Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Các Câu Hỏi về biện giáo học và thế giới quan

Đức tin vào Đức Chúa Trời có phải là một sự nương cậy không?
"Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. " Rô-ma 1:18
Đức Chúa Trời có thật không?
"bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, " Rô-ma 1:20
A-pô-lô là ai ở Tyana, người làm phép lạ?
"Còn như anh em chúng ta là A-bô-lô tôi thường cố khuyên người đi với anh em đây mà đến cùng các anh em, nhưng hiện nay người chắc chưa khứng đi; người sẽ đi trong khi có dịp tiện. " I Cô-rinh-tô 16:12
Chủ nghĩa hiện sinh là gì?
"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." Rô-ma 6:23
Sự thật có tính tương đối không?
"Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. " Ma-thi-ơ 7:24
Tại sao lại có rất nhiều ngươi vô thần?
"bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, " Rô-ma 1:20
Một người có thể bẩm sinh là đồng tính nam không?
"Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui giục mình. " Gia-cơ 1:14
Kinh Thánh có ủng hộ chủ nghĩa Cộng Sản hay không?
"Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. " Rô-ma 12:14
Thuyết đánh cược của Pascal là gì?
"Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, " Rô-ma 1:19
Kinh thánh có ý gì khi nói, "Kẻ ngu dại nói trong lòng mình rằng, 'Không có Đức Chúa Trời'"?
"Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc; Chẳng có ai làm điều lành. " Thi-thiên 14:1
Kinh thánh có yêu cầu Cơ đốc nhân bảo vệ đức tin của mình / tranh đấu vì đức tin không?
"nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ, " I Phi-e-rơ 3:15
Có nhất thiết nên có tội lỗi không?
"Aáy chính ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, là mọi sự đó. " Ê-sai 45:7
Có những minh chứng xác quyết nào về Chúa không?
"Hãy nhớ lại những sự ngày xưa; vì ta là Đức Chúa Trời, và chẳng có Chúa nào khác; ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. " Ê-sai 46:9
Kinh Thánh nói gì về sự chịu khổ?
"Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. " Rô-ma 8:28
Tại sao quá nhiều Cơ Đốc nhân không có giới quan Kinh Thánh kiên định?
"Sự sợ loài người gài bẫy; Nhưng ai nhờ cậy Đức Giê-hô-va được yên ổn vô sự. " Châm-ngôn 29:25
Kinh Thánh nói gì về công bằng xã hội?
"Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện; cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? " Mi-chê 6:8
Một người vô đạo là gì?
"Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? " II Cô-rinh-tô 6:15
Đức Chúa Trời có hiện hữu không? Có bằng chứng nào về sự thực hữu của Đức Chúa Trời?
"Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. " Hê-bơ-rơ 11:6
Có trường hợp nào được xem là một cựu cơ đốc nhân?
"Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta; song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy. " I Giăng 2:19
Một Cơ Đốc Nhân có nên thúc đẩy hòa bình thế giới?
"Các ngươi sẽ nghe nói về giặc và tiếng đồn về giặc: hãy giữ mình, đừng bối rối, vì những sự ấy phải đến; song chưa là cuối cùng đâu. " Ma-thi-ơ 24: 6
Cơ Đốc nhân có nên nghiên cứu triết học?
"Đừng lìa bỏ sự khôn ngoan, ắt người sẽ gìn giữ con; Hãy yêu mến người, thì người sẽ phù hộ con. " Châm-ngôn 4:6
Tại sao tôi nên tin Chúa?
"Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. " Hê-bơ-rơ 11: 6
Kinh Thánh nói gì về chủ nghĩa tư bản?
"Đức Chúa Jêsus lại phán cùng môn đồ rằng: người giàu kia có một quản gia bị cáo với chủ rằng người tiêu phá của chủ. " Lu-ca 16:1
Có phải tôn giáo là nguyên nhân của hầu hết những cuộc chiến tranh?
"Những điều chiến đấu tranh cạnh trong anh em bởi đâu mà đến? Há chẳng phải từ tình dục anh em vẫn hay tranh chiến trong quan thể mình sao? " Gia-cơ 4:1
Kinh Thánh nói gì về sự tự vệ?
"Nếu kẻ thù nghịch con có đói, hãy cho nó ăn; Nếu có khát, hãy cho nó uống; " Châm-ngôn 25:21
Tại sao Cơ Đốc nhân chống đối lại hôn nhân bình đẳng?
