Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Sự đền tội thay thế là gì?

Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
Rô-ma 6:23
Sự đền tội thay thế ngụ ý là Chúa Giê-xu Christ chết thay thế cho những tội nhân. Kinh Thánh dạy rằng tất cả mọi người là tội nhân (Rô-ma 3:9-18, 23). Hình phạt cho tội lỗi của chúng ta là cái chết. Rô-ma 6:23 "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng quà tặng của Thiên Chúa là sự sống đời đời trong Chúa Giê-xu Christ Chúa chúng ta".
Chừng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài.
I Giăng 5:11
Câu Kinh Thánh đó dạy cho chúng ta nhiều điều. Nếu không có Đấng Christ, chúng ta sẽ chết và ở đời đời trong hoả ngục như giá phải trả cho những tội lỗi của chúng ta (so sánh Giăng 8:24) . Cái chết trong Kinh Thánh dùng để chỉ sự “phân cách".Tất cả mọi người sẽ chết. Nhưng một số sẽ sống trong thiên đường với Chúa đời đời, trong khi những người khác sẽ sống trong hoả ngục đời đời (Ma-thi-ơ 25:46). Cái chết nói ở đây là cuộc sống trong hoả ngục. Tuy nhiên, điều thứ hai câu Kinh Thánh này dạy chúng ta là cuộc sống đời đời chỉ có ở trong Chúa Giê-xu Christ. Đây là sự đền tội thay thế của Ngài (1 Giăng 5:11-13).
Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
II Cô-rinh-tô 5:21
Chúa Giê-xu Christ đã chết thay vị trí của chúng ta khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự. Chúng ta là người đáng bị đặt trên thập tự và chịu chết vì chúng ta là những người sống cuộc sống đầy tội lỗi. Nhưng Đấng Christ đã nhận lấy hình phạt trên chính Ngài ở vị trí của chúng ta - Chính Ngài thay thế cho chúng ta cho những gì chúng ta đáng phải chịu. "Ðức Chúa Trời đã làm cho Ðấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Ðấng đó mà được trở nên sự công bình của Ðức Chúa Trời.” (2 Cô-rinh-tô 5:21).
"Ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ, hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi, được sống cho sự công bình; lại nhân những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được lành bịnh." (2 Phi-e-rơ 2:23b). Ở đây một lần nữa chúng ta thấy rằng Đấng Christ đã mang lấy tội lỗi chúng ta phạm vào chính thân Ngài để trả giá cho chúng ta. Một vài câu Kinh Thánh sau nói như thế này, "Vả, Ðấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Ðấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Ðức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống" (1 Phi-e-rơ 3:18). Không chỉ những câu Kinh Thánh dạy cho chúng ta về sự thay thế mà Đấng Christ dành cho chúng ta, nhưng câu này cũng dạy rằng Ngài đã đền tội thay, có nghĩa là Ngài làm thoả mãn cái giá cho những tội lỗi của con người.
Một đoạn Kinh Thánh thêm nói về sự đền tội thay thế là Ê-sai 53:5. Câu Kinh Thánh này nói về Đấng Christ đến chịu chết trên thập tự giá cho tội lỗi của chúng ta. Lời tiên tri rất chi tiết, và sự đóng đinh xảy ra đúng với điều đã báo trước. "Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương, Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh." Chú ý sự thay thế. Ở đây một lần nữa chúng ta thấy rằng Đấng Christ đã trả giá cho chúng ta!
Chúng ta chỉ có thể trả giá về tội lỗi của chính mình bằng cách nhận lấy hình phạt và ở trong hoả ngục đời đời. Nhưng con Đức Chúa Trời, Giê-xu Christ, đã đến thế gian trả giá tội lỗi của chúng ta. Bởi vì Ngài đã làm điều này cho chúng ta, hiện nay chúng ta có cơ hội không chỉ là được tha thứ cho tội lỗi của chúng ta, mà còn được sống đời đời với Ngài. Để làm điều này, chúng ta phải đặt đức tin của chúng ta trong những gì Đấng Christ đã làm trên thập tự. Chúng ta không thể tự cứu chính mình, chúng ta cần có người thay thế cho chúng ta. Sự chết của Chúa Giê-xu Christ là sự đền tội thay thế.
Sự đền tội thay thế là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Rô-ma 6:23 - Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
I Giăng 5:11 - Chừng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài.
II Cô-rinh-tô 5:21 - Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
I Phi-e-rơ 3:18 - Vả, Đấng Christ cũng vì tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng công bình thay cho kẻ không công bình, để dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài đã chịu chết, nhưng về phần linh hồn thì được sống.
Ê-sai 53:5 - Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người chúng ta được lành bịnh.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.