Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Ai là con dân của Đức Chúa Trời?

Cụm từ "Con dân của Đức Chúa Trời" luôn luôn chỉ ra mối quan hệ rõ ràng. Đức Chúa Trời đã gọi Áp-Ram (Sau này là Áp-Ra-Ham) trong Sáng-Thế-Kí 12 rời khỏi vùng đất của ông ấy cho một vùng đất mới mà Đức Chúa Trời sẽ cho ông ấy thấy. Khi Áp-Ram ở đó, Đức Chúa Trời nói trong Sáng-Thế-Kí 12:2, "Ta sẽ làm cho con thành một dân tộc lớn và Ta sẽ ban phước cho con, Ta sẽ làm rạng danh con, và con sẽ trở thành một nguồn ân phước. " Dân tộc này sẽ trở thành đất nước Y-sơ-ra-ên, nhóm đầu tiên được xác định là con dân của Đức Chúa Trời.
Vậy nên, hỡi con người, hãy nói tiên tri và bảo Gót rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Trong ngày đó, khi dân Y-sơ-ra-ên của ta ở yên ổn, ngươi há chẳng phải sẽ biết sao?
Ê-xê-chi-ên 38:14
Đức Chúa Trời nói với dân Y-sơ-ra-ên thông qua tiên tri Ê-sai, " Ta đã đặt lời Ta trong miệng người và cho ngươi núp dưới bóng bàn tay Ta – Ta người đã dựng các tầng trời ở nơi đây, người đã đặt nền móng cho trái đất, và người đã nói với Si-ôn, 'Ngươi là dân ta'" Ê-sai 51:16. Đức Chúa Trời cũng xác nhận rằng người Y-sơ-ra-ên như là con dân của Ngài trong Ê-xê-chi-ên 38:14 trong một tiên đoán cho đất nước lân cận của dân tộc của "Got".
Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một.
Ga-la-ti 3:28
Có phải những người không phải là người Do Thái tin vào đấng Mê-si-a của người Do Thái (Giê-xu Christ) được xem như là con dân của Đức Chúa Trời? Có. Giê-xu đến cho tất cả mọi người, không chỉ cứu dân Y-sơ-ra-ên (Rô-ma 1:16,10:12; Ga-la-ti 3:28). Mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời tới con dân Ngài còn hơn sự kêu danh Ngài; họ cũng gọi Ngài là Đức Chúa Trời của họ. Da-vít nói, "Lạy Đức Chúa Trời của con, con biết Chúa dò xét lòng người và vui về điều ngay thẳng, về phần con, con vui lòng dâng các vật này với lòng chân thành của con, bấy giờ, con thấy dân Chúa ở đây cũng hiến dâng cho Chúa cách vui lòng " 1 Sử-kí 29:17. Ở đây, con dân của Đức Chúa Trời được nhận biết hơn bằng sự vui lòng dâng hiến họ cho Ngài hơn là dân tộc (quốc tịch) của họ.
Vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi nầy, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta, thì Con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh.
Mác 8:38
Bất kì ai chấp nhận Chúa Giê-xu Christ như là đấng cứu rỗi và là Chúa sẽ bắt đầu trở thành một phần con dân Đức Chúa Trời. Mối quan hệ không thông qua sự hiện diện tại nhà thờ hay hành động tốt. Đó là một sự lựa chọn kĩ lưỡng để đi theo Đức Chúa Trời một mình. Đó là lí do 2 Cô-rinh-tô 6:16 và Mác 8:38 cả hai đều chỉ ra sự lựa chọn được thiết lập. Và khi chúng ta thiết lập lựa chọn đi theo Đức Chúa Trời, Ngài cũng đi theo chúng ta luôn. Sau đó chúng ta thực sự là con dân của Ngài.
Ai là con dân của Đức Chúa Trời?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-xê-chi-ên 38:14 - Vậy nên, hỡi con người, hãy nói tiên tri và bảo Gót rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Trong ngày đó, khi dân Y-sơ-ra-ên của ta ở yên ổn, ngươi há chẳng phải sẽ biết sao?
Ga-la-ti 3:28 - Tại đây không còn chia ra người Giu-đa hoặc người Gờ-réc; không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ; không còn đàn ông hoặc đàn bà; vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, anh em thảy đều làm một.
Mác 8:38 - Vì giữa dòng dõi gian dâm tội lỗi nầy, hễ ai hổ thẹn về ta và đạo ta, thì Con người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi ngự trong sự vinh hiển của Cha Ngài mà đến với các thiên sứ thánh.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.