Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Câu hỏi về Sự Cứu Rỗi

Làm thế nào tôi có thể học cách tin cậy rằng Đức Chúa Trời là Đấng kiểm soát?
"Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các từng trời; Phàm điều gì vừa ý Ngài, thì Ngài đã làm, " Thi-thiên 115:3
Một Cơ Đốc Nhân có thể mất sự cứu rỗi hay không?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Cứu chuộc chủ tể là gì?
"Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít. " Ma-thi-ơ 7:14
Kinh Thánh có bảo đãm về sự sống đời đời?
"Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. " Giăng 10:28
Tại sao sự sống lại của Chúa Giê-su lại quan trọng?
"Khi nào thể hay hư nát nầy mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết nầy mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. " I Cô-rinh-tô 15:54
Có phải sự cứu rỗi nhờ đức tin, hay nhờ đức tin và việc lành?
"Aáy vậy, luật pháp đã như thầy giáo đặng dẫn chúng ta đến Đấng Christ, hầu cho chúng ta bởi đức tin mà được xưng công bình. " Ga-la-ti 3:24
Có phải Giăng 3:5 dạy rằng sự báp-têm là cần thiết cho sự cứu chuộc?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời. " Giăng 3:5
Sẽ có cơ hội lần thứ hai cho sự cứu rỗi sau khi qua đời chứ?
"Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, " Hê-bơ-rơ 9:27
Liệu Đức Chúa Trời có tha thứ những tội lớn không? Liệu Chúa có tha thứ cho kẻ giết người không?
"Đức Chúa Jêsus cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. " Giăng 2:2
Tại sao yêu thương người khác lại khó như vậy?
"chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ, " I Cô-rinh-tô 13:5
Liệu việc báp-tem có cần thiết cho sự cứu chuộc? Giáo lý báp-tem tái sinh là gì?
"Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao? " Rô-ma 6:3
Làm sao tôi có thể biết chắc rằng sự tức giận của mình là cơn giận chính đáng?
"Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, " Ga-la-ti 5:19
Sự thánh hóa là gì? Sự thánh hóa Cơ Đốc được định nghĩa như thế nào?
"Vả, ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta; " I Cô-rinh-tô 1:30
Làm thế nào tôi được bảo đảm về sự cứu rỗi của mình?
"Chừng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. " I Giăng 5:11
Sách Sự Sống là gì?
"Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo Tin Lành mà chiến đấu; Cơ-lê-măn và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. " Phi-líp 4:3
Sự khác biệt giữa Cơ Đốc nhân và môn đồ là gì?
"Họ bèn mắng nhiếc người, mà rằng: Aáy, chính ngươi là môn đồ người; còn chúng ta là môn đồ của Môi-se. " Giăng 9:28
Đức Chúa Trời kéo chúng ta đến sự cứu rỗi có nghĩa là gì?
"Ví bằng Cha, là Đấng sai ta, không kéo đến, thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống lại nơi ngày sau rốt. " Giăng 6:44
Có phải một Cơ Đốc nhân sa ngã vẫn được cứu?
"Những kẻ khôn sáng bị xấu hổ, sợ hãi, và bị bắt. Chúng nó đã bỏ lời của Đức Giê-hô-va; thì sự khôn ngoan nó là thể nào? " Giê-rê-mi 8:9
Người ta có thể bị xóa tên khỏi Sách Sự Sống hay không?
"Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. " Ê-phê-sô 4:30
Có phải Ma-thi-ơ 7:21-23 ngụ ý rằng tín đồ có thể mất sự cứu rỗi không?
"Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. " Ma-thi-ơ 7:21
Tại sao đức tin không có việc làm thì chết?
"Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy." Gia-cơ 2:26
Tại sao việc được xưng công bình bởi đức tin là một giáo lý quan trọng?
"Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, " Rô-ma 5:1
Tại sao làm một người tốt thì không đủ để bạn được vào thiên đàng?
