Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Chuộc tội là gì?

Từ chuộc tội mang ý tưởng cơ bản về sự hài lòng hoặc sự thỏa mãn, đặc biệt đối với Đức Chúa Trời. Chuộc tội là một hành động gồm hai phần liên quan đến việc xoa dịu cơn thạnh nộ của một người bị xúc phạm và được phục hòa với người đó.
Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân.
Hê-bơ-rơ 2:17
Sự cần thiết của việc xoa dịu Đức Chúa Trời là điểm chung của nhiều tôn giáo. Trong các tôn giáo ngoại giáo cổ đại, cũng như trong nhiều tôn giáo ngày nay, ý tưởng được dạy rằng con người làm hài lòng Đức Chúa Trời bằng cách dâng nhiều quà tặng hay những sự hy sinh khác nhau. Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy rằng chính Đức Chúa Trời đã ban cho phương cách duy nhất mà qua đó có thể làm nguôi cơn thạnh nộ của Ngài và con người tội lỗi có thể được phục hòa với Ngài. Trong Tân Ước, hành động của sự chuộc tội luôn đề cập đến công việc của Đức Chúa Trời chứ không phải là sự hy sinh hay quà tặng do con người ban cho. Lý do cho điều này là con người hoàn toàn không có khả năng thỏa mãn sự công chính của Đức Chúa Trời ngoại trừ phải chịu sống đời đời trong hỏa ngục. Không có việc dâng hiến sự phục vụ, hy sinh, hoặc ân tứ mà con người có thể xoa dịu cơn thạnh nộ thánh khiết của Thượng Đế hay làm thỏa mãn sự công chính hoàn hảo của Ngài. Chỉ có sự hy sinh hay chuộc tội mới có thể được chấp nhận bởi Đức Chúa Trời và con người có thể được phục hòa với Ngài mà điều đó phải do Đức Chúa Trời làm thành. Vì lý do này, Con Đức Chúa Trời, Chúa Jêsus Christ, đã bước vào thế gian trong con người xác thịt để trở thành sự hy sinh hoàn hảo cho tội lỗi và để chuộc tội hoặc "để đền tội cho chúng dân" (Hê-bơ-rơ 2:17).
và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ,
Rô-ma 3:24
Từ đền tội (chuộc tội) được sử dụng trong nhiều câu để giải thích những gì Chúa Giêsu đã thực hiện qua cái chết của Ngài trên thập tự giá. Ví dụ, trong Rô-ma 3:24-25 tín hữu trong Đấng Christ đã "nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsus Christ, là Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong huyết Đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia," (TT). Những câu này là điểm mấu chốt trong lập luận của Phao-lô trong sách Rô-ma và thực sự là trọng tâm của sứ điệp Tin Lành.
Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.
I Giăng 4:10
Trong ba chương đầu tiên của Rô-ma, Phao-lô đưa ra lập luận rằng tất cả mọi người, người Do thái và người ngoại bang, đều đang bị Đức Chúa Trời kết án và xứng đáng với cơn thạnh nộ của Ngài (Rôma 1:18). Mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:23). Tất cả chúng ta đều xứng đáng với sự thạnh nộ và sự trừng phạt của Ngài. Đức Chúa Trời trong ân điển vô hạn và lòng thương xót của Ngài đã cung cấp một giải pháp mà cơn thạnh nộ của Ngài có thể được làm dịu và chúng ta có thể được phục hòa với Ngài. Giải pháp đó là qua sự chết hy sinh của Con Ngài, Chúa Giêsu Christ, như là sự đền trả cho tội lỗi (Giăng 1:29; 3:16). Chính nhờ đức tin trong Chúa Jêsus Christ như là sự hy sinh trọn vẹn của Đức Chúa Trời mà chúng ta có thể được phục hòa với Đức Chúa Trời. Chỉ duy sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá (1 Phi-e-rơ 2:24) và sự sống lại của Ngài vào ngày thứ ba mà một tội nhân hư mất xứng đáng vào địa ngục đã có thể được phục hòa với một Đức Chúa Trời chí thánh (Rô-ma 4:24-25). Chân lý tuyệt vời của phúc âm là các Cơ Đốc Nhân được cứu khỏi sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời và phục hòa với Đức Chúa Trời chẳng phải vì "chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta" (1 Giăng 4:10).
Chúa Giêsu phán, "Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha"(Giăng 14: 6). Cách duy nhất để sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời đối với con người tội lỗi được nguôi đi và cho chúng ta được phục hòa với Đức Chúa Trời là qua Chúa Jêsus Christ. Không có giải pháp nào khác. Lẽ thật này cũng được truyền đạt trong I Giăng 2: 2, "Ấy chính Ngài làm của lễ chuộc tội lỗi chúng ta, không những vì tội lỗi chúng ta thôi đâu, mà cũng vì tội lỗi cả thế gian nữa." Một phần quan trọng trong công tác cứu rỗi của Đấng Christ là sự giải cứu khỏi cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời; Sự chuộc tội của Chúa Giêsu trên thập tự giá là điều duy nhất có thể làm Đức Chúa Trời thánh khiết xây bỏ sự kết án tội lỗi. Những ai chối bỏ Đấng Christ là Đấng Cứu Rỗi của họ và từ chối tin vào Ngài thì không có hy vọng được cứu rỗi. Họ chỉ có thể trông đợi đối mặt với cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời mà họ chất chứa cho ngày phán xét sắp đến (Rô-ma 2:5). Không có sự chuộc tội hay hy sinh nào khác có thể được thực hiện cho tội lỗi của họ.
Chuộc tội là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Hê-bơ-rơ 2:17 - Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân.
Rô-ma 3:24 - và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ,
I Giăng 4:10 - Nầy sự yêu thương ở tại đây: ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta, và sai Con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta.
Rô-ma 2:5 - Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Đức Chúa Trời,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.