Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Sự khác nhau giữa sự thương xót và ân điển là gì?

Sự thương xót và ân điển thường bị nhầm lẫn với nhau. Tuy có ý nghĩa gần tương tự nhau nhưng ân điển và sự thương xót không phải là một. Sự khác biệt được tóm tắt như sau: sự thương xót là việc Chúa không trừng phạt chúng ta trong khi đáng lẽ tội lỗi chúng ta đáng bị như vậy, và ân điển là việc Chúa ban phước chúng ta cho dù sự thật là chúng ta không hề xứng đáng. Sự thương xót là sự giải thoát khỏi sự xét đoán. Ân điển là dành lòng tốt đối với điều không xứng đáng.
Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa.
Thi-thiên 51:1
Theo Kinh Thánh, mọi người đều đã phạm tội (Truyền đạo 7:20; Rô-ma 3:23; I Giăng 1:8). Kết quả của tội lỗi đó là chúng ta đáng bị chết (Rô-ma 6:23) và bị xét đoán đời đời trong hồ lửa (Khải huyền 20:12-15). Với suy nghĩ đó trong tâm trí, mọi ngày chúng ta sống là bởi sự thương xót của Chúa. Nếu Chúa đưa chúng ta tất cả những gì chúng ta xứng đáng thì chúng ta ngay bây giờ sẽ bị kết án đời đời. Trong Thi-thiên 51:1-2, Đa-vít kêu lên rằng “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi”. Sự cầu xin lòng thương xót của Chúa là việc xin Ngài cầm giữ lại sự xét đoán mà chúng ta đáng ra phải nhận và thay vào đó Ngài ban cho chúng ta sự tha thứ, điều mà chúng ta trước đây không xứng đáng nhận được.
và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ,
Rô-ma 3:24
Chúng ta không xứng đáng trước Chúa. Chúa cũng không nợ gì chúng ta. Mọi thứ tốt lành chúng ta trải nghiệm điều là đến từ ân điển của Chúa (Ê-phê-sô 2:5). Ân điển đơn giản là đặc ân không xứng đáng nhận. Chúa ban cho chúng ta những điều tốt đẹp mà chúng ta không đáng được nhận và không bao giờ xứng đáng nhận được. Giải thoát khỏi sự xét đoán là bởi lòng thương xót của Chúa, còn ân điển là điều chúng ta nhận được vượt ngoài cả sự thương xót (Rô-ma 3:24). Ân điển thông thường nói đến ân điển tối thượng mà Chúa ban tặng cho cả loài người không kể đến tình trạng tâm linh của họ trước Chúa, trong khi ân điển cứu rỗi là sự ban phát đặc biệt mà nhờ đó Chúa toàn năng ban tặng sự cứu giúp thiêng liêng, điều mà chúng ta không đáng nhận, để dành cho những người được chọn cho sự tái sinh và sự thánh hóa.
Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.
Hê-bơ-rơ 4:16
Sự thương xót và ân điển là sự miêu tả tốt nhất cho sự cứu chuộc, điều mà hoàn toàn làm được thông qua Chúa Giê-xu Christ. Chúng ta đáng bị xét đoán, nhưng nếu chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Đấng Cứu Thế, thì chúng ta nhận được sự thương xót từ Chúa và chúng ta được thoát khỏi sự xét đoán. Thay vì bị xét đoán, bởi ân điển cứu chuộc mà chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi và sự sống dư dật (Giăng 10:10), và sự sống đời đời trong thiên đàng, là nơi tuyệt vời nhất có thể tưởng tượng được (Khải huyền 21-22). Bởi vì sự thương xót và ân điển của Chúa, sự đáp lại của chúng ta là phải nên quỳ gối trong sự ngợi khen và cảm tạ. Sách Hê-bơ-rơ 4:16 công bố “Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.”
Sự khác nhau giữa sự thương xót và ân điển là gì?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Thi-thiên 51:1 - Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa.
Rô-ma 3:24 - và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Jêsus Christ,
Hê-bơ-rơ 4:16 - Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.