"Aáy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ; vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. " Rô-ma 1:26
Cuộc tranh luận về đạo đức cho sự tồn tại của Đức Chúa Trời là gì?
"Vả, dân ngoại vốn không có luật pháp, khi họ tự nhiên làm những việc luật pháp dạy biểu, thì những người ấy dầu không có luật pháp, cũng tự nên luật pháp cho mình. " Rô-ma 2: 14
Tại sao Cơ đốc nhân kỳ thị đồng tính?
"Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, " Rô-ma 1:24
Cơ Đốc nhân nhìn nhận chính trị như thế nào?
"Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. " Ma-thi-ơ 6:33
Có phải Kinh Thánh là thứ kiểm soát suy nghĩ không?
"Khi ăn rồi, Đức Chúa Jêsus phán cùng Si-môn Phi-e-rơ rằng: Hỡi Si-môn, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. " Giăng 21:15
Có sự ghét phụ nữ trong Kinh Thánh không? Sự thù ghét phụ nữ (ghét việc kết hôn) là gì?
"Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, " Ê-phê-sô 5:22
Đức Chúa Trời có chết không?
"Dầu vậy, trong dân chúng cũng đã có tiên tri giả, và cũng sẽ có giáo sư giả trong anh em; họ sẽ truyền những đạo dối làm hại, chối Chúa đã chuộc mình, tự mình chuốc lấy sự hủy phá thình lình. " II Phi-e-rơ 2: 1
Làm thế nào tôi có thể học cách phân biệt đúng và sai?
"Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa sả loài người, là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. " Gia-cơ 3:9
Những nguy hiểm của chủ nghĩa hậu hiện đại là gì?
"Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ngươi là vua sao? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Nầy, vì sao ta đã sanh và vì sao ta đã giáng thế: ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hễ ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. " Giăng 18:37
Lẽ thật là gì?
"Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. " Giăng 14:6
Có sự tranh luận về sự tồn tại của Chúa không?
"Oâi! Hỡi Chúa Giê-hô-va! Chính Ngài đã dùng quyền phép lớn và cánh tay giơ ra mà làm nên trời và đất; chẳng có sự gì là khó quá cho Ngài cả. " Giê-rê-mi 32:17
Cơ Đốc nhân có nên cố gắng truyền giảng cho người vô thần?
"Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, " Rô-ma 1:19
Sự bội đạo là gì và làm thế nào tôi có thể nhận ra nó?
"Vì mấy người như vậy là sứ đồ giả, là kẻ làm công lừa dối, mạo chức sứ đồ của Đấng Christ. " II Cô-rinh-tô 11:13
Có phải tự do tôn giáo là một quan điểm của Kinh Thánh?
"Vả, các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành, sẽ được khen thưởng; " Rô-ma 13:3
Một Cơ Đốc Nhân nên xem chủ nghĩa xã hội như thế nào?
"Vả, thế gian hầu đến mà chúng ta nói đó, Đức Chúa Trời chẳng từng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ. " Hê-bơ-rơ 2:5
Có đúng không khi mọi điều xảy ra đều có lý do?
"Đức Chúa Jêsus vừa đi qua, thấy một người mù từ thuở sanh ra. " Giăng 9:1
Tôn giáo có phải là thuốc phiện cho phần lớn nhiều người không?
"vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, " Rô-ma 3:23
Tại sao nhiều người trẻ lìa bỏ niềm tin?
"Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó. " Châm-ngôn 22:6
Tại sao Chúa không chữa lành người bị cụt?
"Có một người phung đến cùng Ngài, quì xuống cầu xin rằng: Nếu Chúa khứng, có thể khiến tôi sạch được. " Mác 1:40
Tại sao sự hoài nghi tôn giáo ngày nay rất phổ biến?
"Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, nói với người rằng: Chúng ta đã gặp Đấng mà Môi-se có chép trong luật pháp, và các đấng tiên tri cũng có nói đến; ấy là Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép. " Giăng 1: 45
Một số ví dụ không thể phủ nhận về sự can thiệp của Chúa là gì?
"Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. " Rô-ma 12:1
Một Cơ Đốc nhân nên có suy nghĩ như thế nào về luận lý học?
"nhưng hãy tôn Đấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ, " I Phi-e-rơ 3:15
Kết quả có biện minh cho phương tiện hay không?
"Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, " I Phi-e-rơ 1:15