Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Một Cơ đốc nhân có nên đến bác sĩ chỉnh hình không?


There is no biblical reason why Christians should not seek any kind of legal medical treatment available to them, including chiropractic treatment. The Bible exhorts us to take care of our bodies and to do what we can to stay healthy. If chiropractic treatment can aid in this, there is no reason why we shouldn’t see a chiropractor.
Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
I Cô-rinh-tô 6:19
The Bible presents good health as a positive thing and something to be sought and appreciated. Common greetings in both the Old and New Testaments included wishes for good health and long life (1 Samuel 25:5-6; 3 John 1:2). Husbands are to love and care for their wives as they nurture and care for their own bodies (Ephesians 5:28). Our bodies are the temple of the Holy Spirit and, as such, are to be cared for and kept in good health (1 Corinthians 6:19-20).
Many people see chiropractic treatment as preferable to taking drugs—which can have negative side effects—and invasive procedures such as surgery. Others see chiropractic treatment as having dubious value and have concerns regarding the connections between chiropractors and practitioners of other “alternative” medical options. However, the goal of chiropractic care, namely, to keep the vertebrae loose and non-compacted, is almost universally accepted as having some medical value. Some have found relief/healing from chiropractors when all other medical options have failed.
Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.
Gia-cơ 1:5
As in all things, Christians should seek God’s wisdom and guidance regarding the type of medical treatment they choose for themselves and their families. God has promised to grant wisdom generously to His children (James 1:5).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 6:19 - Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
Gia-cơ 1:5 - Ví bằng trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời, là Đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.