Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Sự khác biệt giữa Cơ Đốc nhân và môn đồ là gì?

Đức Chúa Jêsus đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người liền đứng dậy, mà theo Ngài.
Ma-thi-ơ 9:9
Từ môn đồ và Cơ Đốc nhân có liên quan với nhau nhưng không đồng nghĩa. Từ Hy Lạp cho "môn đồ" trong Tân Ước là mathetes, có nghĩa không chỉ là "học sinh" hay "người học". Môn đồ là "người đi theo", là người hoàn toàn tuân theo sự giảng dạy của người khác, và khiến cho sự giảng dạy đó trở thành quy tắc sống và quy tắc đạo đức. Những người Pha-ri-si tự hào là môn đồ của Môi-se (Giăng 9:28). Các môn đồ của Chúa Giê-xu được gọi là "môn đồ" trong một thời gian dài trước khi họ được gọi là "Cơ Đốc nhân". Vai trò môn đồ của họ bắt đầu bằng lời kêu gọi của Chúa Giê-xu và yêu cầu họ thực hiện ý muốn theo Ngài của họ (Ma-thi-ơ 9:9).
Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.
Ma-thi-ơ 16:24
Chúa Giê-xu đã nói khá rõ ràng về cái giá của việc đi theo Ngài. Làm môn đồ đòi hỏi một cuộc sống cam kết hoàn toàn: "Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không thể làm môn đồ Ta"(Lu-ca 14:33). Hy sinh là điều mong đợi: Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ của mình: "Rồi Đức Chúa Giê-xu phán với các môn đồ rằng: "Nếu ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta" (Ma-thi-ơ 16:24).
Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa.
Giăng 6:66
Không phải tất cả những người theo Chúa Giê-xu đều có thể cam kết như vậy. Có nhiều người đã rời bỏ Chúa Giê-xu sau một thời gian. "Từ lúc ấy, nhiều môn đồ thối lui, không theo Ngài nữa" (Giăng 6:66).
Not all of Jesus' followers were able to make such a commitment. There were many who left Jesus after a while. "From this time many of his disciples turned back and no longer followed him" (John 6:66).
Chúa Giê-xu sử dụng từ môn đồ và không bao giờ sử dụng từ Cơ Đốc nhân . Trường hợp đầu tiên của từ Cơ Đốc nhân được tìm thấy trong sách Công vụ: "...Chính tại An-ti-ốt, người ta bắt đầu gọi các môn đồ là Cơ Đốc nhân" (Công vụ 11:26). Hầu hết các học giả Kinh Thánh đều đồng ý rằng nhiều khả năng chính các tín đồ đã nghĩ ra cái tên "Cơ Đốc nhân". Hội Thánh ban đầu có những tên khác cho chính họ, chẳng hạn như "các môn đồ" (Công vụ 13:52; 20:1; 21:4) "các thánh đồ" (Rô-ma 1:7; I Cô-rinh-tô 16:1; Ê-phê-sô 1:1) và "các anh em" (I Cô-rinh-tô 1:9; I Phi-e-rơ 3:8).
Tên "Cơ Đốc nhân" có nghĩa là "người thuộc về Đấng Christ" (hoặc liên quan với), có vẻ như được phát minh bởi những người bên ngoài Hội Thánh. Nó rất có thể có nghĩa là một thuật ngữ xúc phạm. Chỉ hai lần khác, từ này xuất hiện trong Tân Ước (Công vụ 26:28; I Phi-e-rơ 4:16). Ý tưởng cho rằng từ Cơ Đốc nhân ban đầu là một từ miệt thị, tìm thấy sự hỗ trợ trong I Phi-e-rơ 4:16: "Trái lại, nếu có ai vì làm Cơ Đốc nhân mà chịu khổ thì đừng hổ thẹn, nhưng hãy vì danh ấy mà tôn vinh Đức Chúa Trời".
Nói theo Kinh Thánh, một Cơ Đốc nhân là một môn đệ của Đấng Christ. Một Cơ Đốc nhân là người đã đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu Christ (Giăng 1:12). Một Cơ Đốc nhân đã được tái sinh bởi quyền năng của Đức Thánh Linh (Giăng 3:3). Một Cơ Đốc nhân "thuộc về Đấng Christ" và hàng ngày được biến đổi trở nên giống như Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 3:18).
Một Cơ Đốc nhân thực sự (và không phải chỉ có trên danh nghĩa) cũng sẽ phải là môn đồ của Đấng Christ. Đó là, anh ta phải gánh lấy và cam kết để theo Chúa Giê-xu (Giăng 8:31). Anh ta chấp nhận lời kêu gọi hy sinh và đi theo bất cứ nơi nào Chúa hướng dẫn. Người môn đồ Cơ Đốc tuân thủ lời dạy của Chúa Giê-xu (Giăng 14:15, 21, 23), làm cho Đấng Christ trở thành ưu tiên số một của mình và sống theo đó (Giăng 3;30). Anh ta tích cực tham gia vào việc làm môn đồ hóa cho các Cơ Đốc nhân khác (Ma-thi-ơ 28:19-20; Công vụ 2:42-47).
Một môn đồ Cơ Đốc đích thực là một người tin vào Đấng Christ và có cuộc sống mới nhờ Đức Thánh Linh ngự trị (Giăng 14:16-17; Rô-ma 8:9-11; 2 Cô-rinh-tô 5:17). Bởi vì anh ta yêu mến Đấng Christ, một Cơ Đốc nhân cũng sẽ là một môn đồ vâng phục (Giăng 14:15). Phao-lô mô tả thực tế của việc làm một môn đồ Cơ Đốc là: "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thể xác, tức là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi"(Ga-la-ti 2:20).
Sự khác biệt giữa Cơ Đốc nhân và môn đồ là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 9:9 - Đức Chúa Jêsus đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ đang ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người liền đứng dậy, mà theo Ngài.
Ma-thi-ơ 16:24 - Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta.
Giăng 6:66 - Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa.
I Phi-e-rơ 3:8 - Rốt lại, hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường.
I Phi-e-rơ 4:16 - Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Đấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Đức Chúa Trời là hơn.
II Cô-rinh-tô 3:18 - Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.
Ma-thi-ơ 28:19 - Vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ,
Ga-la-ti 2:20 - Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi; nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.