Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Giữa sách sự sống và sách sự sống của Chiên Con có gì khác nhau không?

Có 8 chỗ trong Tân Ước nhắc đến “sách sự sống”, hai trong số đó đặc biệt chỉ rõ sách sự sống thuộc về Chiên Con, tức là Chúa Giê-xu Christ. Bảy chỗ còn lại xuất hiện trong sách Khải huyền. Những ai được ghi tên trong sách sự sống là những người thuộc về Đức Chúa Trời, đó là những người nhận được sự sống đời đời.
Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo Tin Lành mà chiến đấu; Cơ-lê-măn và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi.
Phi-líp 4:3
Phao-lô đề cập đến những người đồng công với ông trong chức vụ, và tên những người đó được ghi vào sách sự sống (Phi-líp 4:3), sách sự sống lại được xác định là quyển sách ghi tên của những người có được sự cứu chuộc đời đời. Tương tự, Khải huyền 3:5 đề cập đến tên của những người đặt niềm tin nơi Chúa Giê-xu được tìm thấy trong sách sự sống. Đó là những người vượt qua những thử thách của cuộc sống trên đất, chứng minh rằng sự cứu rỗi của họ là chân thật. Câu Kinh Thánh này cũng cho thấy rõ rằng khi một người được ghi tên vào sách sự sống, thì Đức Chúa Giê-xu hứa rằng Ngài sẽ không bao giờ xóa tên khỏi sách đó, một lần nữa tín lý về sự đảm bảo đời đời được chứng minh. Đức Chúa Giê-xu, Đấng phán với những hội thánh trong phần này của sách Khải Huyền, hứa sẽ công nhận những kẻ thuộc về Ngài trước mặt Đức Chúa Cha. Ngược lại, Khải huyền 20:15 tiết lộ số phận của những người không có tên trong sách sự sống sẽ bị ở trong hồ lửa đời đời.
Trong Khải huyền 13:8 và 21:27, chúng ta thấy có đề cập đến “Sách sự sống của Chiên Con”, trong quyển sách ấy cũng có tên của tất cả những người được tẩy sạch tội lỗi nhờ huyết Chiên Con, tức là Chúa Giê-xu Christ. Chiên Con đã “bị giết từ buổi sáng thế” cầm giữ quyển sách ghi tên tất cả những ai được cứu chuộc bởi sự hy sinh của Ngài. Họ là những người được vào thành thánh, thành Giê-ru-sa-lem mới (Khải huyền 21:10) và sẽ sống đời đời trên thiên đàng cùng với Đức Chúa Trời. Vì sách sự sống là quyển sách ghi tên tất cả những ai được hưởng sự sống đời qua Chiên Con, điều đó rõ ràng cho thấy rằng quyền sách sự sống và sách sự sống của Chiên Con giống nhau và là một.
Giữa sách sự sống và sách sự sống của Chiên Con có gì khác nhau không?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Phi-líp 4:3 - Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, nhân hai bà ấy cùng tôi đã vì đạo Tin Lành mà chiến đấu; Cơ-lê-măn và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy, có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.