Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Sách Sự Sống là gì?

Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo Tin Lành mà chiến đấu; Cơ-lê-măn và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi.
Phi-líp 4:3
Khải Huyền 20:15 tuyên bố, "Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa." Trong câu này, Sách Sự Sống, là một tập hợp tên của những người sống với Đức Chúa Trời vĩnh viễn nơi thiên đàng. Đó là danh sách của những người được cứu. Quyển sách sự sống đã được đề cập trong Khải Huyền 3:5, 20:12, và Phi-líp 4:3. Quyển sách tương tự được gọi là Sách Sự Sống của Chiên Con bởi vì nó có tên của những người được cứu chuộc bởi máu của Chúa Giê-xu (Khải Huyền 13:8, 21:27)
Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.
Giăng 10:28
Làm thế nào bạn chắc chắn tên của bạn được viết trong Sách Sự Sống? Hãy chắc chắn rằng bạn được cứu. Hãy ăn năn tội lỗi và tin nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của chính bạn (Phi-líp 4:3, Khải Huyền 3:5). Khi tên của bạn được ghi vào Sách Sự Sống, nó sẽ không bao giờ bị xóa (Khải Huyền 3:5, Rô-ma 8:37-39). Không một tín hữu thật nào có thể nghi ngờ về sự đảm bảo đời đời trong Đấng Christ (Giăng 10:28-30).
Tòa án Trắng và Lớn được miêu tả trong Khải Huyền 20:11-15 là tòa án xét xử những người không tin. Phân đoạn này nói rõ rằng không một ai có tên trong Sách Sự Sống mà phải đứng trước tòa (Khải Huyền 20:12-14). Số phận của những người vô tín được báo trước, tên của họ không có trong Sách Sự Sống, và chắc chắn sẽ nhận hình phạt.
Một số người cho rằng Khải Huyền 3:5 là "bằng chứng" cho việc một người có thể đánh mất sự cứu chuộc của mình. Tuy nhiên, lời hứa trong Khải Huyền 3:5 rõ ràng nói rằng Đức Chúa Trời sẽ không xóa tên: "Người nào thắng... Ta sẽ không xóa tên người ấy khỏi sách sự sống," Người chiến thắng là người thắng hơn những cám dỗ, thử thách, và tội ác của thế gian – nói cách khác, đó là người được cứu chuộc. Người được cứu sẽ có tên trong sổ của Chúa và được nhận lời hứa đảm bảo đời đời.
Bấy giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe; và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài.
Ma-la-chi 3:16
Một phân đoạn khác thỉnh thoảng cũng gây ra những bối rối, nảy sinh từ Thi Thiên 69:28: "Trong sách sự sống, tên họ bị bôi xóa, Danh sách người công chính, họ chẳng có tên." Quyển "sách sự sống" này không thể bị nhầm lẫn với Sách Sự Sống của Chiên Con. Đa-vít đang ám chỉ về thế gian, đời sống vật lý, không phải sự sống đời đời nơi thiên đàng. Điều tương tự này cũng đúng với "sách" được đề cập trong Xuất Ê-díp-tô 32:32-33. So sánh Thi-thiên 109:13-14; Ê-sai 4:3; Ma-la-chi 3:16.
Chúa gìn giữ những ghi chép cách cẩn thận. Ngài biết chính Ngài, và Ngài ghi tên con cái của Ngài vĩnh viễn trong sách của Ngài.
Sách Sự Sống là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Phi-líp 4:3 - Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo Tin Lành mà chiến đấu; Cơ-lê-măn và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi.
Giăng 10:28 - Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta.
Ma-la-chi 3:16 - Bấy giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe; và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.