Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Câu hỏi về Giáo Lý Sai Lạc

Quan điểm của người theo thuyết Preterism đã qua là gì?
"Đức Giê-hô-va phán: Nầy là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó, chúng nó sẽ làm dân ta. " Giê-rê-mi 31:33
Thuyết Bất Khả Tri là gì?
"Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. " Hê-bơ-rơ 11:6
Tư duy tích cực có sức mạnh nào không?
"mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. " Gia-cơ 1:17
Ai là Nữ hoàng của Thiên đàng?
"Con lượm củi, cha nhen lửa, đàn bà nhồi bột, đặng làm bánh dâng cho nữ vương trên trời, và làm lễ quán cho các thần khác, để chọc giận ta. " Giê-rê-mi 7:18
Cơ đốc giáo hậu hiện đại là gì?
"Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào. " Rô-ma 12:2
Chủ nghĩa nhân văn thế tục là gì?
"nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời, và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. " II Cô-rinh-tô 10:5
Chịu phép báp têm cho người chết là gì?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Sự cứu rỗi chung là gì?
"Còn ai kết hiệp với Chúa thì trở nên một tánh thiêng liêng cùng Ngài. " I Cô-rinh-tô 6:17
Sự tái sinh qua phép báp-têm là gì?
"Ai tin và chịu phép báp-tem, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt. " Mác 16:16
Lời tiên tri cá nhân có phải là một khái niệm thuộc Kinh thánh?
"Vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin; " Rô-ma 12:6
Thuyết Giải Cấu Trúc—có phải là một phương pháp có giá trị để giải nghĩa Kinh Thánh hay không?
"Vì vậy, phàm ai ở trên đất chúc phước cho mình thì sẽ cầu phước lành nơi danh Đức Chúa Trời chân thật; còn ai ở trên đất mà thề nguyền, thì sẽ chỉ Đức Chúa Trời chân thật mà thề nguyền; vì những sự khốn nạn trước đã quên hết, và đã khuất khỏi mặt ta. " Ê-sai 65:16
Chúa Giê-xu có phải là Thiên sứ trưởng Mi-ca-ên không?
"Vả, Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng: Ngươi là Con ta, Ngày nay ta đã sanh ngươi? Lại há có khi nào phán: Ta sẽ làm Cha người, Người sẽ làm Con ta? " Hê-bơ-rơ 1:5
Giả thuyết ngất đi là gì? Có phải Chúa Giêsu vẫn còn sống sau khi bị đóng đinh?
"Đến ngày mai (là ngày sau ngày sắm sửa), các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si cùng nhau đến Phi-lát " Ma-thi-ơ 27:62
Chủ nghĩa vô thần là gì?
"Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. " II Phi-e-rơ 3: 9
Dị giáo là gì?
"Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. " II Phi-e-rơ 2:1
Phúc âm bao hàm là gì?
"Ta nói cùng các ngươi, không phải; song nếu các ngươi chẳng ăn năn, thì hết thảy sẽ bị hư mất như vậy. " Lu-ca 13:3
Bảo vệ có điều kiện là gì?
"Nhiều tiên tri giả sẽ nổi lên và dỗ dành lắm kẻ. " Ma-thi-ơ 24:11
Phước hạnh Toronto là gì?
"không cứ chỗ nào quỉ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng, rồi nó mòn mỏi đi; tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỉ ấy, song đuổi không được. " Mác 9:18
Phong trào Mưa sau là gì?
"Hỡi con cái Si-ôn, các ngươi hãy nức lòng vui vẻ và mừng rỡ trong Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi! Vì Ngài ban mưa phải thời cho các ngươi về mùa đầu, và xuống mưa dồi dào về mùa đầu và mùa cuối cho các ngươi nơi tháng đầu tiên. " Giô-ên 2:23
Kinh Thánh nói gì về Phúc âm thịnh vượng?
"cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy. " I Ti-mô-thê 6:5
Phong trào Lời của Đức tin có thuộc Kinh thánh không?
"Hãy nhớ lại những sự ngày xưa; vì ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. " Ê-sai 46:9
Giáo lý sai lạc là gì?
"Vả, sự giáng sinh của Đức Chúa Jêsus Christ đã xảy ra như vầy: Khi Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép, song chưa ăn ở cùng nhau, thì người đã chịu thai bởi Đức Thánh Linh. " Ma-thi-ơ 1:18
Có phải Chúa Giê-xu và Sa-tan là anh em?
"Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vầy: " Ê-xê-chi-ên 28:11
Cầu nguyện nhân danh huyết Chúa Giêsu có phải là điều Kinh thánh dạy?
"Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jêsus Christ, thì sẽ bị bắt bớ. " II Ti-mô-thê 3:12
Sự dạy dỗ Vương quốc ngày nay là gì?
"Đó là ý chỉ đã định nghịch cùng cả đất; đó là tay đã giá trên hết thảy các nước. " Ê-sai 14:26
Chủ nghĩa đại đồng là gì/ Sự cứu rỗi đại đồng có thuộc Kinh Thánh không?
"Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời." Ma-thi-ơ 25:46
Thần học Cơ Đốc tự do là gì?
"Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, " II Ti-mô-thê 3:16
Nụ cười thánh là gì?
"Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được? " Giê-rê-mi 17:9
Chủ nghĩa tương đối văn hóa là gì?
"Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật. " Giăng 17:17
Thuyết Tịch Diệt có thuộc về Kinh Thánh?
"Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời." Ma-thi-ơ 25:46