Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Sự ăn năn là gì và nó có cần thiết đến sự cứu rỗi không?

Thế thì, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn; và đừng tự nói rằng: Aùp-ra- ham là tổ phụ chúng ta; vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá nầy sanh ra con cái cho Aùp-ra-ham được.
Lu-ca 3:8
Nhiều người hiểu rằng sự ăn năn nói tới việc 'từ bỏ tội lỗi'. Đây không phải là định nghĩa của Kinh Thánh về sự ăn năn. Trong Kinh Thánh, từ 'ăn năn' nghĩa là 'thay đồi nhận định của một người'. Kinh Thánh cũng dậy chúng ta rằng sự ăn năn đích thực sẽ dẫn đến thay đổi trong hành động (Lu-ca 3:8-14; Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19). Công Vụ 26:20 tuyên bố rằng, ‘tôi đã rao giảng họ phải ăn năn, quay về với Ðức Chúa Trời, và hành động xứng hợp với sự ăn năn ấy'. Định nghĩa đầy đủ của Kinh Thánh về sự ăn năn là sự thay đổi trong nhận định dẫn tới thay đổi trong hành động.
Vậy điều gì, do đó, là mối liên hệ giữa sự ăn năn và việc được cứu rỗi? Sách Công Vụ có vẻ tập trung đặc biệt nói về việc ăn năn trong phương diện liên quan được cứu rỗi (Công Vụ 2:38; 3:19; 11:18; 17:30; 20:21; 26:20). Hành động ăn năn, trong liên quan đến việc được cứu rỗi, là thay đổi nhận thức về Đấng Giê-xu Christ. Trong bài thuyết giáo của Phi-e-rơ vào Ngày Lễ Ngũ Tuần (Công Vụ Chương 2), ông kết thúc bằng cách kêu gọi mọi người ăn năn (Công Vụ 2:38). Ăn năn từ điều gì? Phi-e-rơ đang kêu gọi những ai đã từ chối Chúa Giê-xu (Công Vụ 2:36) thay đổi suy nghĩ của họ về Ngài, để nhận biết được rằng Ngài thực sự là ‘Chúa và Đấng Christ‘ (Công Vụ 2:36). Phi-e-rơ kêu gọi những người này thay đổi suy nghĩ của mình từ việc từ chối Đấng Christ là Đấng Mê-si đến việc đặt niềm tin vào Ngài, vừa là đấng Mê-si và vừa là Đấng Cứu Thế.
Sự ăn năn và đức tin có thể được hiểu là ‘hai mặt cảu một vấn đề’. Không thể nào đặt đức tin vào Đấng Giê-xu Christ là Đấng Cứu Thế mà trước nhất không thay đổi nhận định của bạn về Ngài là ai và Ngài đã làm gì. Dù cho đó là sự ăn năn từ sự khước từ hay ăn năn do thiếu hiểu biết hay không quan tâm, đó là sự thay đổi trong nhận định. Sự ăn năn theo Kinh Thánh, trong mối liên quan với sự cứu rỗi, là sự thay đổi suy nghĩ từ việc từ chối Đấng Christ cho tới có đức tin trong Ngài.
Hay là ngươi khinh dể sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao?
Rô-ma 2:4
Việc chúng ta thấu hiểu được ăn năn không phải là một công việc chúng ta làm để kiếm được sự cứu rỗi là vô cùng quan trọng. Không ai có thể ăn năn và đến được với Chúa nếu chính Ngài không kéo ta đến với Ngài (Giăng 6:44). Công Vụ 5:31 và 11:18 thể hiện rằng sự ăn năn là điều Chúa ban cho - điều đó chỉ có thể do ân điển của Thiên Chúa. Không ai có thể ăn năn trừ khi Chúa ban cho sự ăn năn. Tất cả của ơn cứu rỗi, bao gồm cả sự ăn năn và đức tin, là kết quả của việc Thiên Chúa kéo lại gần chúng ta, mở mắt chúng ta, và thay đổi tấm lòng chúng ta. Sự chịu đựng dài lâu của Đức Chúa Trời dẫn chúng ta đến ăn năn (2 Phi-e-rơ 3:9), cũng như lòng nhân từ của Ngài (Rô-ma 2:4).
Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?
Gia-cơ 2:14
Trong khi ăn năn không phải là việc làm để kiếm được sự cứu rỗi, ăn năn hướng tới cứu rỗi có tạo nên những việc tốt. Không thể nào thực sự và hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của bạn mà không thay đổi một hành động nào. Trong Kinh Thánh, sự ăn năn dẫn đến thay đổi trong cử chỉ. Đó là lý do vì sao Giăng Báp-tít kêu gọi mọi người “có kết quả xứng đáng với sự ăn năn’ (Ma-thi-ơ 3:8). Một người mà thực sự ăn năn từ việc từ chối Đấng Christ đến khi có đức tin ở Ngài sẽ đưa ra bằng chứng của một cuộc đời được biến đổi ( 2 Cô-rinh-tô 5:17; Ga-la-ti 5:19-23; Gia-cơ 2:14-26). Sự ăn năn, theo định nghĩa đúng, là cần thiết cho sự cứu rỗi. Ăn năn theo Kinh Thánh là thay đổi nhận định về Đấng Giê-xu Christ và trở về với Chúa trong đức tin để có được sự cứu rỗi (Công Vụ 3:19). Từ bỏ tội lỗi không phải là định nghĩa của sự ăn năn, mà nó là một trong những kết quả của sự ăn năn thành thực, dựa trên niềm tin tới Chúa Giê-xu Christ.
Sự ăn năn là gì và nó có cần thiết đến sự cứu rỗi không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Lu-ca 3:8 - Thế thì, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn; và đừng tự nói rằng: Aùp-ra- ham là tổ phụ chúng ta; vì ta nói cùng các ngươi, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá nầy sanh ra con cái cho Aùp-ra-ham được.
Rô-ma 2:4 - Hay là ngươi khinh dể sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao?
Gia-cơ 2:14 - Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.