Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm thế nào tôi có thể biết được kế hoạch của Chúa là gì?

Hầu hết cơ đốc nhân đều thật sự mong muốn hiểu được kế hoạch của Chúa trên đời sống họ. Cho đến bây giờ vẫn còn có rất nhiều câu hỏi: Làm sao để tôi nhận ra kế hoạch của Chúa? Làm sao để tôi chắc chắn? May thay, Kinh Thánh đã cung cấp rất nhiều nguyên tắc quan trọng về ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không cố che dấu ý muốn của Ngài trên cuộc đời của chúng ta; nhưng Chúa muốn con cái của Ngài nhận biết ý muốn Ngài và theo đuổi nó.
Hãy vui mừng mãi mãi,
I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16
Đầu tiên, Kinh Thánh được lấp đầy bởi những lời tuyên bố rõ ràng về kế hoạch của Chúa cho tất cả những kẻ tin Ngài. Điển hình như, I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18 dạy rằng: "Hãy vui mừng mãi mãi; cầu nguyện không thôi; phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy." Ba hành động trên – hãy vui mừng, cầu nguyện, và tạ ơn – là ý muốn của Chúa cho tất cả các cơ đốc nhân, bất kể hoàn cảnh gì đi nữa.
Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,
II Ti-mô-thê 3:16
Chúng ta có thể hiểu được ý muốn của Chúa qua lời Ngài. Lời Chúa là toàn hảo, và chúng ta có thể tìm ra được kế hoạch của Ngài trên đời sống chúng ta qua việc học hỏi Kinh Thánh. II Ti-mô-thê 3:16-17 chép rằng, "Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành."
hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời.
I Phi-e-rơ 4:2
Thứ hai, chúng ta có thể hiểu tốt hơn kế hoạch của Chúa cho cuộc đời chúng ta bằng cách bước đi với Chúa. Rô-ma 12:1-2 hứa rằng, "Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ngài là thể nào." Khi chúng ta dâng hiến đời sống mình cho Chúa và từ bỏ những lối sống của thế gian,chúng ta dọn tấm lòng của mình để lắng nghe từ Chúa (xem thêm trong 1 Phi-e-rơ 4:2).
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3-7 khẳng định về sự cần thiết của việc trở nên một "của lễ sống" và đem đến nhiều chi tiết hơn về kế hoạch của Chúa: "Vì ý-muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô-uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh-sạch và tôn-trọng, chẳng bao giờ sa vào tình-dục luông-tuồng như người ngoại-đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Chớ có ai phỉnh-phờ anh em mình, hay là làm hại anh em bất kỳ việc gì, vì Chúa là Đấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng. Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô-uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy."
Thứ ba, chúng ta có thể khám phá ra kế hoạch của Chúa qua sự cầu nguyện. Cô-lô-se 4:12 chép về một tín hữu tên là Ê-pháp-ra là người "chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn-vẹn và trọn niềm vâng-phục mọi ý-muốn của Đức Chúa Trời." Các tín hữu hội thánh Cô –lô-se cần biết và làm theo ý muốn Chúa, vì thế Ê-pháp –ra đã cầu nguyện cho họ. Chúng ta có thể lớn lên trong sự hiểu biết ý muốn Chúa qua việc cầu nguyện. Chúng ta cũng có thể cầu nguyện xin Chúa bày tỏ ý muốn Ngài trên những người khác.
Thứ tư, Đức Chúa Trời đôi lúc bày tỏ hoặc xác quyết kế hoạch của Chúa cho chúng ta qua những hình thức khác, đó là những hoàn cảnh cá nhân, những mối quan hệ, hoặc thậm chí là những ước mơ. Mặc dù vậy, những điều này thường là ý kiến chủ quan nhiều hơn, và chúng ta cần phải cẩn thận đánh giá những dấu hiệu này bằng điều mà Chúa đã phán dạy trong Kinh thánh.
We can rest assured of God's promise: "Draw near to God, and he will draw near to you" (James 4:8). As we pray, study Scripture, and seek to live holily before the Lord, He will reveal His plan for us in His perfect time and in a way we can understand.
Chúng ta có thể yên tâm về lời hứa của Chúa: "Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em" (Gia cơ 4:8). Bởi vì việc chúng ta cầu nguyện, học Kinh Thánh, và tìm cách sống thánh khiết trước mặt Chúa, Chúa sẽ bày tỏ kế hoạch của Ngài trong thời điểm tốt đẹp của Ngài và trong một cách mà chúng ta có thể hiểu được.
10 câu hỏi thực hành để hỏi bản thân trước khi làm điều mà bạn không chắc chắn:
1.Điều đó có khiến bạn làm theo thế gian không? Nếu như vậy, đừng làm điều đó! Gia cơ 4:4; I Giăng 2:15-17; Rooma 12:1-2
2.Liệu điều đó có khiến bạn lãng phí những cơ hội để phục vụ Chúa không? Nếu vậy, đừng làm điều đó! Trong Ê-phê-sô 5:16 "Lợi dụng thì giờ"; Thi Thiên 90:12 biết "đếm các ngày" của chúng ta, trong buổi còn thơ ấu (Truyền Đạo 12:1).
3. Điều đó có ích cho tâm linh bạn và làm gương tốt không (I Cô rinh tô 6:12;10:23)? Đó là dấu hiệu tốt!
4. Điều đó có phải là "áo choàng" cho một tấm lòng cứng cỏi? Đừng làm điều ấy! (I Phi-e-rơ 2:15-16; Ga-la-ti 5:13)
5. Liệu điều đó có khiến cho anh em (hoặc là người không tin) bị vấp ngã không (I Cô-rinh-tô 8:13)? Nếu có, đừng làm điều đó!
6. Chúa Giê-xu đã làm điều đó chứ (I Giăng 2:6)? Nếu có thì tốt rồi!
7. Điều đó có làm vinh hiển Chúa không (I Cô-rinh-tô 10:31, Giăng 15:8)? Nếu đúng vậy thì tốt!
8. Bạn có thể làm điều đó "hết lòng như làm cho Chúa" không (Cô-lô-se 3:23)? Nếu có thì tốt rồi!
9. Điều đó có "đóng đinh" đời sống cũ, hay làm sống động nó? Nếu điều đó giúp chúng ta đóng đinh đời sống cũ, hãy làm nó!
10. Điều đó có khiến bạn trì hoãn trong cuộc chạy không (Hê-bơ-rơ 12:1-2)? Nếu có thì đừng làm điều đó!
Làm thế nào tôi có thể biết được kế hoạch của Chúa là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16 - Hãy vui mừng mãi mãi,
II Ti-mô-thê 3:16 - Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình,
I Phi-e-rơ 4:2 - hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời.
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:3 - Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô uế,
Cô-lô-se 4:12 - Ê-pháp-ra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, có lời chào anh em; người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm vâng phục mọi ý muốn của Đức Chúa Trời.
I Giăng 2:15 - Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.
Ê-phê-sô 5:16 - Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.
Ga-la-ti 5:13 - Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau.
I Cô-rinh-tô 8:13 - Cho nên, nếu đồ ăn xui anh em tôi vấp phạm, thì tôi sẽ chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi.
I Giăng 2:6 - Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm theo như chính Ngài đã làm.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.