Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Mô hình lãnh đạo Hội thánh của Môi-se là gì?

Mô hình Moses hay nguyên tắc Moses (đôi khi được gọi là phong cách lãnh đạo “Moses-Aaron”) là một cấu trúc lãnh đạo của giáo hội dựa trên ví dụ về sự lãnh đạo của Moses trong Cựu Ước. Mô hình Moses có thể được coi là một phong cách cai trị mục sư hoặc trưởng lão của chính thể nhà thờ , nhưng nó chắc chắn không phải là quy tắc giáo hội. Mô hình Moses thường được kết hợp với nhà thờ Calvary Chapel .
Môi-se bèn thưa rằng: Aáy vì dân sự đến cùng tôi đặng hỏi ý Đức Chúa Trời.
Xuất Ê-díp-tô Ký 18: 15
Trong nền thần quyền mà Đức Chúa Trời thiết lập trong Cựu Ước, Môi-se là người nắm quyền. Ông đã lắng nghe Chúa và chuyển tiếp những thông điệp của Chúa cho những người dưới quyền ông. Môi-se giải thích vai trò của ông trong Xuất Ê-díp-tô Ký 18: 15–16: “Dân sự đến với tôi để tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời. Bất cứ khi nào họ có tranh chấp, điều đó được đưa ra cho tôi, và tôi quyết định giữa các bên và thông báo cho họ về các sắc lệnh và chỉ thị của Chúa ”. Môi-se là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời, thầy dạy Luật pháp và là người cầu thay giữa con cái Y-sơ-ra-ên và Đức Chúa Trời. Mô hình lãnh đạo hội thánh của Môi-se nói rằng các mục sư phải giống như Môi-se ở chỗ họ thay mặt dân của họ nói thay cho Đức Chúa Trời, giảng dạy Lời và cầu thay. Mục sư lắng nghe Chúa Giê-su và dẫn dắt Hội thánh theo đó.
Vậy, Môi-se bèn chọn trong cả Y-sơ-ra-ên những người tài năng, lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị, hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người;
Xuất Ê-díp-tô Ký 18: 25
Mô hình Môi-se cũng kêu gọi một hội đồng trưởng lão trong hội thánh. Vì công việc đánh giá đất nước Do Thái non trẻ tốn rất nhiều thời gian, nên cha vợ của Môi-se, Jethro , đã đưa ra cho ông một số lời khuyên, mà Môi-se đã làm theo: “[Môi-se] chọn những người có năng lực từ toàn thể Y-sơ-ra-ên và khiến họ trở thành những nhà lãnh đạo của Mọi người. . . . Họ làm quan xét cho dân mọi lúc ”(Xuất Ê-díp-tô Ký 18: 25–26). Mô hình lãnh đạo hội thánh của Môi-se nói rằng một hội đồng trưởng lão nên hỗ trợ mục sư trong việc cầu nguyện và đảm nhận một số công việc của thánh chức. Mục sư, theo kiểu Moses, ủy thác một số quyền hạn cho những người lãnh đạo mà ông chọn để làm dưới quyền.
Không có gì sai với mô hình Moses. Đôi khi, mô hình Moses bị chỉ trích vì nhận thức thiếu trách nhiệm giải trình. Người ta nghĩ rằng mô hình Môi-se quá dễ dàng cho phép các mục sư lạm dụng quyền hành của họ — xét cho cùng, nếu họ “giống như Môi-se”, thì họ có thể bỏ luật, và mọi người khác phải tuân theo. Hội đồng trưởng lão không hơn gì những người đàn ông “có” chấp thuận bất cứ điều gì mục sư chỉ định từ cá rô của ông ta trên Sinai, và hội thánh không có tiếng nói gì trong bất cứ điều gì. Lời chỉ trích này có thể có ích cho một số nhà thờ, nhưng nếu nó được sử dụng như một sự lên án sâu rộng đối với tất cả các nhà thờ theo mô hình Môi-se thì thật là bất công. Một người kiêu ngạo trong bất kỳ vai trò nào trong bất kỳ loại chính quyền nhà thờ nào cũng có thể bị cám dỗ để lạm dụng quyền lực của mình.
Một mối quan tâm xác đáng hơn là mô hình Moses cố gắng áp dụng hệ thống chính quyền dân sự trong Cựu ước cho hệ thống chính quyền nhà thờ trong Tân ước. Chắc chắn, nghiên cứu về cuộc đời của Môi-se có thể cung cấp sự khôn ngoan cho các nhà lãnh đạo ngày nay và chúng ta có thể học được nhiều điều từ gương của ông. Nhưng chúng ta nên cẩn thận về việc đi quá xa trong việc cấu trúc các nhà thờ sau khi các luật lệ hoặc lịch sử thuộc về Giao ước cũ.
hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm,
I Phi-e-rơ 5: 2
Tân Ước đưa ra hướng dẫn rõ ràng cho các mục sư hoặc trưởng lão của một hội thánh: “Hãy là những người chăn bầy của Đức Chúa Trời đang ở dưới sự chăm sóc của bạn, trông chừng chúng — không phải vì bạn phải làm, nhưng vì bạn sẵn lòng, như Đức Chúa Trời muốn bạn; không truy cầu danh lợi bất lương, nhưng hăng hái phục vụ; không phải ghi nó trên những người được giao phó cho bạn, nhưng làm gương cho bầy. Và khi Trưởng Mục Tử xuất hiện, các ngươi sẽ nhận được vương miện vinh quang không bao giờ tàn phai ”(1 Phi-e-rơ 5: 2–4). Chúa Giê-su là Mục Tử Chính, và các mục sư là những người chăn dắt dưới quyền noi gương của Chúa về việc lãnh đạo đầy tớ hăng hái.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Xuất Ê-díp-tô Ký 18: 15 - Môi-se bèn thưa rằng: Aáy vì dân sự đến cùng tôi đặng hỏi ý Đức Chúa Trời.
Xuất Ê-díp-tô Ký 18: 25 - Vậy, Môi-se bèn chọn trong cả Y-sơ-ra-ên những người tài năng, lập lên trên dân sự, làm trưởng cai trị, hoặc ngàn người, hoặc trăm người, hoặc năm mươi người, hoặc mười người;
I Phi-e-rơ 5: 2 - hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em; làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.