Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Chúng ta có hai hay ba phần? Có phải chúng ta có thân thể, linh hồn và tâm linh? Hay thân thể và linh hồn?

Sáng thế ký 1:26-27 cho biết rằng có nhiều điểm làm cho con người khác biệt với tất cả những tạo vật khác. Con người được dự định để có mối liên hệ với Thiên Chúa, và như vậy, Thiên Chúa tạo ra chúng ta với cả hai vật chất và những phần phi vật chất. Vật chất hiển nhiên đó là hữu hình: Thân thể vật chất, xương, các bộ phận.v.v… và tồn tại miễn là người ấy đang sống. Những khía cạnh phi vật chất là những phần vô hình: linh hồn, tâm linh, trí tuệ, ý chí, lương tâm.v.v… Những điều này tồn tại vượt ra ngoài tuổi thọ vật lý của cá nhân.
Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.
Châm-ngôn 4:23
Tất cả mọi người đều có cả hai đặc tính vật chất và phi vật chất. Rõ ràng là tất cả nhân loại có một thân thể có chứa thịt, máu, xương, các cơ quan, và các tế bào. Tuy nhiên những đặc trưng phi vật thể của nhân loại thường gây ra tranh cãi. Kinh Thánh nói gì về việc này? Sáng thế ký 2:7 nói rằng người đàn ông đã được tạo ra như một linh hồn sống. Dân số ký 16:22 Danh Thiên Chúa là “Thiên Chúa của phần thuộc linh" được sở hữu bởi tất cả nhân loại. Châm ngôn 4:23 nói cho chúng ta, "Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra." cho thấy tấm lòng là trung tâm của ý chí và cảm xúc của con người. Công vụ các sứ đồ 23:1 nói: "Phao-lô mắt chăm chỉ trên tòa công luận, nói rằng: Hỡi các anh em, trước mặt Ðức Chúa Trời, tôi đã ăn ở trọn lương tâm tử tế cho đến ngày nay." Ở đây Phao lô đề cập đến lương tâm là một phần của tâm trí làm cho chúng ta biết đúng hoặc sai. Rô-ma12:2 nói "Ðừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Ðức Chúa Trời là thể nào." Những câu Kinh Thánh này, và một số câu khác xem xét những khía cạnh khác nhau của phần phi vật chất của nhân loại. Chúng ta đều chia sẻ những phẩm chất cả vật chất và phi vật chất.
Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.
Hê-bơ-rơ 4:12
Vì vậy, Kinh Thánh đưa ra xa hơn không chỉ là linh hồn và tâm linh. Bằng cách nào đó, linh hồn, tâm linh, tấm lòng, lương tâm, và tâm trí được kết nối và tương quan. Tuy nhiên linh hồn và tâm linh chắc chắn là những khía cạnh phi vật chất chính của con người. Chúng dường như bao gồm các khía cạnh khác. Với điều suy nghĩ này, là nhị phân trong con người (Chia làm hai phần: Thân thể và linh hồn), hoặc tam phân (Chia làm ba phần: Thân thể, linh hồn và tâm linh). Không thể được võ đoán. Có những lý lẽ tốt cho cả hai quan điểm. Một câu Kinh Thánh chính trong Hê-bơ-rơ 4:12: "Vì lời của Ðức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng." Câu này cho chúng ta ít nhất hai điều về việc tranh luận này. Linh hồn và tâm linh có thể được chia làm hai và sự phân chia linh hồn và tâm linh là phần chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể phân biệt. Thay vì tập trung vào những điều chúng ta không thể biết chắc chắn, tốt hơn nên tập trung vào Tạo Hóa Đấng đã làm cho chúng ta "Đáng sợ và tuyệt vời" (Thi Thiên 139:14).
Chúng ta có hai hay ba phần? Có phải chúng ta có thân thể, linh hồn và tâm linh? Hay thân thể và linh hồn?
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Châm-ngôn 4:23 - Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.
Hê-bơ-rơ 4:12 - Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.