Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Ân điển cứu chuộc là gì?

Là một đặc ngữ, "ân điển cứu chuộc" đề cập đến "đặc tính cứu chuộc" làm cho một người hoặc một vật có thể được chấp nhận. Nhưng đó không phải là ý nghĩa của Kinh Thánh. Chữ ân điển trong Kinh Thánh có nghĩa là "sự giúp đỡ thiêng liêng không xứng đáng được ban cho con người vì sự tái sinh hay thánh hóa của họ" hay "lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối với sự không xứng đáng". Theo Kinh Thánh, "ân điển cứu chuộc" là ân điển của Đức Chúa Trời cứu một người.
Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp:
Rô-ma 3:21
Kinh Thánh nói rằng ân điển, ân huệ được ban cho nhưng không Chúa, là cần thiết "vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài" (Rô-ma 3:20). Cách duy nhất để nhận ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời là qua đức tin nơi Đấng Christ: "Nhưng bây giờ, sự công chính của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ ... sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Jêsus Christ, ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả"(Rô-ma 3:21-22).
tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.
Phi-líp 1:6
Ân điển cứu chuộc dẫn đến sự thánh hóa của chúng ta, quá trình mà theo đó Đức Chúa Trời làm cho chúng ta giống với hình ảnh của Đấng Christ. Tại thời điểm cứu chuộc, bởi ân điển thông qua đức tin, Đức Chúa Trời làm cho chúng ta thành những tạo vật mới (II Cô-rinh-tô 5:17). Và Ngài hứa sẽ không bao giờ từ bỏ con cái của Ngài: "Tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Đấng Christ Jêsus" (Phi-líp 1:6).
Những người nghe điều đó, nói rằng: Vậy thì ai được cứu?
Lu-ca 18:26
Bản thân chúng ta không có gì để chúng ta sẽ ca ngợi với Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:10-11) — chúng ta không có "ân điển cứu chuộc" của chính mình. Về cơ bản là không thể chấp nhận được với Đức Chúa Trời, chúng ta cùng với các môn đồ của Chúa Giê-xu hỏi, "Làm thế nào chúng ta có thể được cứu?" Câu trả lời của Chúa Giê-xu làm yên tâm: "Điều loài người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được" (Lu-ca 18:26-27). Sự cứu rỗi là công việc của Đức Chúa Trời. Ngài ban ân điển chúng ta cần. "Ân điển cứu chuộc" của chúng ta là chính Đấng Christ. Việc làm của Ngài trên thập tự giá là điều cứu chúng ta chứ không phải do công đức của chúng ta.
Thật dễ dàng để nghĩ rằng, bởi đức tin của chúng ta, chúng ta đóng góp ở một mức nhỏ cho sự cứu rỗi chúng ta. Xét cho cùng, công lao của Đấng Christ phải được áp dụng cho chúng ta bởi đức tin, và dường như đức tin của chúng ta xuất phát từ chúng ta. Nhưng Rô-ma 3:10-12 nói rằng không ai trong chúng ta tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và Ê-phê-sô 2:8 nói, "Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu, điều nầy không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời". Hê-bơ-rơ 12:2 nói rằng Chúa Giê-xu là tác giả và là người kết thúc đức tin của chúng ta. Ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời hoàn toàn là món quà của Ngài. Ngay cả khả năng của chúng ta để tiếp nhận ân điển cứu chuộc của Ngài cũng là một món quà khác từ Đức Chúa Trời.
Ân điển cứu chuộc là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Rô-ma 3:21 - Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp:
Phi-líp 1:6 - tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Jêsus Christ.
Lu-ca 18:26 - Những người nghe điều đó, nói rằng: Vậy thì ai được cứu?
Hê-bơ-rơ 12:2 - nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.