Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Có phải một Cơ Đốc nhân sa ngã vẫn được cứu?

Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
II Cô-rinh-tô 5:21
Đây là một câu hỏi đã được tranh luận không ngừng nghỉ trong những năm qua. Từ "kẻ sa ngã" hoặc "sa ngã" không xuất hiện trong Tân Ước và được sử dụng trong Cựu Ước chủ yếu là cho dân Y-sơ-ra-ên. Người Do Thái, mặc dù họ là tuyển dân của Đức Chúa Trời, vẫn tiếp tục quay lưng lại với Ngài và nổi loạn chống lại Lời Ngài (Giê-rê-mi 8:9). Đó là lý do tại sao họ đã bị buộc phải dâng sinh tế nhiều lần vì tội lỗi để phục hòa lại mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời mà họ đã vi phạm. Tuy vậy, Cơ Đốc nhân đã tận dụng sự hy sinh hoàn thiện một lần đủ cả của Đấng Christ, và không cần dâng thêm sinh tế cho tội lỗi của chính họ. Chính Đức Chúa Trời đã lấy sự cứu chuộc cho chúng ta (2 Cô-rinh-tô 5:21), và bởi vì chúng ta đã được cứu bởi Ngài, một Cơ Đốc nhân thật không thể trôi lạc đến nỗi không trở lại được.
Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:
Ga-la-ti 5:22
Cơ Đốc nhân phạm tội (1 Giăng 1:8), nhưng đời sống của người Cơ Đốc không phải tiêu biểu bởi một đời sống tội lỗi. Tín hữu là một tạo vật mới (2 Cô-rinh-tô 5:17). Chúng ta có Chúa Thánh Linh ở trong chúng ta là Đấng làm sản sinh ra bông trái tốt (Ga-la-ti 5:22-23). Một đời sống của người Cơ Đốc phải là một đời sống biến đổi. Cơ Đốc nhân được tha thứ không kể đã bao nhiêu lần chúng ta phạm tội, nhưng đồng thời các Cơ Đốc nhân phải sống một cuộc sống đổi mới thánh khiết hơn khi họ đến gần Chúa hơn và trở nên như Đấng Christ. Chúng ta nên có những hoài nghi nghiêm túc về một người tuyên bố là một tín hữu mà chưa sống một cuộc sống khác đi. Vâng, một Cơ Đốc Nhân đích thực là người sa ngã tạm thời trong tội lỗi thì vẫn được cứu, nhưng cùng lúc một người sống một cuộc sống để cho tội lỗi làm chủ thì thật sự không phải là một Cơ Đốc nhân.
Lời nầy chắc chắn lắm: Ví bằng chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài;
II Ti-mô-thê 2:11
Một người chối bỏ Đấng Christ thì như thế nào? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nếu một người chối bỏ Đấng Christ thì người đó trước hết chưa bao giờ thật sự nhận biết Đấng Christ. "Chúng nó đã từ giữa chúng ta mà ra, nhưng vốn chẳng phải thuộc về chúng ta; vì nếu chúng nó thuộc về chúng ta, thì đã ở cùng chúng ta; song điều đó đã xảy đến, hầu cho tỏ ra rằng mọi kẻ ấy chẳng thuộc về chúng ta vậy" (1 Giăng 2:19). Một người chối bỏ Đấng Christ và quay lưng lại với đức tin thì chứng thực rằng anh ta không bao giờ thuộc về Đấng Christ. Những người thuộc về Đấng Christ ở cùng với Đấng Christ. Những ai từ bỏ đức tin của mình không bao giờ có nó để bắt đầu. "Lời nầy chắc chắn lắm: Ví bằng chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài; lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi, thì sẽ cùng Ngài đồng trị; nếu chúng ta chối Ngài, thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta; nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được" (2 Ti-mô-thê 2:11-13).
Có phải một Cơ Đốc nhân sa ngã vẫn được cứu?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Cô-rinh-tô 5:21 - Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
Ga-la-ti 5:22 - Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:
II Ti-mô-thê 2:11 - Lời nầy chắc chắn lắm: Ví bằng chúng ta chết với Ngài, thì cũng sẽ sống với Ngài;

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.