Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Sự cứu chuộc của Cơ Đốc Nhân có nghĩa là gì?

và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ,
Rô-ma 3:24
Tất cả mọi người đều cần sự cứu chuộc. Bản chất con người của chúng ta là tội lỗi: “vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Sự cứu chuộc của Đấng Cứu Thế giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi, được “nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Jêsus, họ được xưng công chính mà không phải trả một giá nào” (Rô-ma 3:24)
Aáy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng.
Cô-lô-se 1:18
Sự cứu chuộc bao gồm sự sống đời đời (Khải Huyền 5:9-10), sự tha tội (Ê-phê-sô 1:7), sự xưng công chính (Rô-ma 5:17), sự giải phóng ra khỏi sự rủa sả của luật pháp (Galati 3:13), được nhận vào gia đình của Đức Chúa Trời (Galati 4:5), được đem ra khỏi sự nô lệ của tội lỗi (Tít 2:14; I Phi 1:14-18), sự bình an với Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 1:18-20), và sự ngự trị của Đức Thánh Linh (I Cô 6:19-20). Vậy, được cứu là được tha thứ, nên thánh, xưng công chính, tự do, nhận làm con và được hòa thuận. Xem thêm Thi 130:7-8, Luca 2:38, và Công Vụ 20:28
Từ ngữ cứu chuộc nghĩa là “mua”. Cụm từ này dược dùng khi đặt biệt nói đến việc mua sự tự do của một nô lệ. Việc áp dụng cụm từ này vào sự chết của Đấng Cứu Thế trên thập tự giá hoàn toàn được bày tỏ (nghĩa là được tiết lộ). Nếu nói chúng ta “được chuộc”, thì tình trạng trước đây của chúng ta phải là một nô lệ. Chúa mua sự tự do của chúng ta, chúng ta không còn bị rang buộc bởi tội lỗi nữa hoặc dưới luật pháp thời cựu ước. Cách nói ẩn dụ về sự cứu chuộc được nhắc đến trong Galati 3:13 và 4:5.
trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.
Cô-lô-se 1:14
Lien quan đến khái niệm về sự cứu chuộc của Cơ Đốc Nhân đó là cụm từ tiền chuộc. Chúa Giexu đã trả giá để phóng thích chúng ta khỏi tội lỗi và hậu quả của nó (Mathio 20:28; I Tim 2:6). Sự chết của Ngài đã đổi lấy cuộc đời của chúng ta. Thực chất, Kinh thánh bày tỏ rất rõ rang rằng sự cứu chuộc chỉ có thể “bởi dòng huyết của Ngài”, chính là bởi sự chết của Ngài (Cô-lô-se 1:14)
Đường dẫn đến thiên đàng đầy dẫy những con người đã từng bị giam cầm mà giờ đây họ trở thành những người được chuộc, được tha thứ, được phóng thích không phải bởi giá trị hay nổ lực của họ. Những nô lệ của tội lỗi phải trở nên thánh. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa khi chúng ta sẽ hát một bài ca mới- bài ca của sự ngợi khen Đấng Cứu Chuộc đã bị giết (Khải Huyền 5:9). Chúng ta là nô lệ của tội lỗi và bị định phải chia cách khỏi Đức Chúa Trời đời đời. Chúa Giê-xu đã trả giá để chuộc chúng ta, đặng khiến cho chúng ta được giải phóng khỏi làm nô lệ tội lỗi và giải thoát chúng ta ra khỏi hậu quả đời đời của tội lỗi đó.
Sự cứu chuộc của Cơ Đốc Nhân có nghĩa là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Rô-ma 3:24 - và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ,
Cô-lô-se 1:18 - Aáy cũng chính Ngài là đầu của thân thể, tức là đầu Hội thánh. Ngài là ban đầu sanh trước nhất từ trong những kẻ chết, hầu cho trong mọi vật, Ngài đứng đầu hàng.
Cô-lô-se 1:14 - trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.