Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Sự xưng công chính là gì?

Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp:
Rô-ma 3:21
Nói một cách đơn giản xưng công chính là tuyên bố ai đó công chính, được làm hòa với Đức Chúa Trời. Sự xưng công chính là sự tuyên bố của Đức Chúa Trời cho những ai tin nhận Đấng Christ để trở nên công chính, dựa trên sự công chính của Ngài đã được quy tội để dành cho những người tin nhận Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 5:21). Mặc dù sự xưng công chính như là một nguyên tắc được tìm thấy xuyên suốt Kinh Thánh, nhưng phân đoạn chính mô tả sự xưng công chính trong mối liên hệ với những Cơ Đốc Nhân là ở trong Rô-ma 3:21-26: “Tuy nhiên hiện nay sự công chính của Ðức Chúa Trời đã được thể hiện độc lập với Luật Pháp, nhưng được Luật Pháp và Các Tiên Tri làm chứng cho. Tất cả những ai có lòng tin đều được kể là công chính trước mặt Ðức Chúa Trời, vì đã tin vào Ðức Chúa Jesus Christ, không phân biệt người nào, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh hiển của Ðức Chúa Trời. Nhờ ân sủng Ngài ban, chúng ta không phải trả một giá nào, mà được xưng công chính, nhờ sự cứu chuộc đã thực hiện trong Ðức Chúa Jesus Christ. Ðức Chúa Trời đã lập Ðấng Christ làm con vật hiến tế chuộc tội, hầu khi chúng ta tin vào huyết của Ðấng Christ, Ngài có thể nguôi cơn giận của Ngài. Ðức Chúa Trời đã bày tỏ đức công chính của Ngài, khi Ngài bỏ qua những tội lỗi loài người vi phạm trước kia, nhờ ơn chịu đựng vô lượng của Ngài; hiện nay Ngài cũng bày tỏ đức công chính của Ngài khi Ngài, Ðấng công chính, xưng công chính cho những người tin nhận Ðức Chúa Jesus.”
Chúng ta được xưng công chính, tuyên bố là công chính, ngay tại thời điểm của sự cứu chuộc. Sự xưng công chính không làm cho chúng ta công chính, nhưng chúng ta được kể là công chính. Sự công chính đến từ việc đặt đức tin của chúng ta vào công việc đã hoàn tất của Chúa Giê-xu Christ. Sự hy sinh của Ngài bao phủ tội lỗi chúng ta, cho phép Đức Chúa Trời nhìn chúng ta một cách trọn vẹn và không tỳ vết. Bởi vì chúng ta là Cơ Đốc Nhân trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời nhìn sự công chính của Đấng Christ khi Ngài nhìn vào chúng ta. Điều này đáp ứng đòi hỏi của Đức Chúa Trời về sự trọn vẹn, vì vậy Ngài tuyên bố chúng ta là công chính-Ngài xưng công chính cho chúng ta.
Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,
Rô-ma 5:1
Rô-ma 5:18-19 kết luận rằng: “Vậy như bởi một người phạm tội mà mọi người bị đoán phạt thể nào, thì cũng bởi một người đã đạt sự công chính mà mọi người được hưởng sự sống của người được xưng công chính cũng thể ấy. Vì như bởi sự không vâng lời của một người mà mọi người đã trở thành những kẻ có tội thể nào, thì bởi sự vâng lời của một người mà mọi người sẽ trở thành những người được xem là công chính cũng thể ấy.” Đó là bởi sự xưng công chính mà sự bình an của Đức Chúa Trời có thể cai trị trong cuộc sống chúng ta. Đó là bởi sự xưng công chính mà Cơ Đốc Nhân có thể có sự bảo đảm cứu rỗi. Đó là sự thật của sự xưng công chính để tạo điều kiện cho Đức Chúa Trời bắt đầu tiến trình của sự thánh hóa- tiến trình mà Đức Chúa Trời làm cho chúng ta trong thực tế, điều mà chúng ta đã có trên phương diện địa vị. “Vì vậy khi chúng ta được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Ðức Chúa Trời nhờ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta” (Rô-ma 5:1).
Sự xưng công chính là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Rô-ma 3:21 - Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời, mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho, đã bày tỏ ra ngoài luật pháp:
Rô-ma 5:1 - Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.