Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Câu hỏi về Thiên Đàng và Địa Ngục

Kinh Thánh nói gì về khi nào Đức Chúa Trời sẽ phán xét chúng ta?
"Nhưng ngươi, sao xét đoán anh em mình? Còn ngươi, sao khinh dể anh em mình? Vì chúng ta hết thảy sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. " Rô-ma 14:10
Làm thế nào để tôi tìm thấy sự yên ủi và bình an khi một người thân yêu của tôi qua đời?
"Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. " Giăng 11:25
Nhiều người sẽ lên thiên đàng hay xuống địa ngục?
"Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. " Ma-thi-ơ 7:13
Tòa án Trắng và Lớn là gì?
"là Đấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm: " Rô-ma 2:6
Cõi đời đời của người tin Chúa là gì?
"Sự sống lại của kẻ chết cũng như vậy. Thân thể đã gieo ra là hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát; " I Cô-rinh-tô 15:42
Thiên đàng ở đâu? Địa điểm của thiên đàng là gì?
"Tôi cần phải khoe mình, dầu chẳng có ích gì; nhưng tôi sẽ nói đến các sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra. " II Cô-rinh-tô 12:1
Những người tin Chúa trong Cựu Ước đã đi đâu khi họ qua đời?
"Vậy nên sự ham muốn của âm phủ đã rộng thêm, hả miệng vô ngần, sự vinh hiển nó, dân chúng nó, sự sang trọng nó và kẻ vui mừng giữa nó đều sa xuống đó. " Ê-sai 5:14
Địa ngục có thật không? Địa ngục có phải đời đời?
"vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, " Rô-ma 3:23
Có phải địa ngục đúng là nơi chứa lửa và diêm sanh?
"nhưng người đi theo con đường của các vua Y-sơ-ra-ên, thậm chí bắt chước theo gương gớm ghiếc của các dân tộc Đức Giê-hô-va đã đuổi khỏi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, mà đưa con trai mình qua lửa. " II Các Vua 16:3
Chúng ta có nhớ cuộc sống trên đất của chúng ta khi ở Thiên Đàng?
"Ta sẽ dựng trời mới đất mới; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa. " Ê-sai 65:17
Làm thế nào để tôi có thể chiến thắng nỗi sợ sự chết?
"Hỡi các con cái bé mọn, phần các con, là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì Đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. " I Giăng 4:4
Có một thế giới bên kia?
"Nếu loài người chết, có được sống lại chăng! Trọn ngày giặc giã tôi, tôi đợi chờ, Cho đến chừng tôi được buông thả, " Gióp 14:14
Làm sao có thể nói rằng chúng ta có sự sống đời đời khi chúng ta vẫn chết?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Có những con đường vàng ròng theo nghĩa đen trên thiên đường?
"Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. " I Giăng 1:9
Có tồn tại sự sống sau cái chết hay không?
"Loài người bởi người nữ sanh ra, sống tạm ít ngày, Bị đầy dẫy sự khốn khổ. " Gióp 14:1
Kinh Thánh nói gì về sự ngủ của linh hồn?
"Ai nấy đều khóc lóc than vãn về con đó. Nhưng Ngài phán rằng: Đừng khóc, con nầy không phải chết, song nó ngủ. " Lu-ca 8:52
Mục đích của việc có phần thưởng ở trên trời là gì?
"Hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm; bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. " Ma-thi-ơ 5:12
Thân thể phục sinh của chúng ta sẽ khác với thân thể hiện tại như thế nào?
"Nhưng có kẻ sẽ nói rằng: Người chết sống lại thể nào, lấy xác nào mà trở lại? " I Cô-rinh-tô 15:35
Đời đời trong địa ngục là một hình phạt công bằng như thế nào dành cho tội lỗi?
"Nhân đó, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va phừng lên nghịch cùng dân Ngài. Ngài đã giơ tay nghịch cùng nó và đánh nó; núi non đều rúng động: xác chết chúng nó như phân ngang ngửa giữa đường. Dầu vậy, cơn giận Ngài chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra. " Ê-sai 5:25
Kinh Thánh nói gì về sự đầu thai?
"Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, " Hê-bơ-rơ 9:27
Như thế nào là đời đời trong địa ngục lại là một hình phạt chính đáng cho con người sống cuộc đời tội lỗi?
"Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời." Ma-thi-ơ 25:46
Liệu chúng ta có thể phạm tội trên thiên đàng?
"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." Rô-ma 6:23
Có phải Lu-ca 16-19-31 là một câu chuyện ngụ ngôn hay là sự miêu tả của những sự kiện đã xuất hiện thực sự?
"Khi có đoàn dân đông nhóm lại, và người hết thảy các thành đều đến cùng Ngài, thì Ngài lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng: " Lu-ca 8:4
Kinh Thánh nói gì về Ngục luyện tội?
"Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. " Rô-ma 5:8
Ai sẽ xuống địa ngục?
"Nhà nàng là con đường của âm phủ, Dẫn xuống các phòng của sự chết." Châm-ngôn 7:27
Chết thể xác (chết vật lý) liên quan đến chết thuộc linh như thế nào?
"Trước mặt Đức Chúa Trời là Đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng làm chứng tốt nơi Bôn-xơ Phi-lát, ta khuyên con " I Ti-mô-thê 6:13
Thiên đàng trông ra sao?
"Tôi cần phải khoe mình, dầu chẳng có ích gì; nhưng tôi sẽ nói đến các sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra. " II Cô-rinh-tô 12:1
Trời mới đất mới là gì?
"Nhưng có kẻ sẽ nói rằng: Người chết sống lại thể nào, lấy xác nào mà trở lại? " I Cô-rinh-tô 15:35
Sự khác biệt giữa Âm phủ, Địa ngục, Hồ lửa, Ba-ra-đi, Thiên đàng, và lòng của Áp-ra-ham?
"được đem lên đến chốn Ba-ra-đi, ở đó, nghe những lời không thể nói, mà không có phép cho người nào nói ra. " II Cô-rinh-tô 12:4
Kinh Thánh nói gì về trải nghiệm cận kề cái chết?
"Tôi biết một người trong Đấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên đến từng trời thứ ba (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết). " II Cô-rinh-tô 12:2
Chúng ta có nhận được biệt thự trên thiên đàng không?
"Hỡi các con trẻ ta, ta còn tạm ở với các ngươi; các ngươi sẽ tìm ta, và như ta đã nói với người Giu-đa rằng: Các ngươi không thể đến nơi ta đi, thì bây giờ ta cũng nói với các ngươi như vậy. " Giăng 13:33
Tòa phán xét của Chúa cứu thế là gì?
"Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. " II Cô-rinh-tô 5:10
Kinh thánh nói gì về sự chết?
"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." Rô-ma 6:23
Sự chết thứ hai là gì?
"vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. " I Giăng 5:4
Thiên đàng có thật hay không?
"Song ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết: đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời; " Ma-thi-ơ 5:34
Sự sống đời đời là gì?
"Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. " Giăng 11:25
Thành Giê-ru-sa-lem Mới là gì?
"Nhưng thành Giê-ru-sa-lem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta. " Ga-la-ti 4:26
Địa ngục ở đâu? Địa điểm của địa ngục là gì?
"Kẻ ác sẽ bị xô xuống âm phủ, Và các dân quên Đức Chúa Trời cũng vậy. " Thi-thiên 9:17
Địa ngục là bị phân cách đời đời khỏi Đức Chúa Trời có nghĩa là gì?
"Bấy giờ, vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng: Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước thiên đàng đã sắm sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. " Ma-thi-ơ 25:34
Sông sự sống là gì?
"Vậy nên các ngươi sẽ vui vẻ mà múc nước nơi các nguồn sự cứu; " Ê-sai 12:3
Làm thế nào thiên đàng có thể hoàn hảo nếu tất cả những người thân yêu của chúng ta không có ở đó?
"Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn; Lời của Đức Giê-hô-va đã được luyện cho sạch; Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài. " Thi-thiên 18:30
Điều gì xảy ra sau khi chết?
"Vậy, chúng ta hằng đầy lòng tin cậy, và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể nầy thì cách xa Chúa " II Cô-rinh-tô 5:6
Mão triều thiên mà Cơ Đốc Nhân có thể nhận được ở Thiên Đàng là gì?
"Anh em há chẳng biết rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. " I Cô-rinh-tô 9:24
Có phải Giăng 3:13 có ý muốn nói rằng không ai lên Trời trước Chúa Giê-xu không?
"Chưa hề có ai lên trời, trừ ra Đấng từ trời xuống, ấy là Con người vốn ở trên trời. " Giăng 3:13
Những người ở thiên đàng có thể nhìn xuống và xem thấy chúng ta những người vẫn còn trên trái đất?
"Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, " Hê-bơ-rơ 12:1
Chúng ta sẽ làm gì ở Thiên đàng?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi. " Lu-ca 23:43
Trạng thái trung gian là gì?
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi. " Lu-ca 23:43
Tại sao ý tưởng về sự trừng phạt đời đời lại bị nhiều người phản đối?
"Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi ta; đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỉ sứ nó. " Ma-thi-ơ 25:41
Chúng ta sẽ có thân thể vật lý trên Thiên Đàng?
"trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. " I Cô-rinh-tô 15:52
Ai sẽ lên thiên đàng?
"Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. " Giăng 3:16
Sự sống lại thứ nhất là gì? Sự sống lại thứ nhì là gì?
"Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. " Đa-ni-ên 12:2
Có phải có những cấp bậc trừng phạt khác khau ở địa ngục?
"Đầy tớ nầy đã biết ý chủ mình, mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy, thì sẽ bị đòn nhiều. " Lu-ca 12:47
Những quyển sách như 90 phút ở Thiên Đàng và 23 phút ở Địa Ngục có dựa theo Kinh Thánh không?
"Tôi cần phải khoe mình, dầu chẳng có ích gì; nhưng tôi sẽ nói đến các sự hiện thấy và sự Chúa đã tỏ ra. " II Cô-rinh-tô 12:1
Tôi cần làm gì để được nghe rằng, ‘Tốt lắm, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín’ khi tôi đến thiên đàng?
"Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi. " Ma-thi-ơ 25:21
Có phải là sai trái khi muốn chết?
"Rồi Ngài bước tới một ít, sấp mặt xuống đất mà cầu nguyện rằng: Cha ơi! nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi Con! Song không theo ý muốn Con, mà theo ý muốn Cha. " Ma-thi-ơ 26:39
Có phải Thiên đàng có những cấp bậc khác nhau?
"Tôi biết một người trong Đấng Christ, cách mười bốn năm trước, đã được đem lên đến từng trời thứ ba (hoặc trong thân thể người, hoặc ngoài thân thể người, tôi chẳng biết, có Đức Chúa Trời biết). " II Cô-rinh-tô 12:2
Chúng ta sẽ có thể nhìn thấy và biết bạn bè và các thành viên trong gia đình chúng ta trong Thiên đàng hay không?
"Sau-lơ giả dạng mặc những áo khác, đi đem theo hai người, rồi đến nhà người đàn bà nầy lúc ban đêm. Sau-lơ nói: Xin ngươi hãy cầu vong mà bói cho ta, và hãy vời lên kẻ ta sẽ chỉ cho ngươi. " I Sa-mu-ên 28:8
Sẽ có một thứ gọi là giới tính trên Thiên đàng?
"Vì đến khi sống lại, người ta không cưới vợ, cũng không lấy chồng, song những kẻ sống lại là như thiên sứ trên trời vậy. " Ma-thi-ơ 22:30
Khi nào sẽ diễn ra Sự Sống Lại?
"Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời. " Đa-ni-ên 12:2
Các cửa âm phủ là gì?
"Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. " Ma-thi-ơ 16:18