Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tại sao Đức Chúa Trời đã đòi hỏi những của tế lễ bằng động vật trong Cựu Ước?

Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ.
Hê-bơ-rơ 9:22
Đức Chúa Trời đã đòi hỏi các của tế lễ bằng động vật để cung ứng sự tha thứ tạm thời đối với tội lỗi và làm hình bóng về của tế lễ hoàn hảo và trọn vẹn là Chúa Giê-xu Cơ Đốc ( Lê-vi ký 4:35, 5:10). Của tế lễ bằng động vật là một chủ đề quan trọng được tìm thấy xuyên suốt Kinh Thánh bởi vì "không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội" (Hê-bơ-rơ 9:22). Khi A-đam và Ê-va phạm tội, Đức Chúa Trời đã giết các con vật để cung cấp quần áo cho họ (Sáng Thế Ký 3:21). (Ca-in và A-bên đã mang các của tế lễ dâng cho Đức Giê-hô-va. Của lễ của Ca-in đã không được nhậm bởi vì ông đã mang hoa quả đến, trong khi của lễ của A-bên đã được nhậm bởi vì đó là "con đầu lòng của bầy súc vật" của ông (Sáng 4:4-5). Sau khi cơn hồng thủy rút đi, Nô-ê đã dâng các con vật làm của tế lễ cho Đức Chúa Trời (Sáng 8:20-21).
Khi thầy tế lễ đã làm lễ chuộc tội cho nơi thánh, cho hội mạc, và cho bàn thờ rồi, thì người phải dâng con dê đực còn sống kia.
Lê-vi Ký 16:20
Đức Chúa Trời đã phán bảo dân Do Thái phải thực hiện nhiều tế lễ theo những nghi thức nhất định được quy định bởi Đức Chúa Trời. Trước tiên, con vật phải không có tì vết. Thứ hai, người dâng của tế lễ phải đồng nhất hóa với con vật đó. Thứ ba, người dâng con vật làm của tế lễ phải gây ra cái chết trên nó. Khi được thực hiện bằng đức tin, của tế lễ này cung ứng sự tha thứ tội lỗi. Một tế lễ khác là bắt buộc trong Ngày Lễ Chuộc Tội, được mô tả trong Lê-vi Ký 16, minh họa cho sự tha thứ và sự xóa bỏ tội lỗi. Thầy tế lễ thượng phẩm phải bắt hai con dê đực cho một của tế lễ chuộc tội. Một con dê đực được dâng lên làm của của lễ chuộc tội cho dân Do Thái (Lê-vi Ký 16:15), trong khi con dê đực kia được thả vào đồng vắng (Lê-vi Ký 16:20-22). Của dâng chuộc tội cung ứng sự tha thứ tội lỗi, trong khi con dê đực kia cung ứng sự xóa bỏ tội lỗi.
Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
II Cô-rinh-tô 5:21
Vậy thì, tại sao ngày nay chúng ta không còn dâng các con vật làm của tế lễ nữa? Các của tế lễ bằng con vật đã chấm dứt bởi vì Chúa Giê-xu Cơ Đốc là của lễ cao nhất và hoàn hảo nhất. Giăng Báp-tít đã nhận ra điều này khi ông thấy Chúa Giê-xu đến để chịu báp-têm và ông đã nói, "Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời là đấng cất tội lỗi thế gian đi!” (Giăng 1:29). Bạn có thể tự hỏi mình, tại sao lại là các con vật? Chúng đã làm gì sai? Đó là điểm mấu chốt— bởi vì các con vật đã chẳng làm gì sai cả, chúng chết thế chỗ cho người thực hiện của tế lễ. Chúa Giê-xu Cơ Đốc cũng đã chẳng làm gì sai nhưng Ngài đã sẵn lòng phó chính mình Ngài để chết cho tội lỗi của nhân loại (1 Ti-mô-thê 2:6). Chúa Giê-xu Cơ Đốc đã mang lấy tội lỗi của chúng ta trên chính Ngài và đã chết thay cho chúng ta. Như 2 Cô-rinh-tô 5:21 nói, “Đức Chúa Trời đã khiến Ngài [Chúa Giê-xu] là đấng không có tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Ngài chúng ta có thể trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời." Qua đức tin nơi điều Chúa Giê-xu Cơ Đốc đã hoàn tất trên thập tự giá, chúng ta có thể nhận lãnh sự tha thứ.
Tóm lại, các của tế lễ bằng động vật đã được Đức Chúa Trời ra lệnh để cá nhân đó có thể kinh nghiệm sự tha thứ tội lỗi. Con vật được dùng như một sự thay thế—nghĩa là, con vật đó chết thế chỗ cho người phạm tội, nhưng chỉ tạm thời, là lý do mà các của tế lễ cần phải được dâng nhiều lần lặp đi lặp lại. Các của tế lễ bằng động vật đã chấm dứt với Chúa Giê-xu Cơ Đốc. Chúa Giê-xu Cơ Đốc là vật thay thế làm của tế lễ cao nhất một lần đủ cả (Hê-bơ-rơ 7:27) và bây giờ là đấng trung bảo (trung gian) giữa Đức Chúa Trời và con người (1 Ti-mô-thê 2:5). Các của tế lễ bằng động vật đã là hình bóng về của tế lễ của Đấng Cơ Đốc vì cớ chúng ta. Cơ sở duy nhất mà một của tế lễ bằng con vật có thể cung ứng sự tha thứ tội lỗi là Đấng Cơ Đốc đấng hy sinh chính mình Ngài làm của tế lễ cho tội lỗi chúng ta, cung ứng sự tha thứ tội lỗi mà các của tế lễ bằng động vật chỉ có thể minh họa và làm hình bóng.
Tại sao Đức Chúa Trời đã đòi hỏi những của tế lễ bằng động vật trong Cựu Ước?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Hê-bơ-rơ 9:22 - Theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch: không đổ huyết thì không có sự tha thứ.
Lê-vi Ký 16:20 - Khi thầy tế lễ đã làm lễ chuộc tội cho nơi thánh, cho hội mạc, và cho bàn thờ rồi, thì người phải dâng con dê đực còn sống kia.
II Cô-rinh-tô 5:21 - Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
I Ti-mô-thê 2:5 - Vì chỉ có một Đức Chúa Trời, và chỉ có một Đấng Trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jêsus Christ, là người;

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.