Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm thế nào tôi có thể học cách tin cậy rằng Đức Chúa Trời là Đấng kiểm soát?

Trước khi chúng ta có thể học cách tin cậy rằng Đức Chúa Trời là Đấng kiểm soát mọi hoàn cảnh của đời sống, chúng ta phải trả lời bốn câu hỏi: Đức Chúa Trời có thật sự là Đấng kiểm soát không? Ngài có bao nhiêu quyền kiểm soát? Vậy nếu Ngài không phải là Đấng kiểm soát toàn diện thì Ai hoặc Cái gì là Đấng kiểm soát toàn diện? Làm thế nào tôi có thể học cách tin cậy rằng Ngài là Đấng kiểm soát và yên nghỉ trong niềm tin đó.
Đức Chúa Trời có thật sự là Đấng kiểm soát không? Khái niệm về sự kiểm soát của Đức Chúa Trời đối với mọi thứ được gọi là "quyền tối thượng/ quyền thống trị" của Đức Chúa Trời. Không có gì cho chúng ta sức mạnh và sự tự tin như một sự hiểu biết về quyền thống trị của Đức Chúa Trời đối với cuộc sống của chúng ta. Quyền thống trị của Đức Chúa Trời được định nghĩa là sự kiểm soát toàn diện và hoàn toàn độc lập đối với mọi sinh vật, sự kiện, và hoàn cảnh tại mọi thời điểm trong lịch sử. Không phục bất kỳ ai, không ảnh hưởng bởi một ai, và độc lập hoàn toàn, Đức Chúa Trời làm những gì Ngài vui lòng, chỉ khi Ngài hài lòng (Thi-thiên 115:3), luôn luôn như Ngài vui lòng. Đức Chúa Trời là Đấng kiểm soát toàn diện mọi phân tử trong vũ trụ tại mọi thời điểm, và mọi thứ xảy ra, hoặc được gây ra hoặc được cho phép bởi Ngài cho mục đích hoàn hảo của chính Ngài (Ê-phê-sô 1:110.
Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý.
Ê-sai 46:10
"Đức Giê-hô-va vạn quân đã thề rằng: 'Chắc chắn điều Ta đã hoạch định sẽ xảy ra, Điều Ta đã quả quyết sẽ đứng vững'" (Ê-sai 14:24, VIE2010). Không có gì là ngẫu nhiên hoặc diễn ra một cách cách tình cờ, đặc biệt là không có trong cuộc sống của các tín đồ. Ngài "đã hoạch định" nó. Điều đó có nghĩa là quyết tâm thực hiện điều gì đó. Đức Chúa Trời đã quyết tâm thực hiện điều mà Ngài sẽ làm, và không có bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai ngăn cản được đường lối của Ngài. "Từ ban đầu, Ta đã báo trước việc cuối cùng, và đã nói từ thuở xưa những việc chưa thực hiện. Ta đã phán: 'kế hoạch của Ta sẽ thành tựu, và Ta sẽ thực hiện mọi điều Ta muốn'" (Ê-sai 46:10, VIE2010). Đó là sức mạnh, quyền năng và ý muốn của Đức Chúa Trời của chúng ta – Là Đấng kiểm soát tất cả mọi thứ. Điều đó sẽ mang lại cho chúng ta sự thoải mái và giúp làm giảm bớt những nỗi sợ hãi của chúng ta.
Hết thảy dân cư trên đất thảy đều cầm như là không có; Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời, và ở giữa cư dân trên đất; chẳng ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng: Ngài làm chi vậy?
