Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm thế nào người ta được cứu trước khi Chúa Giê Su chết cho tội lỗi của chúng ta?

Vì sự sa ngã của con người, nền tảng của sự cứu rỗi luôn luôn là sự chết của Đấng Christ. Không một ai, hoặc là trước hoặc ngay đến thời điểm thập tự, đã từng được cứu mà không có sự kiện then chốt này trong lịch sử nhân loại. Sự chết của Đấng Christ đã được trả cho hình phạt tội lỗi của những người thánh trong quá khứ thời Cựu Ước và tội lỗi tương lai của những người thánh thời Tân Ước.
Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dâng như vậy, mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được.
Hê-bơ-rơ 10:1
Yêu cầu để được cứu rỗi là phải luôn luôn có đức tin. Đối tượng đức tin của con người về sự cứu rỗi phải luôn luôn là Đức Chúa Trời. Soạn giả thi thiên đã viết, "Những người nương náu mình nơi Ngài có phước thay" (Thi Thiên 2:12). Sáng thế ký 15:6 cho chúng ta biết rằng Áp-ra-ham tin vào Đức Chúa Trời điều đó đã đủ cho Đức Chúa Trời tín nhiệm cho ông sự công bình (xem thêm Rô-ma 4:3-8). Hệ thống tế lễ trong thời Cựu Ước đã không cất đi tội lỗi, như Hê-bơ-rơ 10:1-10 dạy rõ ràng. Tuy nhiên, nó chỉ về hình bóng đến ngày Con Đức Chúa Trời sẽ đổ huyết ra vì tội lỗi loài người.
Điều đã làm thay đổi qua các thời đại là nội dung niềm tin của tín hữu. Đòi hỏi của Đức Chúa Trời về những điều chúng ta tin là dựa trên lượng khải thị mà Ngài ban cho nhân loại đến thời gian đó. Điều này được gọi là sự khải thị tiệm tiến. A-đam tin lời hứa của Đức Chúa Trời đã ban trong Sáng Thế Ký 3:15 rằng dòng dõi của người nữ sẽ chiến thắng Sa-tan. A-đam tin Ngài, điều đó đã thể hiện bởi tên ông đặt cho Ê-va (câu 20) và Chúa cho biết Ngài chấp nhận ngay lập tức bằng cách che phủ họ bằng áo khoác da thú (câu 21). Vào thời điểm đó là tất cả những gì A-đam biết, nhưng ông đã tin điều đó.
cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.
Hê-bơ-rơ 9:28
Ap-ra-ham tin Đức Chúa Trời theo những lời hứa và những khải thị mới của Đức Chúa Trời mặc khải cho ông trong Sáng Thế Ký đoạn 12 và đoạn 15. Trước Môi-se, không có bản Kinh Thánh nào được viết, nhưng con người chịu trách nhiệm về những gì Đức Chúa Trời đã bày tỏ. Trong suốt Cựu Ước, những tín hữu đến với sự cứu rỗi bởi vì họ tin rằng một ngày nào đó Đức Chúa Trời sẽ giải quyết những vấn đề tội lỗi của họ. Hôm nay, chúng ta nhìn lại, tin rằng Ngài đã xem xét tội lỗi của chúng ta trên thập tự (Giăng 3:16; Hê-bơ-rơ 9:28).
Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.
Ma-thi-ơ 16:21
Còn về các tín hữu trong ngày của Đấng Christ, trước khi lên thập tự và phục sinh? Điều gì đã làm họ tin? Họ có hiểu được đầy đủ hình ảnh của Đấng Christ chết trên thập tự cho tội lỗi của họ? Thời gian cuối trong sứ mạng của Ngài, "Chúa Giê-xu đã bắt đầu giải thích cho các môn đệ rằng Ngài phải đến Giê-ru-sa-lem và phải chịu nhiều điều khốn khổ dưới tay các trưởng lão, thầy tế lễ và các thầy dạy luật, và rằng Ngài phải chết và ngày thứ ba Ngài được sống lại."(Ma-thi-ơ 16:21-22). Phản ứng của các môn đồ Ngài đối với sứ điệp này là gì? "Sau đó, Phi-e-rơ đưa Ngài sang một bên và bắt đầu trách Ngài. 'Không bao giờ, Chúa!' Người nói: 'Điều này sẽ không bao giờ xảy ra với Ngài' "Phi-e-rơ và các môn đệ khác không biết sự thật đầy đủ, tuy nhiên họ đã được cứu bởi vì họ tin rằng Đức Chúa Trời sẽ xem xét những vấn đề tội lỗi của họ. Họ không biết chính xác như thế nào Ngài sẽ thực hiện điều đó, hơn bất cứ nhân vật A-đam, Ap-ra-ham, Môi-se, hoặc Đa-vit biết cách nào, nhưng họ tin Đức Chúa Trời.
Ngày nay, chúng ta có nhiều khải thị hơn những người sống trước Đấng Christ phục sinh; chúng ta biết một bức tranh trọn vẹn. "Trong quá khứ Đức Chúa Trời nói với ông cha chúng ta qua các tiên tri nhiều lần và nhiều cách khác nhau, nhưng trong những ngày cuối cùng này, Ngài đã nói chuyện với chúng ta bởi con của Ngài, là con mà Ngài chọn lựa làm người thừa kế của tất cả mọi thứ, và thông qua người mà Ngài đã làm nên vũ trụ" (Hê-bơ-rơ 1:1-2). Sự cứu rỗi của chúng ta vẫn còn dựa trên sự chết của Đấng Christ, sự cứu rỗi vẫn đòi điều kiện đức tin, và đối tượng của đức tin chúng ta vẫn là Đức Chúa Trời. Ngày nay, đối với chúng ta, nội dung của đức tin chúng ta là Chúa Giê-xu Christ đã chết cho tội lỗi chúng ta, được chôn trong mồ, và Ngài đã sống lại ngày thứ ba (I Cô-rinh-tô 15:3-4).
Làm thế nào người ta được cứu trước khi Chúa Giê Su chết cho tội lỗi của chúng ta?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Hê-bơ-rơ 10:1 - Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dâng như vậy, mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được.
Hê-bơ-rơ 9:28 - cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội lỗi đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.
Ma-thi-ơ 16:21 - Từ đó, Đức Chúa Jêsus mới tỏ cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Giê-ru-sa-lem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại.
I Cô-rinh-tô 15:3 - Vả trước hết tôi đã dạy dỗ anh em điều mà chính tôi đã nhận lãnh, ấy là Đấng Christ chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh;

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.