Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm thế nào tôi được bảo đảm về sự cứu rỗi của mình?

Nhiều tín hữu Cơ Đốc tìm kiếm đảm bảo về sự cứu rỗi của mình không đúng chỗ. Chúng ta thường có xu hướng tìm kiếm đảm bảo về sự cứu rỗi trong những việc mà Chúa làm trên đời sống mình, trong sự tăng trưởng thuộc linh, trong những việc lành và sự vâng theo Lời Chúa. Trong khi những điều đó có thể là bằng chứng của sự cứu rỗi, nhưng chúng ta không nên đặt sự đảm bảo về sự cứu rỗi trên nền tảng đó. Thay vào đó, chúng ta nên tìm kiếm sự đảm bảo của sự cứu rỗi trên nền tảng lẽ thật khách quan của Lời Chúa. Chúng ta nên có sự tin cậy mạnh dạn rằng chúng ta đã được cứu dựa trên lời hứa mà Chúa đã công bố, không phải những trải nghiệm chủ quan.
Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,
Giăng 1:12
Làm sao bạn biết chắc bạn có thể được cứu? Xin xem 1 Giăng 5:11-13: "Chứng ấy tức là Ðức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Ðức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Ðức Chúa Trời thì không có sự sống. Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến danh Con Ðức Chúa Trời.” “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.”(Giăng 1:12). Nếu bạn có Chúa Giê-xu, bạn có cuộc sống, không phải tạm thời mà là sự sống vĩnh cửu.
Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
II Cô-rinh-tô 5:21
Chúa muốn chúng ta có sự bảo đảm về sự cứu rỗi của chúng ta. Chúng ta không thể sống cuộc sống Cơ Đốc mà lòng luôn tự hỏi và lo lắng mỗi ngày không biết chúng ta có thực sự được cứu hay không. Đó là lý do tại sao Thánh Kinh trình bày kế hoạch cứu rỗi rất rõ ràng. Tin vào Chúa Giê-xu Christ thì bạn sẽ được cứu (Giăng 3:16; Công vụ 16:31). Bạn có tin rằng Chúa Giê-xu là Cứu Chúa, nhờ Ngài chết thay thế hình phạt cho tội lỗi của mình? (Rô-ma 5:8; 2 Cô-rinh-tô 5:21) Bạn có tin Ngài là Đấng duy nhất ban cho sự cứu rỗi? Nếu bạn trả lời là có, bạn được cứu! Bảo đảm có nghĩa là được giải thoát khỏi sự nghi ngờ. Bằng cách để Lời Chúa vào lòng, bạn có thể được giải thoát khỏi sự nghi ngờ về sự thật bạn được cứu rỗi đời đời.
Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.
Giăng 10:28
Chính Chúa Giê-xu khẳng định với những người đã tin vào Ngài: "Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Ðấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha."(Giăng 10:28-29). Sự sống đời đời nghĩa là đời đời.. Không một ai kể cả chính bạn có thể lấy mất món quà cứu rỗi của Chúa đã ban cho bạn.
”Tôi đã giấu Lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa (Thi Thiên 119:11), và điều này bao gồm tội lỗi của nghi ngờ. Hãy vui mừng trong những lời Chúa đã nói cho bạn, thay vì nghi ngờ chúng ta có thể sống với sự mạnh dạn! Chúng ta có sự bảo đảm từ chính lời của Đấng Christ là sự cứu rỗi của chúng ta không phải là một câu nghi vấn nữa. Sự bảo đảm của sự cứu rỗi là đặt trên nền tảng sự cứu rỗi hoàn hảo và trọn vẹn mà Chúa đã cung ứng cho chúng ta qua Chúa Giê-xu Christ.
Làm thế nào tôi được bảo đảm về sự cứu rỗi của mình?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 1:12 - Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,
II Cô-rinh-tô 5:21 - Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
Giăng 10:28 - Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.