Đa-ni-ên 4:35
Nhưng chính xác Đức Chúa Trời có bao nhiêu quyền kiểm soát? Quyền thống trị toàn bộ của Đức Chúa Trời đối với tất cả các tạo vật hoàn toàn trái ngược với triết lý của thuyết hữu thần mở, trong đó nói rằng Đức Chúa Trời không biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai nhiều hơn chúng ta, vì vậy Ngài phải liên tục thay đổi những kế hoạch của Ngài và phản ứng với những gì mà các tạo vật tội lỗi làm khi họ sử dụng quyền tự do ý chí của mình. Đức Chúa Trời chẳng đang tìm ra được điều gì sẽ xảy ra khi những biến cố đang diễn ra. Ngài vẫn liên tục, tích cực vận hành mọi thứ — TẤT CẢ MỌI VẬT — ở đây và ngay bây giờ. Nhưng hãy nghĩ rằng Ngài cần sự hợp tác, sự giúp đỡ của chúng ta, hoặc sử dụng quyền tự do ý chí của chúng ta để đưa các kế hoạch của Ngài vượt qua, đặt chúng ta trong sự kiểm soát của Ngài, điều mà làm nên chúng ta — Đức Chúa Trời. Chúng ta đã nghe lời nói dối đó trước đây ở đâu? Đó là một sự nhắc lại lời nói dối cũ giống như ở khu vườn của Sa-tan – "các người sẽ giống Đức Chúa Trời" (Sáng thế 3:5, VIE2010). Ý chí của chúng ta chỉ tự do trong mức độ mà Đức Chúa Trời cho phép chúng ta được tự do và không đi xa hơn. "Tất cả cư dân trên đất đều kể như con số không. Ngài làm theo ý Ngài muốn cả với cơ binh trên trời lẫn dân cư trên đất. Không ai cản được tay Ngài hoặc hỏi: "Ngài làm gì vậy?"" (Đa-ni-ên 4:35, VIE2010). Không một người nào với tự do ý chí bác bỏ được quyền thống trị của Đức Chúa Trời.
Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng.
Gióp 1:6
Một vài người thấy nó hấp dẫn khi nghĩ rằng Sa-tan có quyền kiểm soát một số lượng cuộc sống nhất định nào đó, rằng Đức Chúa Trời đang liên tục sửa đổi kế hoạch của Ngài để điều tiết phù hợp với các thủ đoạn của Sa-tan. Sách Gióp là một minh họa rõ ràng cho thấy người nào có sức mạnh thống trị và người nào không. Sa-tan đã đến với Đức Chúa trời, và đã nói: "Gióp chỉ phục vụ Ngài bởi vì Ngài bảo vệ ông ta". Vì vậy Đức Chúa Trời đã cho phép Sa-tan làm một số điều nhất định đối với Gióp nhưng sẽ không có gì hơn ngoài những điều đó (Gióp 1:6-12). Vậy Sa-tan có thể làm nhiều hơn thế không? Câu trả lời là KHÔNG. Đức Chúa Trời là Đấng kiểm soát Sa-tan và các quỷ dữ của hắn, những kẻ cố gắng cản trở các kế hoạch của Đức Chúa Trời mọi lúc, mọi giai đoạn.
Từ Kinh Cựu Ước Sa-tan đã biết rằng kế hoạch của Đức Chúa trời là để Chúa Giê-su đến trái đất, bị phản bội, bị đóng đinh và được phục sinh, và mang lại sự cứu rỗi cho hàng triệu người, và nếu có cách nào đó giữ điều đó không xảy ra, Sa-tan cũng sẽ làm rồi. Nếu chỉ một trong hàng trăm lời tiên tri về Đấng Mê-si có thể được gây ra bởi Sa-tan để không trở thành hiện thực, thì tất cả mọi thứ đều bị sụp đổ. Nhưng số lượng quyết định độc lập "tự do ý chí" được thực hiện bởi hàng ngàn người, đã được Đức Chúa trời thiết kế để đưa các kế hoạch của Ngài vượt qua chính xác theo cách Ngài đã lên kế hoạch từ ban đầu, và Sa-tan không thể làm gì về việc đó cả.
Chúa Giê-su "đã bị phản nộp theo kế hoạch đã định và sự biết trước của Đức Chúa Trời" (Công vụ 2:23, VIE2010). Không có hành động nào của người La-Mã, người Pha-ri-si, người Giu-đa, hoặc bất cứ ai khác giữ kế hoạch của Đức Chúa Trời không được diễn ra chính xác theo cách Ngài đã định nó trước khi thế gian được tạo dựng. Ê-phê-sô 1:4 nói rằng chúng ta được chọn bởi Ngài trước khi thế giới được tạo dựng. Chúng ta là trong tâm trí của Đức Chúa Trời để được cứu rỗi bởi đức tin trong Đấng Christ. Điều đó có nghĩa rằng Đức Chúa trời liên kết chặt chẽ sự phản nghịch của Sa-tan, tội lỗi của A-dam và Ê-va, sự sa ngã của loài người, và cái chết và sự đóng đinh của Đấng Christ với nhau – Tất cả sự kiện có vẻ rất khủng khiếp – để cứu chúng ta trước khi Ngài tạo ra chúng ta. Đây là một ví dụ minh họa hoàn hảo về việc Đức Chúa Trời làm tất cả mọi việc với nhau vì mục đích tốt đẹp (Rô-ma 8:28)
Quyền năng vô hạn, vẻ uy nghi không ai sánh bằng, và không bị cản rở bởi bất cứ điều gì ngoài bản thân Ngài, Đức Chúa Trời là Đấng kiểm soát toàn diện, kiểm soát mọi hoàn cảnh, gây ra hoặc cho phép chúng vì mục đích và kế hoạch tốt lành của Ngài để thực hiện chính xác như Ngài đã định trước.
