Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Trưởng thành thuộc linh là gì? Làm thế nào tôi có thể trưởng thành hơn về mặt thuộc linh?

Aáy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi.
Phi-líp 3:12
Trưởng thành thuộc linh đạt được qua việc trở nên giống với Chúa Giê-xu Christ hơn. Sau khi nhận được cứu rỗi, các Cơ Đốc Nhân bắt đầu quá trình tăng trưởng tâm linh, để trở nên trưởng thành thuộc linh. Theo sứ đồ Phao-lô, đó là một quá trình diễn ra liên tục và không bao giờ kết thúc trong cuộc đời này. Trong Phi-líp 3:12-14, nói về sự nhận biết đầy trọn về Đấng Christ, ông nói với các độc giả của mình rằng chính ông vẫn chưa "giựt giải, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đương chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Giê-xu Christ giựt lấy rồi. Hỡi anh em, về phần tôi, tôi không tưởng rằng đã đạt đến mục đích, nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ." Giống như Phao-lô, chúng ta phải tiếp tục tiến tới trong việc hiểu biết sâu nhiệm hơn về Thiên Chúa trong Đấng Christ.
Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:
Ga-la-ti 5:22
Sự trưởng thành của Cơ Đốc Nhân đòi hỏi một sự sắp xếp lại cách triệt để thứ tự ưu tiên của một người, thay đổi từ việc thỏa mãn bản thân sang việc làm hài lòng Chúa và học vâng theo Chúa. Chìa khóa dẫn tới trưởng thành là sự kiên định, kiên trì thực hiện những điều chúng ta biết rằng sẽ đem chúng ta đến gần với Chúa. Những việc thực hành này được gọi là kỷ luật thuộc linh và bao gồm các việc như đọc/học Kinh Thánh, cầu nguyện, thông công, phục vụ, và quản trị. Tuy nhiên, dù cho chúng ta có chăm chỉ thực hiện các việc này đến mức nào đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể làm được nếu không có sự cho phép của Đức Thánh Linh ở trong chúng ta. Ga-la-ti 5:16 nói với chúng ta rằng, chúng ta phải "bước đi trong Thánh Linh". Từ Hy Lạp "bước đi" sử dụng ở đây thực sự có nghĩa là "bước đi với một mục đích trong tầm nhìn". Sau đó trong cùng một chương, một lần nữa Phao-lô nói với chúng ta rằng chúng ta phải "bước đi trong Thánh Linh". Ở đây từ "bước đi" được dịch với ý tưởng là thực hiện các điều "từng bước, từng bước một". Đó là việc học bước đi dưới sự hướng dẫn của người khác – Đức Thánh Linh. Đầy dẫy Đức Thánh Linh có nghĩa là chúng ta bước đi dưới sự điều khiển của Đức Thánh Linh. Khi chúng ta ngày càng thuận phục sự kiểm soát của Đức Thánh Linh, chúng ta cũng sẽ càng tăng thêm trái của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta (Ga-la-ti 5:22–23). Đây là đặc điểm của sự trưởng thành thuộc linh.
Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta,
II Phi-e-rơ 1:3
Khi chúng ta trở thành những Cơ Đốc Nhân, chúng ta được ban cho tất cả những gì chúng ta cần cho sự trưởng thành thuộc linh. Phi-e-rơ nói với chúng ta rằng "Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta" (2 Phi-e-rơ 1:3). Chỉ duy Chúa là nguồn lực của chúng ta, và tất cả mọi sự tăng trưởng đến nhờ ân điển thông qua Ngài, nhưng chúng ta có trách nhiệm để đưa ra lựa chọn vâng lời. Phi-e-rơ lần nữa lại giúp chúng ta trong lĩnh vực này: "Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu
thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giê-xuChrist chúng ta đâu" (2 Phi-e-rơ 1:5-8). Trở nên hiệu quả và kết trái trong sự hiểu biết Đức Chúa Giê-xu Christ là bản chất của sự trưởng thành thuộc linh.
Trưởng thành thuộc linh là gì? Làm thế nào tôi có thể trưởng thành hơn về mặt thuộc linh?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Phi-líp 3:12 - Aáy không phải tôi đã giựt giải rồi, hay là đã đến nơi trọn lành rồi đâu, nhưng tôi đang chạy hầu cho giựt được, vì chính tôi đã được Đức Chúa Jêsus Christ giựt lấy rồi.
Ga-la-ti 5:22 - Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:
II Phi-e-rơ 1:3 - Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta,
II Phi-e-rơ 1:5 - Vậy nên, về phần anh em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.