Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Có phải sự cứu rỗi nhờ đức tin, hay nhờ đức tin và việc lành?

Có lẻ đây là câu hỏi quan trọng nhất trong tất cả thần học Cơ Đốc giáo. Câu hỏi này là nguyên nhân tạo ra cuộc Cải Chánh Giáo Hội – Sự tách rời giữa giáo hội Kháng Cách (Tin lành) và giáo hội Công Giáo. Câu hỏi này là điểm then chốt cho biết sự khác nhau giữa Cơ Đốc Giáo theo Kinh Thánh và Tà giáo Cơ Đốc. Sự cứu rỗi chỉ nhờ đức tin hay sự cứu rỗi nhờ đức tin cộng với việc làm? Có phải tôi được cứu chỉ nhờ tin vào Chúa Giê Xu hay phải làm những điều nào đó?
Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?
Gia-cơ 2:14
Một số đoạn Kinh Thánh khó hòa hợp gây nên sự khó khăn cho câu hỏi sự cứu rỗi chỉ nhờ đức tin hay nhờ đức tin cộng với việc làm. So sánh Rô ma 3:28, 5:1 và Ga-la-ti 3:24 với Gia-cơ 2:24. Một số người thấy sự khác nhau giữa Phao-lô (Chỉ nhờ đức tin mà được cứu) và Gia-cơ (Được cứu bởi đức tin cộng với việc làm). Phao-lô dạy như một giáo điều rằng sự xưng công bình nhờ đức tin (Ê-phê-sô 2:8-9), trong khi dường như Gia-cơ dạy rằng sự xưng công bình nhờ đức tin và việc làm. Vấn đề có vẻ mẫu thuẫn này sẽ được giải đáp khi chúng ta xem xét kĩ điều Gia-cơ muốn nói. Gia-cơ bác bỏ niềm tin rằng một người có thể có đức tin mà không sinh ra việc lành (Gia-cơ 2:17-18). Gia-cơ đang nhấn mạnh điểm đức tin chân thật trong Đấng Christ sẽ hình thành một đời sống biến đổi và việc lành (Gia-cơ 2:20-26). Gia-cơ không dạy sự xứng công bình nhờ đức tin cộng với việc làm. Nhưng đúng hơn là một người đã được xưng công bình bởi đức tin thì sẽ có những việc lành trong đời sống của họ. Nếu một người xưng mình là tín hữu nhưng không có những việc lành trong đời sống thì có khả năng là người ấy không có đức tin chân thật trong Đấng Christ. (Gia-cơ 2:14,17, 20,26).
Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
II Cô-rinh-tô 5:17
Phao-lô cũng nói như thế trong những thư tín của ông. Bông trái tốt nên có trong đời sống của một tin hữu được liệt kê trong Ga-la-ti 5:22-23. Ngay sau khi ông nói với chúng ta về sự cứu rỗi nhờ đức tin, không phải bởi việc làm (E-phê-sô 2:8-9). Phao-lô cho biết chúng ta được tạo nên để làm việc lành (Ê-phê-sô 2:10). Phao-lô trông đợi một đời sống biến đổi cũng như Gia-cơ: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (II Cô-rinh-tô 5:17). Phao-lô và Gia-cơ không có sự bất đồng nào trong sự dạy dỗ của họ về sự cứu rỗi. Họ tiến đến cùng một chủ đề từ những góc nhìn khác nhau. Phao-lô đơn giản nhấn mạnh vào sự xưng công bình duy bởi đức tin trong khi Gia-cơ đặt sự nhấn mạnh vào thực tế rằng đức tin trong Christ sẽ sinh ra những việc lành.
Có phải sự cứu rỗi nhờ đức tin, hay nhờ đức tin và việc lành?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Gia-cơ 2:14 - Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?
II Cô-rinh-tô 5:17 - Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.