Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm thế nào để sự tể trị của Chúa và ý chí tự do của con người hòa hợp trong sự cứu rỗi?

Thật khó để chúng ta hiểu hoàn toàn mối quan hệ giữa sự tể trị của Chúa và ý chí tự do và trách nhiệm của con người. Chỉ có Đức Chúa Trời thật sự biết cách thế nào hai khái niệm đó hòa hợp trong kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Với vấn đề này có lẽ nhiều hơn với bất kỳ giáo lý khác, nó quan trọng chủ yếu thừa nhận sự bất lực của chúng ta trong việc hiểu thấu hoàn bản chất của Đức Chúa Trời và mối quan hệ của chúng ta với Ngài. Đi quá xa về hai thái cực sẽ dẫn đến hậu quả là chúng ta sẽ hiểu biết lệch lạc về sự cứu rỗi.
Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã;
II Phi-e-rơ 1:10
Kinh Thánh nói rõ ràng Đức Chúa Trời biết ai sẽ được cứu (Rô-ma 8:29; 1 Phi-e-rơ 1:2). Ê-phê-sô 1:4 nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta “Trước khi sáng thế". Kinh Thánh nhiều lần mô tả những tín hữu như là "tuyển chọn" (Rô-ma 8:33; 11:5; Ê-phê-sô 1:11; Cô-lô-se 3:12; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:4; 1 Phi-e-rơ 1:2; 2:9) và "được chọn" (Ma-thi-ơ 24:22, 31; Mác 13:20, 27; Rô-ma 11:7; 1 Ti-mô-thê 5:21; 2 Ti-mô-thê 2: 10; Tít 1:1; 1 Phi-e-rơ 1:1). Thực tế là những tín hữu được tiền định (Rô-ma 8:29-30; Ê-phê-sô 1:5, 11), và được chọn sẵn (Rô-ma 9:11; 11:28; II Phi-e-rơ 1:10), cho sự cứu rỗi là sự thật hiển nhiên.
Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.
Ma-thi-ơ 28:18
Kinh Thánh cũng nói rằng chúng ta có trách nhiệm về việc tin nhận Đấng Christ là Cứu Chúa - tất cả chúng ta phải làm là tin vào Chúa Giê-xu Christ và chúng ta sẽ được cứu (Giăng 3:16; Rô-ma 10:9-10). Đức Chúa Trời biết ai sẽ được cứu, Đức Chúa Trời chọn những người sẽ được cứu, và chúng ta phải chọn Đấng Christ để được cứu. Làm thế nào ba sự kiện này hòa hợp cùng nhau là điều không dễ dàng cho tâm trí hữu hạn của chúng ta (Rô-ma 11:33-36). Trách nhiệm của chúng ta là rao truyền Phúc âm đến cho toàn thế giới (Ma-thi-ơ 28:18-20; Công Vụ 1:8). Chúng ta nên để sự tiên đoán, sự chọn lựa, và tiền định cho Đức Chúa Trời và đơn giản là vâng lời trong việc chia sẻ Phúc âm.
Làm thế nào để sự tể trị của Chúa và ý chí tự do của con người hòa hợp trong sự cứu rỗi?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Phi-e-rơ 1:10 - Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã;
Ma-thi-ơ 28:18 - Đức Chúa Jêsus đến gần, phán cùng môn đồ như vầy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.