Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Những Câu Hỏi Kinh Thánh Khác

Bài giảng trên núi là gì?
"Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần. " Ma-thi-ơ 5:1
Mên-chi-xê-đéc là ai?
"Đức Giê-hô-va đã thề, không hề đổi ý, rằng: Ngươi là thầy tế lễ đời đời, Tùy theo ban Mên-chi-xê-đéc. " Thi-thiên 110:4
Tại sao Chúa lại làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng?
"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." Rô-ma 6:23
Tại sao Đức Chúa Trời lại sai một ác thần đến giày vò vua Sau-lơ?
"Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Sau-lơ; Đức Giê-hô-va bèn khiến một ác thần khuấy khuất người. " I Sa-mu-ên 16:14
Làm thế nào một người phụ nữ có thể kinh nghiệm được sự chữa lành và sự phục hồi sau phá thai?
"tức là sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi sự tin đến Đức Chúa Jêsus Christ, cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết, " Rô-ma 3:22
Kinh thánh nói gì về dầu xức?
"đuổi nhiều ma quỉ, xức dầu cho nhiều kẻ bịnh và chữa cho được lành. " Mác 6:13
Ý nghĩa của Kinh Thánh "các ngươi là thần" được nói đến trong Thi Thiên 82:6 và Giăng 10:34 là gì?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Trong luật pháp của các ngươi há chẳng chép rằng: Ta đã phán: Các ngươi là các thần, hay sao? " Giăng 10:34
Ai là Ma-ri Ma-đơ-len?
"Cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài, là những người đã được cứu khỏi quỉ dữ và chữa khỏi bịnh: Ma-ri, gọi là Ma-đơ-len, từ người bảy quỉ dữ đã ra, " Lu-ca 8:2
Bảy vị thần của Đức Chúa Trời là gì?
"Những sê-ra-phin đứng bên trên Ngài; mỗi sê-ra-phin có sáu cánh, hai cái che mặt, hai cái che chân và hai cái dùng để bay. " Ê-sai 6:2
Đại Mạng Lệnh là gì?
"Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ, " Ma-thi-ơ 28:19
Phép Báp-têm bằng lửa là gì?
"Lúc ấy, Giăng Báp-tít đến giảng đạo trong đồng vắng xứ Giu-đê, " Ma-thi-ơ 3:1
Cơ-đốc nhân có thể bị rủa sả không? Đức Chúa Trời có cho phép sự rủa sả giáng trên người tin Ngài không?
"Như chim sẻ bay đi đây đó, như con én liệng đi, Lời rủa sả vô cớ cũng vậy, nó chẳng hề xảy đến. " Châm-ngôn 26:2
Có phải Đức Chúa Trời vẫn còn ban những khải tượng cho chúng ta ngày nay?
"Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. " Gia-cơ 1: 5
Điều gì đã xảy ra trong thời kỳ giao thời?
"Bấy giờ các người Pha-ri-si và mấy thầy thông giáo từ thành Giê-ru-sa-lem đến, nhóm lại cùng Đức Chúa Jêsus, " Mác 7: 1
Người ngoài hành tinh và "UFO" có thật không?
"Thật thế, muôn vật ước ao nóng nảy mà trông đợi con cái Đức Chúa Trời được tỏ ra. " Rô-ma 8:19
Giu-đa Ích-ca-ri-ốt có được tha thứ/được cứu không?
"Con người đi, y theo lời đã chép về Ngài; song khốn nạn thay cho kẻ phản Con người! Thà nó chẳng sanh ra thì hơn! " Ma-thi-ơ 26:24
Hòm giao ước là gì?
"có lư hương bằng vàng và hòm giao ước, toàn bọc bằng vàng. Trong hòm có một cái bình bằng vàng đựng đầy ma-na, cây gậy trổ hoa của A-rôn, và hai bảng giao ước; " Hê-bơ-rơ 9:4
Cơ Đốc nhân có phải vâng phục luật pháp của quốc gia sở tại?
"Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. " Rô-ma 13:1
Kinh Thánh nói gì về ăn/uống huyết?
"Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. " Giăng 13:35
Trong Kinh Thánh có ghi lại cái chết của các sứ đồ không? Các sứ đồ chết như thế nào?
"Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi; nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. " Giăng 21:18
Cái dằm xóc vào thịt của Phao-lô là gì?
"Vậy nên, e rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái giằm xóc vào thịt tôi, tức là quỉ sứ của Sa-tan, để vả tôi, và làm cho tôi đừng kiêu ngạo. " II Cô-rinh-tô 12:7
Chúa Giêxu làm trọn luật pháp, chứ không bãi bỏ luật pháp nghĩa là gì?
"Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn. " Ma-thi-ơ 5:17
Mười Điều Răn là gì?
"Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng tôi chỉ bởi luật pháp mà biết tội lỗi; vì nếu luật pháp không nói: Ngươi chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam. " Rô-ma 7:7
Người nữ Cơ Đốc có nên trang điểm hay đeo trang sức không?
"Nhưng Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng; Chớ xem về bộ dạng và hình vóc cao lớn của nó, vì ta đã bỏ nó. Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. " I Sa-mu-ên 16:7
Có một mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Trời là gì?
"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." Rô-ma 6:23
Cơ Đốc nhân nên đáp ứng như thế nào với tình trạng nghèo đói toàn cầu?
"Ta thương xót đoàn dân nầy: vì đã ba ngày nay, không rời bỏ ta, và chẳng có gì ăn. " Mác 8:2
Kinh Thánh có ý gì khi nói về buộc và mở?
"Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời. " Ma-thi-ơ 16:19
Quy tắc vàng là gì?
"Aáy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. " Ma-thi-ơ 7:12
Có phải Giăng Báp-tít thật sự là Ê-li đầu thai?
"Khi họ ra về, Đức Chúa Jêsus mới phán về việc Giăng cho đoàn dân nghe, rằng: Các ngươi đã đi xem chi trong đồng vắng? Có phải xem cây sậy bị gió rung chăng? " Ma-thi-ơ 11:7
Một Cơ Đốc Nhân có nên nghe nhạc đời không?
"Thần của Đức Giê-hô-va lìa khỏi Sau-lơ; Đức Giê-hô-va bèn khiến một ác thần khuấy khuất người. " I Sa-mu-ên 16:14
A-sê-ra là ai?
"Chúng để binh khí của Sau-lơ tại trong đền thờ Aùt-tạt-tê, và treo xác người vào tường thành Bết-san. " I Sa-mu-ên 31:10
Các giáo phụ là ai?
"Con hãy cố sức đến trước mùa đông. Ơ-bu-lu, Bu-đen, Li-nút, Cơ-lau-đia cùng anh em thảy đều chào thăm con. " II Ti-mô-thê 4:21
Vòm Đá là gì?
"Ngày đó, Gát đến tìm Đa-vít, và nói rằng: Hãy đi lên, lập một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va tại nơi sân đạp lúa của A-rau-na, người Giê-bu-sít. " II Sa-mu-ên 24:18
Tại sao Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật của A-bên nhưng đã bác bỏ lễ vật của Ca-in? Rồi, tại sao Ca-in giết A-bên?
"Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội. " Rô-ma 5:12
Giải Nghĩa Giấc Mộng của Cơ Đốc nhân? Những giấc mơ của chúng ta có đến từ Đức Chúa Trời?
"Kế đó, trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt; nên họ đi đường khác mà về xứ mình. " Ma-thi-ơ 2:12
Lễ Ngũ Tuần là gì?
"Chúng nó chẳng hề đụng chạm nhau, ai đi đường nấy; xông qua những khí giới mà chẳng bỏ đường mình. " Giô-ên 2:8
Tấm vải liệm Turin có đúng không?
"Giô-sép lấy xác Ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng, " Ma-thi-ơ 27:59
Tại sao Giu-đa phản bội Chúa Giê-xu?
"Song trong vòng các ngươi có kẻ không tin. Vì Đức Chúa Jêsus biết từ ban đầu, ai là kẻ không tin, ai là kẻ sẽ phản Ngài. " Giăng 6:64
Si-ôn là gì? Núi Si-ôn là gì? Nghĩa của từ Si-ôn theo Kinh thánh là gì?
"Đức Giê-hô-va chuộng các cửa Si-ôn Hơn những nơi ở của Gia-cốp. " Thi-thiên 87:2
Hành trình truyền giáo của Phao-lô có sự khác biệt gì?
"Nhưng vì cớ Đấng Christ, tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. " Phi-líp 3:7
Tại sao Chúa ra lệnh cho Áp-bra-ham hiến tế I-sác?
"Vậy được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Aùp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn Đức Chúa Trời. " Gia-cơ 2:23
Người Sa-đu-sê và người Pha-ri-si là ai?
"Trong ngày đó, có người Sa-đu-sê, là kẻ nói rằng không có sự sống lại, đến gần Ngài mà hỏi rằng: " Ma-thi-ơ 22:23
Có người da đen nào được đề cập đến trong Kinh thánh không?
"Đa-vít sai hỏi người nữ ấy là ai, thì người ta thưa rằng: Aáy là Bát-Sê-ba, con gái của Ê-li-am, vợ của U-ri, người Hê-tít. " II Sa-mu-ên 11:3
Mo-lóc là ai?