"Nầy, có một người đến hỏi Ngài rằng: Thưa thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? " Ma-thi-ơ 19:16
Làm sao tôi có thể biết được thời gian của Chúa?
"Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn; Lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện cho sạch; Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài. " Thi-thiên 18:30
Sự đền tội thay thế là gì?
"Thế nào! Chúng ta có điều gì hơn chăng? Chẳng có, vì chúng ta đã tỏ ra rằng người Giu-đa và người Gờ-réc thảy đều phục dưới quyền tội lỗi, " Rô-ma 3:9
Các Cơ Đốc Nhân có phải cứ luôn cầu xin sự tha thứ tội lỗi của họ không?
"trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội. " Cô-lô-se 1:14
Câu hỏi Sự hòa giải với Chúa là gì? Tại sao chúng ta cần hòa giải với Chúa?
"Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta. " Giăng 15:15
Làm thế nào sự cứu rỗi có thể không phải là việc làm khi đức tin được yêu cầu?
"Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời." II Cô-rinh-tô 5:21
Một người có thể được cứu thông qua sự mặc khải chung không?
"Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. " Thi-thiên 19:1
Liệu người bị bệnh tâm thấn có được vào thiên đàng hay không? Chúa có tỏ lòng thương xót với người tâm thần, người chậm phát triển, người khuyết tật và người tàn tật không?
"Nhưng bây giờ nó đã chết, ta kiêng ăn làm chi? Ta có thế làm cho nó trở lại ư? Ta sẽ đi đến nó nhưng nó không trở lại cùng ta. " II Sa-mu-ên 12:23
Chúa có thể cứu tôi không?
"Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. " Rô-ma 5:12
Giữa sách sự sống và sách sự sống của Chiên Con có gì khác nhau không?
"Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo Tin Lành mà chiến đấu; Cơ-lê-măn và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. " Phi-líp 4:3
Làm thế nào tôi có thể vượt qua thói quen phạm tội?
"Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, " Ê-phê-sô 2:1
Có bất cứ tội nào mà Đức Chúa Trời sẽ không tha thứ?
"Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus Christ; " Rô-ma 8:1
Có phải sự xưng tội công khai cần thiết cho sự cứu rỗi (Rô-ma 10:9-10)?
"Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu; " Rô-ma 10:9
Tin Lành thật là gì?
"vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. " Rô-ma 8:7
Điều gì nếu tôi không cảm thấy được cứu?
"Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào! " Rô-ma 5:9
Đức Chúa Trời có tiếp tục tha thứ cho bạn khi bạn cứ lặp lại cùng một tội lỗi hết lần này qua lần khác?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Chuộc tội là gì?
"Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân. " Hê-bơ-rơ 2:17
Tại sao chờ đợi Đức Chúa Trời lại quá khó khăn?
"Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn; Lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện cho sạch; Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài. " Thi-thiên 18:30
Tại sao sự cứu rỗi bởi việc làm là quan điểm chủ yếu được nắm giữ?
"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. " Ê-phê-sô 2:8
thời giờ tĩnh lặng là gì?
"Rồi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đến một chỗ kêu là Ghết-sê-ma-nê. Ngài phán rằng: Hãy ngồi đây đợi ta đi cầu nguyện đằng kia. " Ma-thi-ơ 26:36
Chúa Giê-xu chết vì tội lỗi chúng ta có nghĩa là gì?
"Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. " Giăng 14:6
Làm thế nào người ta được cứu trước khi Chúa Giê Su chết cho tội lỗi của chúng ta?
"Vì Kinh Thánh có dạy chi? Aùp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người. " Rô-ma 4:3
Được nên thánh có nghĩa là gì?
"Hỡi kẻ dại và mù, vàng, và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? " Ma-thi-ơ 23:17
Làm thế nào tôi có thể trở thành người ban cho cách vui lòng hơn?
"Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; " Rô-ma 8:29
Kinh Thánh nói gì về sự cứu rỗi hộ gia đình?
"Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. " Ma-thi-ơ 7:13
Đâu là chìa khóa để chống cự lại cám dỗ?
"Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi. " Ma-thi-ơ 4:3
Làm thế nào để sự tể trị của Chúa và ý chí tự do của con người hòa hợp trong sự cứu rỗi?
"Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; " Rô-ma 8:29
Sự cứu chuộc của Cơ Đốc Nhân có nghĩa là gì?
"vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, " Rô-ma 3:23
Tại sao Đức Chúa Trời đã đòi hỏi những của tế lễ bằng động vật trong Cựu Ước?
"Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ. " Hê-bơ-rơ 9:22
các dấu hiệu xác thực của đức tin được cứu là gì?
"Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình: anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Jêsus Christ ở trong anh em sao? miễn là anh em không đáng bị bỏ. " II Cô-rinh-tô 13:5
Nếu bạn nghi ngờ về sự cứu rỗi của mình thì điều đó có nghĩa là bạn chưa thật sự được cứu đúng không?
"nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được. " II Ti-mô-thê 2:13
Theo những cách nào mà trở thành Cơ Đốc Nhân là trở nên người đàn ông/đàn bà hoàn toàn mới?
"Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. " Giăng 3:3
Mác 16:16 có dạy phép báp-tem là cần thiết cho sự cứu rỗi không?
"Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. " Mác 16:16
Trưởng thành thuộc linh là gì? Làm thế nào tôi có thể trưởng thành hơn về mặt thuộc linh?
"Aáy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi. " Phi-líp 3:12
Kinh Thánh nói gì về việc tin Chúa trong lúc gần chết?
"Nhưng họ ép Ngài dừng lại, mà thưa rằng: Xin ở lại với chúng tôi; vì trời đã xế chiều hầu tối. Vậy, Ngài vào ở lại cùng họ. " Lu-ca 24:29
Sự làm cho vinh hiển là gì?
"Vả, tôi tưởng rằng những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta. " Rô-ma 8:18
Sự khác nhau giữa sự thương xót và ân điển là gì?
"vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, " Rô-ma 3:23
Làm thế nào tôi có thể tăng cường (phát triển) nhận thức tâm linh của tôi?
"Ngài đáp rằng: bởi vì đã ban cho các ngươi được biết những điều mầu nhiệm của nước thiên đàng, song về phần họ, thì không ban cho biết. " Ma-thi-ơ 13:11
Điều gì xảy ra với những đứa bé mới sinh và trẻ nhỏ khi chúng chết? Tôi có thể tìm thấy chỗ nào trong Kinh Thánh nói về độ tuổi phải chịu trách nhiệm?
"Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. " Giăng 14:6
Làm thế nào tôi có thể biết được kế hoạch của Chúa là gì?
"Hãy vui mừng mãi mãi, " I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16
Làm thế nào ta có thể có được một lương tâm trong sạch?
"Qua ngày sau vợ chồng dậy sớm, thờ lạy trước mặt Đức Giê-hô-va, đoạn trở về nhà mình tại Ra-ma. Eân-ca-na ăn ở cùng An-ne, là vợ mình; Đức Giê-hô-va bèn nhớ đến nàng. " I Sa-mu-ên 1:19
Thờ phượng Chúa bằng tâm thần và lẽ thật có nghĩa là gì?
"Tại đó có cái giếng Gia-cốp. Nhân đi đường mỏi mệt, Đức Chúa Jêsus ngồi gần bên giếng; bấy giờ độ chừng giờ thứ sáu. " Giăng 4:6
Cổng hẹp hẹp đến mức nào?
"Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. " Ma-thi-ơ 7:13
Hành trình thuộc linh là gì?
"cầu nguyện không thôi, " I Tê-sa-lô-ni-ca 5:17
Có phải Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta có đức tin như trẻ con?
"Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. " Hê-bơ-rơ 11:6
Sự ăn năn là gì và nó có cần thiết đến sự cứu rỗi không?
"Thế thì, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn; và đừng tự nói rằng: Aùp-ra- ham là tổ phụ chúng ta; vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá nầy sanh ra con cái cho Aùp-ra-ham được. " Lu-ca 3:8
Sự cứu rỗi có ảnh hưởng nhiều hơn chỉ là "thế giới bên kia"/đời sau không?
"vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. " Ê-phê-sô 2:10
Điều gì xảy ra cho những người không bao giờ có cơ hội nghe về Chúa Giê-xu?
"bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, " Rô-ma 1:20
Theo Kinh Thánh, sự tái sinh là gì?
"Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, " Ê-phê-sô 2:1
Bí quyết để thực sự kinh nghiệm với Đức Chúa Trời là gì?
"Chúng ta biết mình yêu con cái Đức Chúa Trời, khi chúng ta yêu Đức Chúa Trời và giữ vẹn các điều răn Ngài. " I Giăng 5:2
Kế cách cứu rỗi là gì?
"Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát. " Giăng 6:35
Kinh Thánh nói gì về sự không tha thứ?
"Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng? " Ma-thi-ơ 18:21
Chúng ta có cần phải nhận thức được trận chiến thuộc linh đang diễn ra xung quanh chúng ta không?
"Vì chúng tôi dầu sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt. " II Cô-rinh-tô 10:3
Một lần được cứu luôn luôn được cứu?
"Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. " Giăng 3:3
Những điều gì trong thế giới này có giá trị đích thực vĩnh cửu?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Tôi có thể làm gì khi tôi chịu sự tấn công thuộc linh?
"Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. " Rô-ma 5:12
Chúa Giê-xu đã trả cái giá chuôc của chúng ta như thế nào và cho ai?
"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." Rô-ma 6:23
Sự cứu rỗi là gì? Giáo lý cho sự cứu rỗi của Cơ đốc nhân thế nào?
"Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus Christ giúp đỡ, thì điều nầy sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi. " Phi-líp 1:19
Một Cơ Đốc Nhân có thể 'hoàn trả' sự cứu rỗi không?
"Aáy chính ta, chính ta là Đức Giê-hô-va, ngoài ta không có cứu chúa nào khác. " Ê-sai 43:11
Bạn ở độ tuổi như thế nào để có thể được và cầu xin Chúa Giêsu là Đấng Cứu Rỗi của bạn?
"Song Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở; vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. " Ma-thi-ơ 19:14
Có phải an ninh đời đời là "giấy phép" cho tội lỗi?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Ân điển cứu chuộc là gì?
"vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt Ngài, vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. " Rô-ma 3:20
Có cần thiết phải hiểu biết trọn vẹn Phúc Âm để lên thiên đàng không? Có đủ để tin nó ngay cả khi chúng ta không hiểu biết trọn vẹn về nó?
"Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. " Ma-thi-ơ 28:18
Làm thế nào để tôi biết được tôi là một trong những người được chọn?
"Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em; " Rô-ma 8:29
Sự xưng công chính là gì?
"Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời." II Cô-rinh-tô 5:21
Có phải 1 Phi-e-rơ 3:21 dạy rằng phép báp-tem là cần thiết cho sự cứu rỗi?
"Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ, " I Phi-e-rơ 3:21
Bản chất của sứ điệp Phúc Âm là gì?
"Hỡi anh em, tôi nhắc lại cho anh em Tin Lành mà tôi đã rao giảng và anh em đã nhận lấy, cùng đứng vững vàng trong đạo ấy, " I Cô-rinh-tô 15:1
Tin đạo dễ như thế nào?
"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. " Ê-phê-sô 2:8
Có phải Công vụ các sứ đồ 2:38 dạy rằng phép báp-tem là yêu cầu cho sự cứu rỗi?
"Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. " Ê-phê-sô 2:8