Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Câu hỏi Sự hòa giải với Chúa là gì? Tại sao chúng ta cần hòa giải với Chúa?

Hai người trở thành xa lạ. Sự bất hòa đó chỉ có thể đảo ngược bằng sự hòa giải . Giải hòa là làm khôi phục lại tình bạn hay sự đồng nhất giữa hai tâm hồn. Khi hai người bạn cũ giải quyết sự khác biệt và làm mới lại tình bạn, đó là sự giải hòa. Sách 2 Cô Rinh Tô đoạn 5 câu 18-19 nói rằng: "Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. 19 Ấy là, trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời đã cho thế gian được hòa giải với Ngài, không kể tội lỗi cho loài người, và ủy thác cho chúng tôi sứ điệp hòa giải”.
Kinh thánh nói rằng: “Chúa Giê Xu hòa giải chúng ta với Thượng Đế.” (Rôma 5:10; 2 Cô Rinh tô 5:18; Cô Lô Se 1:20-21). Nếu chúng ta cần giải hòa với Đức Chúa Trời, điều này hàm ý mối liên hệ giữa ta và Chúa đã bị đổ vỡ. Bởi Chúa là Đấng thánh khiết, không hề phạm tội, chúng ta phải là người phạm tội đáng bị khiển trách. Tội lổi chúng ta đã làm chúng ta xa cách Chúa. Rôma 5:10 nói rằng chúng ta là kẻ thù nghich của Đức Chúa Trời. "Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của Con ấy mà được cứu là dường nào!"
Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta.
Giăng 15:15
Khi chúa Giê Xu chết trên thập tự giá, Ngài đã làm thỏa mãn cơn thịnh nộ (xự đoán xét) của Đức Chúa Trời và khiến kẻ thù của Chúa, chúng ta, được hòa giải (hay hòa thuận) cùng Chúa. Như vậy sự giải hòa của chúng ta với Chúa bao gồm ân điển và sự tha thứ tội lổi của chúng ta. Sự hy sinh của Chúa làm đổi mới mối quan hệ giữa chúng ta và Chúa: từ kẻ thù nghịch thành bạn hữu. "Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa ... nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta" (Giăng 15:15). Sự hòa giải với Chúa là một chân lý kỳ diệu vẻ vang. Chúng ta từ kẻ thù của Chúa trở thành bạn của Ngài. Chúng ta đáng bị rủa xả vì tội lổi của mình, nay được tha thứ. Chúng ta đang chiến đấu chống cự Chúa, nay được "Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết" Phi Líp 4:7
Câu hỏi Sự hòa giải với Chúa là gì? Tại sao chúng ta cần hòa giải với Chúa?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 15:15 - Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm; nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi Cha ta.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.