Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Một Cơ đốc nhân nên quan điểm về thể hình / cử tạ như thế nào?


Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.
I Cô-rinh-tô 6:20
Moderation is perhaps the governing concept for a Christian view of bodybuilding/weightlifting. First Timothy 4:8 teaches, “For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present life and the life to come” (emphasis added). Physical fitness is important, and as this verse states, it does have some value. We are physical and spiritual beings, and the condition of the physical body undeniably can impact the spirituality of a person. Surely part of “glorifying God in your body” (1 Corinthians 6:20) is keeping it in reasonably good physical condition. Bodybuilding can definitely be a part of a Christian’s physical fitness program.
Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng!
I Giăng 5:21
At the same time, as with many things in this life, bodybuilding, if taken to the extreme, can become an idol. Eventually, a point is reached where there is no true value in adding more muscle. Bodybuilding/weightlifting can become an addiction and/or obsession. While this is much more often an issue with men, it can be an issue for women as well. Striving for bigger and stronger muscles, taken to the extreme, is nothing but vanity (1 Samuel 16:7; Ecclesiastes 1:2; 1 Peter 3:4). Once we allow our physical appearance to become more important than our relationship with God, it has become an idol (1 John 5:21).
Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi.
I Cô-rinh-tô 6:12
“So, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God” (1 Corinthians 10:31). The key question is does bodybuilding/weightlifting glorify God? If it is done to increase fitness, strength, and tone, and thereby health, yes, it can be done for God’s glory. If it is done out of vanity and pride, or from an unhealthy obsession with getting bigger and stronger, no, it does not glorify God. How should a Christian view bodybuilding? “‘Everything is permissible for me’—but not everything is beneficial. “‘Everything is permissible for me’—but I will not be mastered by anything. . . . ‘Everything is permissible’—but not everything is constructive” (1 Corinthians 6:12; 10:23).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 6:20 - Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.
I Giăng 5:21 - Hỡi các con cái bé mọn, hãy giữ mình về hình tượng!
I Cô-rinh-tô 6:12 - Mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng phải mọi sự đều có ích; mọi sự tôi có phép làm, nhưng chẳng để sự gì bắt phục được tôi.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.