên. " Ê-sai 7:14
Chúa Giê-xu chết năm nào?
"Còn anh em ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, và là thù nghịch cùng Ngài bởi ý tưởng và việc ác mình, " Cô-lô-se 1:21
Từ khi nào Chúa Giê-su biết mình là Chúa?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Aùp-ra-ham, đã có ta. " Giăng 8:58
Ý nghĩa của đắc thắng trong Đấng Christ (1 Co-rinh-tô 15:57) là như thế nào?
"Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. " I Cô-rinh-tô 15:57
Ý nghĩa và tầm quan trọng của sự Hóa hình là gì?
"và phán thêm rằng: Con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại. " Lu-ca 9:22
Ngôi lời trở nên xác thịt nghĩa là gì (Giăng 1:14)?
"Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. " Giăng 1:14
Sự phục sinh của Chúa Giê-xu Christ là có thật?
"Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ. " Ma-thi-ơ 28:1
Chúa Giê-xu sinh năm nào?
"Khi Đức Chúa Jêsus đã sanh tại thành Bết-lê-hem, xứ Giu-đê, đang đời vua Hê-rốt, có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem, " Ma-thi-ơ 2:1
Chúa Giê-xu là người bạn của những tội nhân có nghĩa là gì?
"vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, " Rô-ma 3:23
Ông Giô-sép đã ở đâu khi Chúa Giê-su trưởng thành?
"Vả, hằng năm đến ngày lễ Vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Jêsus thường đến thành Giê-ru-sa-lem. " Lu-ca 2:41
Nơi đâu trong Cựu Ước dự báo về sự xuất hiện của Đấng Christ?
"(05-1) Hỡi Bết-lê-hem Eùp-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. " Mi-chê 5:2
Tại sao Chúa Giê-xu được làm báp-têm? Tại sao việc Chúa Giê-xu làm báp-têm là điều quan trọng?
"Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Aáy là Đấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. " Ma-thi-ơ 3:11
Có phải Chúa Giêsu vô tội?
"Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. " Rô-ma 5:12
Giê-xu khác biệt với những vị lãnh đạo tôn giáo khác ra sao?
"Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, " I Cô-rinh-tô 15:1
Xin đọc Giăng 8:48-59, đặc biệt là 8:53-57?
"Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi nói thầy là người Sa-ma-ri, và bị quỉ ám, há không phải sao? " Giăng 8:48
Những Trạm Dừng của Thập Tự là gì, và chúng ta có thể học được gì từ chúng?
"Đoạn, Đức Chúa Jêsus ra đi, lên núi Ô-li-ve theo như thói quen; các môn đồ cùng đi theo Ngài. " Lu-ca 22:39
Chúa Giê-xu Christ là ai?
"Ta với Cha là một. " Giăng 10:30
Chúa Giê-xu là Thầy tế lễ Thượng Phẩm của chúng ta, điều này có nghĩa gì?
"Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. " Hê-bơ-rơ 2:17
Nếu Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, làm sao Ngài có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời? Có phải Chúa Giê-xu đã cầu nguyện với chính Ngài?
"Vậy, Đức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy. " Giăng 5:19
Có gì quan trọng ở ngôi mộ trống?
"Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ. " Ma-thi-ơ 28:1
Đức Chúa Giê-xu trông giống như thế nào?
"Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được. " Ê-sai 53:2
Các sự xét xử mà Chúa Giê-xu phải đối mặt trước khi Ngài lên thập hình là gì?
"Vậy, thầy cả thượng phẩm gạn hỏi Đức Chúa Jêsus về môn đồ Ngài và đạo giáo Ngài. " Giăng 18:19
Ý nghĩa của thập tự giá là gì?
"Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Jêsus đến cùng mình, thì nói rằng: Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi thế gian đi. " Giăng 1:29
Chúa Giê-xu là Đấng Trung Bảo của chúng ta có nghĩa là gì?
"Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người; " I Ti-mô-thê 2:5
Lập luận mạnh nhất trong Kinh thánh về thần tính của Đấng Christ là gì?
"đang chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, " Tít 2:13
Có ý nghĩa gì khi nói Chúa Giê-xu là Chúa bình an (Ê-sai 9:5)?
"(09-4) Cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo xống vấy máu, đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa. " Ê-sai 9:5
Giăng 1: 1, 14 có ý gì khi tuyên bố rằng Chúa Giê-xu là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời?
"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. " Giăng 1: 1
Có bao giờ Chúa Giê-xu tức giận không?
"Đức Chúa Jêsus vào đền thờ, đuổi hết kẻ bán người mua ở đó; đổ bàn của người đổi bạc, và ghế của người bán bò câu. " Ma-thi-ơ 21:12
Có phải Chúa Giê-xu chỉ là truyền thuyết? Có phải Chúa Giê-xu chỉ là hình ảnh của các tôn giáo khác?
"Rồi đó, cùng trong một lần, Ngài hiện ra cho hơn năm trăm anh em xem thấy, phần nhiều người trong số ấy hiện bây giờ còn sống, nhưng có mấy người đã ngủ rồi. " I Cô-rinh-tô 15:6
Tại sao Chúa Giê-xu dạy dỗ bằng ngụ ngôn?
"Môn đồ bèn đến gần Ngài mà hỏi rằng: sao thầy dùng thí dụ mà phán cùng chúng vậy? " Ma-thi-ơ 13:10
Ý nghĩa và mục đích của những sự cám dỗ Chúa Giê-su là gì?
"Đức Chúa Jêsus đầy dẫy Đức Thánh Linh, ở bờ sông Giô-đanh về, thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng, " Lu-ca 4:1
Kinh Thánh có nói Chúa Giê-xu là thần không?
"nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. " Cô-lô-se 3:13
Ý nghĩa Chúa Giê-su con của Đa-vít là gì?
"Gia phổ Đức Chúa Jêsus Christ, con cháu Đa-vít và con cháu Aùp-ra-ham. " Ma-thi-ơ 1:1
Những tên gọi khác nhau và các danh xưng của Đức Chúa Giê-xu Christ là gì?
"Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jêsus Christ là đá góc nhà, " Ê-phê-sô 2:20
Có phải Chúa Giê-xu là người theo chủ nghĩa hòa bình?
"(09-4) Cả giày dép của kẻ đánh giặc trong khi giao chiến, cùng cả áo xống vấy máu, đều dùng để đốt và làm đồ chụm lửa. " Ê-sai 9:5
Chúa Giê-xu có các anh chị em không?
"Khi Đức Chúa Jêsus còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em Ngài đến đứng ngoài, muốn nói cùng Ngài. " Ma-thi-ơ 12:46