"Chúng nó đã xây các nơi cao của Tô-phết, trong trũng của con trai Hi-nôm, đặng đốt con trai con gái mình trong lửa, ấy là điều ta chẳng từng dạy, là điều ta chẳng hề nghĩ đến. " Giê-rê-mi 7:31
Có phải Giô-na thật sự bị một con cá nuốt không?
"Dân Phi-li-tin lấy hòm của Đức Chúa Trời, đi từ Ê-bên-Ê-xe tới Aùch-đốt. " I Sa-mu-ên 5:1
Tại sao Đức Chúa Trời chọn dân Y-xơ-ra-ên làm tuyển dân của Ngài?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Tại sao Đức Chúa Trời cất Hê-nóc và Ê-li lên Thiên đàng mà không chết?
"Nầy, ta sẽ sai đấng tiên tri Ê-li đến cùng các ngươi trước ngày lớn và đáng sợ của Đức Giê-hô-va chưa đến. " Ma-la-chi 4:5
Tại sao người phụ nữ đóng một vai trò rất nhỏ trong Kinh Thánh?
"Sau ngày Sa-bát, ngày thứ nhất trong tuần lễ, lúc tưng tưng sáng, có Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác đến thăm mộ. " Ma-thi-ơ 28:1
Ý nghĩa của những nơi cao trong Kinh thánh là gì?
"Vì dầu Mô-áp chịu mệt nhọc đặng đi đến nơi cao, dầu vào trong nơi thánh mình để cầu nguyện, cũng chẳng được nhậm! " Ê-sai 16:12
Người Sa-ma-ri là ai?
"Xảy khi San-ba-lát, Tô-bi-gia, Ghê-sem, là người A rạp, và các thù nghịch chúng tôi khác, hay rằng tôi đã xây sửa vách thành rồi, không còn nơi hư lũng nào nữa, dầu cho đến lúc ấy tôi chưa tra cánh cửa, " Nê-hê-mi 6:1
Có điều như lẽ thật tuyệt đối / Lẽ thật phổ quát?
"Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. " Giăng 14:6
Có phải người đàn bà cầu vong (phù thuỷ) ở Ên-đô-rơ đã thực sự triệu tập Samuel từ cõi chết (1 Sa-mu-ên 28: 7-20)?
"Sau-lơ nói cùng các tôi tớ mình rằng: Hãy kiếm cho ta một người đàn bà biết cầu vong; ta sẽ đi đến người mà cầu vấn. Các tôi tớ thưa rằng: Tại Eân-đô-rơ có một người đàn bà cầu vong, " I Sa-mu-ên 28: 7
Mười hai (12) môn đồ / sứ đồ của Chúa Giê-xu Christ là ai?
"Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. " Ma-thi-ơ 28:18
Tâm lý học được thực hiện với tư vấn Thánh Kinh như thế nào?
"Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, " Ê-phê-sô 2:1
Ma-ri có con khác không? Ma-ri có bao nhiêu người con?
"Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa- rét, xứ Ga-li-lê, " Lu-ca 1:26
Điều gì đã xảy ra với Hòm Giao Ước?
"Vua bèn truyền lịnh cho cả dân sự rằng: Hãy giữ lễ Vượt qua cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, tùy theo các lời đã chép trong sách giao ước. " II Các Vua 23:21
Bức màn đền thờ bị xé làm hai khi Chúa Giê-xu chết có ý nghĩa gì?
"Ước trước cũng có những luật về việc thờ phượng và một nơi thánh dưới đất. " Hê-bơ-rơ 9:1
Có phải chúng ta yêu tội nhân nhưng ghét tội lỗi không?
"Nhưng ta yêu Gia-cốp, mà ghét Ê-sau, ta làm cho những núi nó nên hoang vu, và phó sản nghiệp nó cho những chó nơi đồng vắng. " Ma-la-chi 1:3
Kinh Thánh có dạy rằng sự sống bắt đầu ở sự thụ thai?
"trước khi ngươi sanh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. " Giê-rê-mi 1:5
Ba-anh là ai?
"Lại xây đắp các nơi cao cho Ba-anh, đặng đốt con trai mình làm của lễ thiêu dân cho Ba-anh, là đều ta chẳng hề truyền cho, chẳng hề phán đến, là điều ta chẳng hề nghĩ tới trong lòng ta. " Giê-rê-mi 19:5
Dấu thánh là gì? Có thuộc Kinh thánh không?
"Ước gì từ nay về sau, chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Jêsus vậy. " Ga-la-ti 6:17
Kinh Thánh bỏ qua cho chế độ nô lệ?
"không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, nhứt là yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh, cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa. " Phi-lê-môn 1:16