Cuối cùng, Cách duy nhất để tin tưởng quyền kiểm soát tối thượng của Đức Chúa Trời và yên nghỉ trong niềm tin đó là phải biết Đức Chúa Trời. Biết đức tính của Ngài, biết những gì Ngài đã làm trong quá khứ, và những điều này xây đắp niềm tin cậy nơi Ngài. Đa-ni-ên 11:32 (VIE2010) nói rằng: "…những người nhận biết Đức Chúa Trời sẽ kiên quyết chống lại". Hãy tưởng tượng rằng sức mạnh khủng khiếp như thế nằm trong tay một kẻ độc ác hay một vị thần bất công. Hoặc một vị thần mà không thật sự quan tâm đến chúng ta. Nhưng chúng ta có thể vui mừng trước quyền thống trị của Đức Chúa Trời, bởi vì nó bị lu mờ bởi lòng nhân từ, tình yêu, lòng thương xót, lòng trắc ẩn, lòng thành tín và sự thánh thiện của Ngài.
Nhưng chúng ta không thể tin tưởng vào một người mà chúng ta không biết, và chỉ có một cách duy nhất để biết Đức Chúa Trời – là thông qua Lời của Ngài (Ma-thi-ơ 4:4; Giăng 8:31-32). Không có bất kì thần chú nào để biến chúng ta trở thành những người khổng lồ về thuộc linh chỉ qua một đêm, không có lời cầu nguyện thần bí nào cầu nguyện ba (3) lần một ngày để hoàn thiện chúng ta, để xây dựng đức tin của chúng ta và biến chúng ta thành nguồn sức mạnh lớn và sự tự tin. Chỉ duy nhất có Kinh Thánh, nguồn sức mạnh duy nhất sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta từ bên trong ra ngoài. Nhưng cần phải cố gắng nỗ lực, siêng năng, nỗ lực hàng ngày để biết Đức Chúa Trời, Người mà kiểm soát tất cả mọi thứ. Nếu chúng ta học hỏi sâu Lời Ngài và để Lời Ngài lấp đầy tâm trí và trái tim của chúng ta, thì quyền thống trị của Đức Chúa trời sẽ trở nên rõ ràng với chúng ta, và chúng ta sẽ vui mừng trước nó bởi vì chúng ta sẽ hiểu biết một cách sâu sắc, mật thiết và tin tưởng một cách hoàn toàn vào Đức Chúa Trời, Người mà kiểm soát tất cả mọi thứ vì mục đích hoàn hảo của Ngài.
Làm thế nào tôi có thể học cách tin cậy rằng Đức Chúa Trời là Đấng kiểm soát?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-sai 46:10 - Ta đã rao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng: Mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý.
Đa-ni-ên 4:35 - Hết thảy dân cư trên đất thảy đều cầm như là không có; Ngài làm theo ý mình trong cơ binh trên trời, và ở giữa cư dân trên đất; chẳng ai có thể cản tay Ngài và hỏi rằng: Ngài làm chi vậy?
Gióp 1:6 - Vả, một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Giê-hô-va, và Sa-tan cũng đến trong vòng chúng.
Rô-ma 8:28 - Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định.
Đa-ni-ên 11:32 - Người dùng lời nịnh hót mà dỗ dành những kẻ làm sự dữ nghịch cùng giao ước; nhưng dân sự biết Đức Chúa Trời mình sẽ mạnh mẽ mà làm.
Giăng 8:31 - Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài, rằng: Nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta;

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.