Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm thế nào để tôi biết được tôi là một trong những người được chọn?

hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn.
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:4
Trong khi có số lượng lớn các ý kiến xác thực ý nghĩa của việc được chọn có liên quan đến sự cứu chuộc, thì có một sự thật không thể tranh cãi là các tín hữu chính là người được chọn (Rô-ma 8:29-30; Ê-phê-sô 1:4-5,11; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:4). Đơn giản là, giáo lý được chọn có nghĩa rằng Đức Chúa Trời lựa chọn/quyết định/chỉ định/định sẵn ai là người được cứu. Phạm vi của câu trả lời này không bao gồm việc giải thích sự lựa chọn được thực hiện như thế nào. Đúng hơn là trả lời câu hỏi là "Làm thế nào để tôi biết mình là người được chọn?" Câu trả lời không thể đơn giản hơn: Hãy tin!
Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em;
Rô-ma 8:29
Giờ đây Kinh Thánh cho chúng ta biết tình trạng của chúng ta liên quan đến việc được chọn hay không được chọn ra sao. Nói đúng hơn, Chúa kêu gọi chúng ta để tin, và để nhận Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa, bởi ân điển nhờ đức tin (Giăng 3:16, Ê-phê-sô 2:8-9). Nếu một cá nhận thật sự tin Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc duy nhất, thì người đó chính là người được chọn. Dù cho niềm tin đảm bảo sự được chọn, hay sự lựa chọn dẫn đến niềm tin – thì đó là vấn đề thảo luận khác. Nhưng có một điều chắc chắn rằng niềm tin là bằng chứng của việc được chọn. Không ai có thể nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa mà không có sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trên người đó (Giăng 6:44). Chúa kêu gọi/dẫn dắt những người mà Ngài đã định sẵn/hay đã lựa chọn (Rô-ma 8:29-30). Không thể có được đức tin cứu chuộc nếu không có sự lựa chọn từ thiên thượng. Vì thế, đức tin cứu chuộc chính là bằng chứng của sự được chọn.
Hay là ngươi khinh dể sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao?
Rô-ma 2:4
Ý tưởng về một người muốn được cứu nhưng không thể được cứu, bởi vì không phải người được chọn, là điều hoàn toàn xa lạ với Kinh Thánh. Không ai tự mình tìm kiếm kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời (Rô-ma 3:10-18). Người không có Đấng Christ là người mù lòa với chính nhu cầu cần được cứu chuộc của họ (2 Cô-rinh-tô 4:4). Điều này chỉ thay đổi khi Đức Chúa Trời bắt đầu dẫn dắt người đó đến với chính Ngài. Đức Chúa Trời mở mắt và khai sáng tâm trí để thấy được nhu cầu cần có Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Chuộc. Một cá nhân không thể tự ăn năn (thay đổi tâm trí mình về tội lỗi và nhu cầu về sự cứu chuộc) mà không được Chúa ban cho sự ăn năn (Rô-ma 2:4; Công vụ 11:18; 20:21). Vì thế, nếu bạn hiểu kế hoạch cứu chuộc của Chúa, nhận ra nhu cầu cần được cứu chuộc, và cảm thấy cấp bách phải nhận Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa của mình, rồi tin nhận Ngài, thì bạn được cứu.
Nếu bạn nhận Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa, tin cậy Ngài là sự cứu rỗi duy nhất, tin vào sự hy sinh của Ngài đã trả giá đầy đủ cho tội lỗi của bạn – xin chúc mừng, bạn chính là người được chọn.
Làm thế nào để tôi biết được tôi là một trong những người được chọn?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:4 - hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn.
Rô-ma 8:29 - Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em;
Rô-ma 2:4 - Hay là ngươi khinh dể sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục, khoan dung Ngài, mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao?

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.