Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Nếu hình phạt dành cho tội lỗi của chúng ta là đời đời ở trong địa ngục, vậy làm thế nào sự chết của Chúa Giê-xu trả hình phạt cho chúng ta nếu Ngài không trả qua đời đời trong địa ngục?

Nếu chúng ta nghĩ Chúa Giê-xu chỉ là một con người thì câu hỏi này là một câu hỏi tự nhiên để hỏi. Nhưng lý do Chúa Giê-xu không phải trải qua đời đời trong địa ngục là Ngài không chỉ là một con người, mà là Đức Chúa Trời trở thành người. Ngôi thứ hai của Đức Chúa Trời ba ngôi đã mặc lấy xác thịt và sống giữa con người dưới hình thức một con người. Nhưng Ngài là một người không giống ai khác vì bản tính của Ngài là của Đức Chúa Trời — thánh thiện, trọn vẹn và vô hạn.
Nhiều đoạn Kinh Thánh chứng thực cho sự thật này, chẳng hạn như đoạn mở đầu trong sách Phúc Âm Giăng. Ở đó chúng ta đọc những điều sau đây:
Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.
Giăng 1:1
"Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở với Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Từ ban đầu, Ngài ở với Đức Chúa Trời. Muôn vật đều do Ngài tạo dựng, không một loài thọ tạo nào được tạo dựng mà không bởi Ngài… Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha" (Giăng 1:1-3,14).
Vì sự đầy dẫy của bản tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình.
Cô-lô-se 2:9
Đoạn này cho thấy lời chứng rõ ràng rằng Ngôi Lời đời đời, Đấng cùng tồn tại đời đời với Đức Chúa Trời và cùng một bản chất như Đức Chúa Trời, mặc lấy xác thịt con người và ở giữa vòng chúng ta ("dựng lều của Ngài" hoặc "đền tạm"). Như sứ đồ Phao-lô nói về Chúa Giê-xu, "Vì sự đầy trọn của thần tính hiện diện trong thân thể hữu hình của Ngài" (Cô-lô-se 2:9).
Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
Rô-ma 6:23
Với ý nghĩ đó, hãy xem xét câu hỏi kỹ hơn. Nó chắc chắn đúng là hình phạt cho tội lỗi của chúng ta là đời đời trong địa ngục. Kinh Thánh nói rằng tất cả đều đã phạm tội (Rô-ma 3:23) và rằng tiền công của tội lỗi chúng ta là sự chết (Rô-ma 6:23). Sách Khải Huyền nói rằng những người không có tên trong sách sự sống của Chiên Con sẽ bị ném vào hồ lửa nơi họ sẽ bị đau khổ "mãi mãi và mãi mãi" (Khải Huyền 20:10,15).
Nhưng làm thế nào sự chết của Chúa Giê-xu có thể chuộc tội lỗi của mọi người đã từng sống? Đây là nơi xảy ra cuộc thảo luận về việc Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trở thành người. Nếu Chúa Giê-xu chỉ là một con người (với tội lỗi của chính Ngài), thì sự chết của Ngài thậm chí sẽ không chuộc được tội lỗi của chính Ngài, ít hơn tội lỗi của người khác. Nhưng Chúa Giê-xu không chỉ là con người mà Ngài là Đức Chúa Trời trong xác thịt con người. Là một con người, Ngài có thể nhận biết những người mà Ngài đã hy sinh chính Ngài. Là một người hoàn toàn vô tội, Ngài có thể chuộc tội cho tội lỗi của loài người mà không phải chuộc tội lỗi của chính mình Ngài trước. Cuối cùng, là Đức Chúa Trời, Ngài hoàn toàn có thể thỏa mãn cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời mà tội lỗi chúng ta phải gánh chịu.
Tội lỗi chống lại Đức Chúa Trời vô hạn phải được trả vô hạn. Đó là lý do tại sao sự trả cho tội lỗi của chúng ta phải là vô hạn. Chỉ có hai lựa chọn cho sự trả vô hạn. Hoặc là một sinh vật hữu hạn (con người) phải trả cho tội lỗi của mình trong một khoảng thời gian vô hạn, hoặc một Con người vô hạn (Chúa Giê-xu) phải trả cho nó một lần cho tất cả mọi người luôn luôn (Hê-bơ-rơ 7:7; 9:12;10:10, 14). Không còn lựa chọn nào khác. Tội lỗi chống lại một Đức Chúa Trời thánh khiết vô hạn đòi hỏi một sự trả hài lòng vô hạn tương tự, và thậm chí ở đời đời trong địa ngục cũng sẽ không làm tiêu tan cơn thịnh nộ vô hạn, công chính của Đức Chúa Trời chống lại tội lỗi. Chỉ có một Đấng thiêng liêng mới có thể chịu được cơn thịnh nộ vô hạn của một Đức Chúa Trời thánh chống lại tội lỗi của chúng ta. Nó đòi hỏi một Đấng vô hạn tương tự thay thế cho nhân loại để thỏa mãn cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Trời trở thành người, là Đấng Cứu Rỗi duy nhất có thể.
Nếu hình phạt dành cho tội lỗi của chúng ta là đời đời ở trong địa ngục, vậy làm thế nào sự chết của Chúa Giê-xu trả hình phạt cho chúng ta nếu Ngài không trả qua đời đời trong địa ngục?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Giăng 1:1 - Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời.
Cô-lô-se 2:9 - Vì sự đầy dẫy của bản tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình.
Rô-ma 6:23 - Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.
Hê-bơ-rơ 7:7 - Vả, người bực cao chúc phước cho kẻ bực thấp, ấy là điều không cãi được.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.