Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Siêu hình học tâm linh là gì?


The phrase spiritual metaphysics can be a reference to the use of spiritual or mental efforts in order to achieve physical results or to the supposed gray area between the physical and the spiritual. Spiritual metaphysics is often associated with New Age beliefs, and there is no clear, widely accepted definition of the term. There are no explicit religious perspectives to which spiritual metaphysics is attached, though most contexts involving spiritual metaphysics suggest a pantheistic worldview.
The term metaphysics itself refers to philosophical views of ultimate reality: what exists and what that existence is like, in its most fundamental sense. Of course, the term spiritual is generally used to refer to those aspects of human experience that are non-physical. Spiritual metaphysics, then, becomes a term suggesting an ultimate view of reality that is, at its core, spiritual and not physical. This view generally leads to the claim that the ultimate reality is uniform, and all we experience is really part of the same ultimate truth. This is compatible with New Age and other pantheistic worldviews, which believe that “all is one.”
vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.
Rô-ma 1:21
In actual practice, the phrase spiritual metaphysics is found almost exclusively in amateur attempts in spiritual discussion. Theology and philosophy can both be tangled up in strange terms such as logical positivism or metaphysical realism, but these terms have defined meanings and objective boundaries. Spiritual metaphysics is neither well-defined nor objective, and it effectively describes nothing. Not all attempts at spiritual thinking are reasonable, and not all lead to meaningful knowledge (see Romans 1:21). To some extent, the phrase spiritual metaphysics is just pop culture mumbo jumbo, having no particular meaning beyond what the person using it injects at that particular moment.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Rô-ma 1:21 - vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời, mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, và không tạ ơn Ngài nữa; song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không, và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.