Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Chủ nghĩa đại đồng là gì/ Sự cứu rỗi đại đồng có thuộc Kinh Thánh không?

Chủ nghĩa đại đồng là niềm tin rằng tất cả mọi người đều sẽ được cứu. Ngày nay có nhiều người nắm lấy chủ nghĩa cứu rỗi đại đồng và tin rằng cuối cùng mọi người đều được lên thiên đàng. Có lẽ đó là ý nghĩ rằng nhiều người phải sống cuộc đời đau khổ đời đời nơi hỏa ngục khiến họ phản bác lại những lời dạy dỗ trong Kinh Thánh về vấn đề này. Đối với một số người nó là sự nhấn mạnh về tình yêu và lòng thương xót của Đức Chúa Trời dẫn họ đến việc tin rằng Đức Chúa Trời thương xót với mọi linh hồn sống – Nhưng đã bỏ qua sự công bình và công lý của Chúa – Kinh Thánh dạy rằng nhiều người phải nhận lấy sự sống đời đời trong hỏa ngục.
Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt.
Mác 9:44
Trước nhất Kinh Thánh rõ ràng cho biết những người không được cứu chuộc sẽ ở nơi hỏa ngục đời đời. Chính lời của Chúa Giê-xu khẳng định rằng thời gian trong thiên đàng dành cho những người được cứu chuộc đến đời đời cũng như người không được cứu chuộc trong hỏa ngục kéo dài đến đời đời. Ma-thi-ơ 25:46 nói “rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời.” Theo câu Kinh Thánh này, sự hình phạt của người không được cứu là đời đời cũng giống như đời đời trong sự sống của người công bình. Một số người tin rằng những người ở nơi hỏa ngục cuối cùng sẽ chấm dứt hiện hữu, nhưng chính Chúa khẳng định nó sẽ kéo dài mãi mãi. Ma-thi-ơ 25:41 và Mác 9:44 diễn tả hỏa ngục như là “hồ lửa đời đời” và “hồ lửa chẳng hề tắt”.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Giăng 3:16
Làm sao để người ta tránh được hồ lửa chẳng hề tắt nầy? Nhiều người tin tất cả mọi con đường- tất cả tôn giáo và niềm tin – đều dẫn đến thiên đàng, hoặc họ cho rằng Đức Chúa Trời giàu lòng thương xót và tình yêu nên Ngài sẽ cho phép mọi người vào thiên đàng. Chắc chắn Đức Chúa Trời đầy tình yêu thương và giàu lòng thương xót, những phẩm chất nầy đã khiến cho Đức Chúa Trời sai con Ngài là Chúa Giê-xu Christ đến thế gian chịu chết trên thập tự giá vì chúng ta. Chúa Giê-xu Christ là cánh cửa duy nhất dẫn đến sự sống đời đời trong thiên đàng. Công Vụ 4:12 nói: “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu”. “Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức ChúaGiê-xu Christ, là người.” (1 Tim 2:5). Trong Phúc âm Giăng 14:6 Chúa Giê-xu nói: “Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bời ta, không một ai được đến cùng Cha.” Giăng 3:16 “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến đỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” Nếu chúng ta chọn lựa việc từ chối con Đức Chúa Trời, chúng ta không thể đáp ứng yêu cầu dành cho sự cứu rỗi. (Giăng 3:16, 18, 36).
Với những câu Kinh Thánh như thế này, điều ấy trở nên rõ ràng rằng chủ nghĩa đại đồng và sự cứu rỗi đại đồng là những niềm tin không thuộc về Kinh Thánh. Chủ nghĩa đại đồng trái ngược hẳn với những gì Kinh Thánh dạy. Trong lúc nhiều người cáo buộc Cơ Đốc giáo không bao dung và “độc đoán” thì điều quan trọng phải nhớ rằng những điều nầy là lời của chính Đấng Christ. Cơ Đốc giáo không phát triển các ý tưởng nầy theo đường lối riêng. Cơ Đốc giáo đơn giản trình bày những điều Chúa đã nói. Nhiều người chọn sự từ chối sứ điệp vì họ không muốn đối mặt với tội lỗi của họ và thừa nhận họ cần Chúa cứu chuộc họ. Nói đến những người từ chối sự cung ứng về ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho họ qua con của Ngài, họ coi thường sự thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời, và phủ nhận sự cần thiết hy sinh của Chúa Giê-xu vì cớ chúng ta.
Chủ nghĩa đại đồng là gì/ Sự cứu rỗi đại đồng có thuộc Kinh Thánh không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Mác 9:44 - Đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết, và là nơi lửa chẳng hề tắt.
Giăng 3:16 - Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.