Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Được nên thánh có nghĩa là gì?

để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch,
Ê-phê-sô 5:26
Được nên thánh có nghĩa là được "biệt riêng ra." Cùng nghĩa với nên thánh là thánh khiết, tận hiến, và thánh hóa. Kinh Thánh nói về những điều được "thánh hóa", như là núi Si-nai (Xuất 19:23) và những vật dụng trong đền thờ (Ma-thi-ơ 23:17); các ngày, ví dụ như ngày Sa-bát (Xuất 20:8); các tên, ví dụ như danh xưng của Chúa (Ma-thi-ơ 6:9); và con người, ví dụ như dân I-sơ-ra-ên (Lê-vi-kí 20:7-8) và các Cơ Đốc Nhân (Ê-phê-sô 5:26).
Vì một vật được thánh hóa có nghĩa là được biệt riêng ra cho một mục đích đặc biệt. Si-nai được biệt riêng ra khỏi tất cả các ngọn núi khác để ban Luật pháp. Đền thờ Giê-ru-sa-lem được biệt riêng ra với tất cả các địa danh khác để thờ phượng một Đức Chúa Trời chân thật: "vì bây giờ, ta đã chọn và khiến cho cái nhà nầy ra thánh, hầu cho danh ta ngự đó đời đời; mắt cùng lòng ta sẽ ở đó luôn luôn" (2 Sử ký 7:16).
Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha! danh Cha được thánh; nước Cha được đến;
Lu-ca 11:2
Những thứ được thánh hóa là để dành riêng cho mục đích của Chúa và không nên được sử dụng cho các công việc thế tục. Đêm Ba-by-lôn bị xụp đổ, vua Bên-xát-sa đã "truyền đem những khí mạnh bằng vàng và bạc mà vua Nê-bu-cát-nết-sa, cha mình, đã lấy trong đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, hầu cho vua và các đại thần, cùng các hoàng hậu và cung phi vua dùng mà uống" (Đa-ni-ên 5:2). Đó là một trong những hành động cuối cùng của Bên-xát-sa, vì vua đã bị giết trong đêm đó bởi người Ba-tư xâm lược. Danh Chúa là "thánh" (Lu-ca 11:2) và bất kỳ việc sử dụng thiếu tôn trọng danh của Ngài là xúc phạm Chúa.
Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy.
Giăng 17:19
Chúa Giê-xu đã nói về chính Ngài tự làm nên thánh trong Giăng 17:19; nói một cách khác, Ngài là thánh và "tách biệt" khỏi tội lỗi. Những người theo Ngài cũng phải lánh xa tội lỗi và biệt riêng cho công việc của Ngài.
Những người được thánh hóa là những người được tái sinh và vì vậy thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 2:11). Họ được biệt riêng cho công việc của Ngài. Họ biết "công việc thánh hóa của Đức Thánh Linh" trong đời sống của họ (1 Phi-e-rơ 1:2). Họ hiểu rằng họ "được gọi để trở nên những người thánh của Ngài" (1 Cô-rinh-tô 1:2).
Được nên thánh có nghĩa là Đức Chúa Trời đang làm việc trong đời sống của chúng ta. Dưới Luật pháp của Cựu Ước, huyết của con sinh tế là cần thiết để biệt riêng ra cho Chúa: "Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ" (Hê-bơ-rơ 9:22). Huyết được rảy trên đồ của đền tạm, trên quần áo thầy tế lễ, và trên người. Không thứ gì được coi là thánh hóa cho tới khi nó tiếp xúc với huyết. Đây là một bức tranh của việc áp dụng thuộc linh về huyết của Đấng Christ dành cho sự cứu rỗi của chúng ta – chúng ta những người "được rải huyết của Ngài" (1 Phi-e-rơ 1:2). Cũng giống như đền thờ cổ được thánh hóa cho việc sử dụng của Đức Chúa Trời, thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh, được biệt riêng ra cho mục đích thánh của Ngài (1 Cô-rinh-tô 6:19).
Được nên thánh có nghĩa rằng Lời Đức Chúa Trời đã có ảnh hưởng đến chúng ta. Đó là "qua Lời" Đức Chúa Trời đã thanh tẩy chúng ta và làm cho chúng ta trở nên thánh khiết (Ê-phê-sô 5:26, Giăng 17:17).
Đức Chúa Trời mời gọi chúng ta những tội nhân đến với Ngài "như chính chúng ta" và nhận ơn thương xót và sự tha thứ của Ngài. Khi chúng ta được cứu, Đức Thánh Linh bắt đầu công việc lạ lùng của Ngài trong việc biến đổi chúng ta trở nên hình ảnh và giống như Đấng Christ. Được nên thánh có nghĩa rằng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đến nỗi không muốn chúng ta sống như cũ (2 Cô-rinh-tô 515;Ê-phê-sô 4:22-24).
Lời cầu nguyện của các sứ đồ dành cho tất cả những người tin Chúa ở mọi nơi: "Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến" (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:23)!
Được nên thánh có nghĩa là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 5:26 - để khiến Hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng Đạo làm cho Hội tinh sạch,
Lu-ca 11:2 - Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha! danh Cha được thánh; nước Cha được đến;
Giăng 17:19 - Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy.
I Cô-rinh-tô 1:2 - gởi cho Hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta:
I Cô-rinh-tô 6:19 - Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
Giăng 17:17 - Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.
Ê-phê-sô 4:22 - rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.