Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Làm thế nào bạn có thể tin vào sự cứu rỗi chỉ bởi đức tin, khi mà sự xuất hiện duy nhất của cụm từ "chỉ đức tin mà thôi" trong Bible (Gia- cơ 2:24) nói rằng sự cứu rỗi không chỉ bởi đức tin mà thôi?

Nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi.
Gia-cơ 2:24
Hoàn toàn đúng là trong kinh thánh có một câu chứa chính xác cụm từ "chỉ bởi đức tin mà thôi" dường như mâu thuẫn với khái niệm sự cứu rỗi chỉ bằng mỗi đức tin. Gia- cơ 2:24 nói:" Anh em thấy đó, người ta được xưng công chính bởi hành động chứ không chỉ bởi mỗi đức tin mà thôi". Tuy nhiên, việc từ chối (bác bỏ) Giáo lý về sự cứu rỗi bởi đức tin dựa trên câu này có hai vấn đề. Thứ nhất, bối cảnh trong Gia-cơ 2:24 là không mâu thuẫn với giáo lý về sự cứu rỗi chỉ bằng mỗi đức tin. Thứ hai, Kinh thánh không cần phải chứa cụm từ chính xác "chỉ mỗi đức tin mà thôi" để dạy về sự cứu rỗi chỉ bằng mỗi đức tin một cách rõ ràng.
Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?
Gia-cơ 2:14
Gia-cơ 2:14-26, đặc biệt là câu 24, là một chủ đề của một vài sự giải thích bối rối (gây sự nhầm lẫn, hoang mang). Đoạn văn chắc chắn dường như gây ra những vấn đề nghiêm trọng cho khái niệm "Sự cứu rỗi chỉ bằng mỗi đức tin mà thôi".
Đầu tiên, chúng ta cần làm sáng tỏ một quan niệm sai lầm, cụ thể là, rằng ý nghĩa của cụm từ "được xưng công chính" trong Gia- cơ 2:24 cũng giống như điều Phao-lô muốn nói đến trong Rôma 3:28.
Phao-lô đang sử dụng cụm từ "được xưng công chính" với nghĩa là "Được xưng công chính bởi Đức Chúa Trời". Phao – lô đang nói về sự tuyên bố (công bố) pháp lý của Đức Chúa Trời đối với chúng ta là công chính như sự công chính của Đấng Christ được áp dụng cho tài khoản của chúng ta với Đức Chúa Trời… Gia- cơ thì sử dụng cụm từ "được xưng công chính" với nghĩa là "được chứng tỏ (bày tỏ) và được chứng minh."
Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.
Gia-cơ 2:17
Gia- cơ 2:24 có thể được diễn tả theo cách này: "Anh em thấy đó, một người được xem là công chính bởi những gì họ làm và chứ chẳng phải chỉ bởi đức tin mà thôi" (Nhấn mạnh ý). Hoặc, "Vì vậy anh em thấy đó, chúng ta được thể hiện là đúng với Đức Chúa Trời bởi những gì chúng ta làm, chứ không phải chỉ bởi đức tin mà thôi" (Nhấn mạnh ý). Toàn bộ đoạn Gia-cơ 2:14-26 là về sự chân thật đức tin của anh em được thử nghiệm bởi những gì anh em làm. Một kinh nghiệm sự cứu rỗi chân chính bởi đức tin nơi Chúa Giê-su Christ chắc chắn sẽ đưa đến những việc thiện lành (Những việc làm tốt) (Ê-phê-sô 2:10). Hành động là sự chứng tỏ và bằng chứng của đức tin (Đức tin bằng hành động) (Gia-cơ 2:18). Đức tin mà không có hành động là vô ích (Gia-cơ 2:20) và tự nó chết (đức tin chết) (Gia-cơ 2:17); hay nói cách khác, đó không phải là một đức tin thực sự. Sự cứu rỗi đúng là chỉ bằng đức tin, nhưng đức tin thì không bao giờ chỉ có mình nó.
Trong khi, đoạn Gia-cơ 2:24 là câu duy nhất có chứa cụm từ chính xác "chỉ bởi đức tin mà thôi", thì có nhiều câu khác, thật sự, chỉ dạy sự cứu rỗi chỉ có thể bằng đức tin mà thôi. Bất cứ một câu nào mô tả rằng sự cứu rỗi cho đức tin/ niềm tin, mà không có yêu cầu nào khác được đề cập thì là một tuyên bố rằng "sự cứu rỗi chỉ bằng mỗi đức tin mà thôi". Giăng 3:16 tuyên bố rằng sự cứu rỗi được ban cho "những ai tin Ngài". Công vụ 16:31 rao giảng, "Hãy tin Chúa là Đức Chúa Giê-su, thì bạn sẽ được cứu". Ê-phê-sô 2:8 nói rằng, "Vì nhờ ân điển, bởi đức tin mà anh em được cứu." Xem thêm Rô- ma 3:28; 4:5; 5:1, Ga-la-ti 2:16, Ê-phê-sô 1:13 và Phi-líp 3:9. Có nhiều câu khác có thể tham chiếu ngoài những câu này.
Tóm lại, Gia-cơ 2:24 không tranh luận (mâu thuẫn) lại với khái niệm "sự cứu rỗi chỉ bởi đức tin mà thôi". Thay vào đó, nó tranh luận với khái niệm sự cứu rỗi chỉ một mình đức tin, một sự cứu rỗi không có những hành động tốt và sự vâng lời Chúa. Ý chính của Gia-cơ là chứng minh (bày tỏ) đức tin của chúng ta bằng những hành động chúng ta làm (Gia -cơ 2:18). Bất kể sự vắng mặt của cụm từ chính xác " Chỉ bởi đức tin mà thôi", Tân ước chắc chắn dạy rằng sự cứu rỗi là một ân điển của Đức Chúa Trời cho đức tin của chúng ta. "Vậy thì có gì để khoe khoang không? Không có gì để khoe khoang cả. Dựa vào luật nào? Luật của việc làm chăng? Không phải, nhưng dựa vào luật của đức tin" (Rô- ma 3:27). Không có một yêu cầu nào khác.
Làm thế nào bạn có thể tin vào sự cứu rỗi chỉ bởi đức tin, khi mà sự xuất hiện duy nhất của cụm từ "chỉ đức tin mà thôi" trong Bible (Gia- cơ 2:24) nói rằng sự cứu rỗi không chỉ bởi đức tin mà thôi?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Gia-cơ 2:24 - Nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi.
Gia-cơ 2:14 - Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Đức tin đó cứu người ấy được chăng?
Gia-cơ 2:17 - Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.
Phi-líp 3:9 - và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin;
Gia-cơ 2:24 - Nhân đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.