Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Sự cứu rỗi là gì? Giáo lý cho sự cứu rỗi của Cơ đốc nhân thế nào?

Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus Christ giúp đỡ, thì điều nầy sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi.
Phi-líp 1:19
Cứu rỗi là giải thoát ra khỏi nguy hiểm hay những khổ đau. Cứu tức là đưa ra khỏi và bảo vệ. Từ “cứu rỗi” mang ý nghĩa của chiến thắng, sự bình phục và gìn giữ. Đôi khi, Kinh thánh dùng những từ như cứu hay sự cứu với hàm nghĩa 1 sự giải thoát về phương diện vật chất, tạm thời, chẳng hạn như sự giải thoát của Phao-lô khỏi ngục tù (Phi-líp 1:19).
Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời.
Ma-thi-ơ 19:24
Thông thường hơn, từ “cứu rỗi” hàm nghĩa tới 1 sự giải thoát tâm linh, đời đời. Khi Pha-lô nhắc đến người cai ngục ở Phi-líp về việc làm sao để được cứu, ông muốn nói đến đích đến đời đời cho người cai ngục (Công vụ 16:30-31). Chúa Giê-xu nói rằng được cứu đồng nghĩa với vào vương quốc của Chúa (Ma-thi-ơ 19:24-25).
Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
Rô-ma 6:23
Chúng ta được cứu khỏi điều gì? Trong giáo lý của Cơ đốc nhân về sự cứu rỗi, chúng ta được cứu khỏi “cơn thịnh nộ”, chính là, khỏi sự đoán phạt của Chúa cho tội lỗi (Rô-ma 5:9, 1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:9). Tội lỗi đã ngăn cách chúng ta khỏi Chúa, và hậu quả của tội lỗi là sự chết (Rô-ma 6:23). Sự cứu rỗi được nói trong Kinh thánh ám chỉ đến sự giải thoát khỏi những hậu quả của tội lỗi và qua đó bao hàm sự loại bỏ tội lỗi.
Ai là người cứu? Chỉ có Chúa mới có thể loại bỏ tội lỗi và giải thoát chúng ta khỏi những hình phạt của tội lỗi (2 Ti-mô-thê 1:9; Tít 3:5).
Chúa cứu chúng ta thế nào? Trong giáo lý cứu chuộc của Cơ đốc nhân, Chúa giải cứu chúng ta thông qua Đấng Christ (Giăng 3:17). Cụ thể là, bởi sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự và sự sống lại sau đó của Ngài mà chúng ta có được sự cứu rỗi (Rô-ma 5:10; Ê-phê-sô 1:7). Kinh Thánh nói rõ rằng sự cứu rỗi là ân điển, 1 tặng phẩm ngoài mong đợi của Chúa (Ê-phê-sô 2:5, 8) và chỉ có được qua đức tin vào Chúa Giê-xu Christ (Công vụ 4:12).
Làm sao để chúng ta có được sự cứu rỗi? Chúng ta được cứu bởi đức tin. Trước hết, chúng ta phải biết tới về phúc âm – Tin mừng về sự chết và sống lại của Chúa Giê-xu (Ê-phê-sô 1:13). Kế đến, chúng ta phải tin-hoàn toàn dựa vào Chúa Giê-xu (Rô-ma 1:16). Điều này bao gồm việc ăn năn, sự thay đổi của suy nghĩ chúng ta về tội lỗi và đấng Christ (Công vụ 3:19), và kêu cầu danh Chúa (Rô-ma 10:9-10, 13).
Định nghĩa cho giáo lý cứu rỗi của Cơ đốc nhân có thể là “Sự giải thoát, bởi ân điển của Chúa, khỏi sự trừng phạt đời đời cho tội lỗi, sự giải thoát này được ban cho những ai bằng đức tin chấp thuận điều kiện của Chúa về sự ăn năn và đức tin nơi Chúa Giê-xu.” Sự cứu chuộc chỉ có được qua Chúa Giê-xu (Giăng 14:6; Công vụ 4:12) và phụ thuộc vào mình Chúa cho mọi chu cấp, đảm bảo và bảo vệ.
Sự cứu rỗi là gì? Giáo lý cho sự cứu rỗi của Cơ đốc nhân thế nào?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Phi-líp 1:19 - Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Jêsus Christ giúp đỡ, thì điều nầy sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi.
Ma-thi-ơ 19:24 - Ta lại nói cùng các ngươi, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào nước Đức Chúa Trời.
Rô-ma 6:23 - Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
Tít 3:5 - không phải cứu vì việc công bình chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót Ngài, bởi sự rửa về sự lại sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh
Ê-phê-sô 2:5 - nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ, ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu,
Rô-ma 10:9 - Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;
Giăng 14:6 - Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.